Ieškome kolegos Paveldosaugos ir strateginio planavimo skyriuje!

    Pradžia
  • Naujiena
  • Ieškome kolegos Paveldosaugos ir strateginio planavimo skyriuje!

Šiuo metu ieškome kolegos Paveldosaugos ir strateginio planavimo skyriuje (Skelbimo nuoroda)

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. administracinis reglamentavimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. stebėsena ir analizė.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Kultūros paveldo apsauga.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Kultūros paveldo apsaugos analizė.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą
8. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą
9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą
10. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
11. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
13. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
15. Užtikrina Valstybinės kultūros paveldo komisijos (toliau – Komisijos) veiklai būtinos informacijos apie nekilnojamąjį kultūros paveldą bei teritorijų planavimą surinkimą..
16. Analizuoja kultūros paveldo apsaugos valstybinės politikos ir strategijos įgyvendinimo problemas bei analizuoja teisės aktus, susijusius su kultūros paveldo apsauga bei teikia pasiūlymus dėl jų pakeitimo..
17. Rengia pažymas Komisijos posėdžio klausimams, Komisijos sprendimų ir nutarimų projektus, susijusius su nekilnojamuoju kultūros paveldu bei teritorijų planavimu..
18. Atlieka priimtų Komisijos sprendimų ir nutarimų, susijusių su nekilnojamuoju kultūros paveldu bei teritorijų planavimu, vykdymo analizę..
19. Pagal kompetenciją analizuoja teritorijų planavimo dokumentus ir jų projektus bei teikia dėl jų išvadas..
20. Pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus ir rengia Komisijos raštų-atsakymų į juos projektus..

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. studijų kryptis – architektūra (arba);
arba:
21.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.4. darbo patirties sritis – kultūros paveldo srities patirtis;

21.5. darbo patirtis srityje – 1 metai;
22. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
22.1. kalba – anglų;
22.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. komunikacija – 3 lygis;
23.2. analizė ir pagrindimas – 4 lygis;
23.3. patikimumas ir atsakingumas – 3 lygis;
23.4. organizuotumas – 3 lygis;
23.5. vertės visuomenei kūrimas – 3 lygis.
24. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3 lygis;
24.2. informacijos valdymas – 3 lygis.
25. Profesinė kompetencija:
25.1. Kultūros paveldo apsauga ir valstybinės politikos įgyvendinimas – 3 lygis.