Viešųjų ir privačių interesų deklaravimas, korupcijos prevencija

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMAS VALSTYBINĖJE KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOJE

Valstybinės kultūros paveldo komisijos atitikties pareigūnas, atsakingas už Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą institucijoje ir PINREG sistemos administravimą:

Vyresnysis patarėjas (teisės klausimais) Rimantas Bitinas

el. paštas rimantas.bitinas@vkpk.lt

Valstybinės kultūros paveldo komisijos pareigų, kurias einantys darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas

Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininko, narių ir darbuotojų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gautų dovanų ir reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, įvertinimo, apskaitos ir saugojimo tvarkos aprašas

KORUPCIJOS PREVENCIJA VALSTYBINĖJE KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOJE

Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų bei verslo įmonių veikla būtų nešališka ir skaidri.

Specialiųjų tyrimų tarnyba, siekdama teisinio reguliavimo ir administravimo procedūrų skaidrumo valstybėje, antikorupciniu požiūriu vertina įvairius teisės aktus, atlieka institucijų korupcijos rizikos analizes (nustato rizikingiausias sritis ir teikia pasiūlymus), rengia ir koordinuoja antikorupcines programas.

Pasaulinė patirtis atskleidžia, kad sutelkus pastangas būtent į korupcijos priežastis ir sąlygas korupcijai atsirasti, kryptingai šalinant korupcijos atsiradimo rizikas, ilgainiui sukuriamas tvirtas pagrindas skaidrios ekonomikos plėtrai, didesnei viešųjų paslaugų teikimo kokybei, šalies socialinei gerovei.

Nacionalinė kovos su korupcija programa

Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa. 2020 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino šios programos įgyvendinimo 2020–2022 metų tarpinstitucinį veiklos planą.

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad tam tikri įstaigos veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai sudarys galimybes atsirasti korupcijai.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas padeda įsivertinus didžiausius korupcijos rizikos veiksnius, numatyti konkrečias priemones problemoms valdyti ir šalinti.

Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustato rekomendacijos.

Korupcijos rizikos analizė

Specialiųjų tyrimų tarnyba, siekdama stiprinti antikorupcinę aplinką ir skaidrinti valstybės ar savivaldybių įstaigų procedūras ir procesus, atlieka korupcijos rizikos analizes – išsamiai analizuoja įstaigų veiklą antikorupciniu požiūriu.

Remdamosi analizėse pateiktais siūlymais valstybės ar savivaldybės įstaigos rengia arba atnaujina kovos su korupcija programas, taiko kitas priemones būtiniems pokyčiams įgyvendinti.

Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Paveldo komisija nerengia norminio pobūdžio teisės aktų projektų, kuriems yra privalomas antikorupcinis vertinimas.

Asmenų patikrinimas

Specialiųjų tyrimų tarnyba renka ir teikia informaciją apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigose ir įmonėse, ir pateikia asmenį į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam subjektui. Ši informacija teikiama siekiant įvertinti asmens patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę valstybės ar savivaldybės įstaigose ar įmonėse.

Apie korupciją galima anonimiškai pranešti raštu, visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba palikti pranešimą, paspaudus ant šalia esančio paveikslėlio, kviečiančio pranešti apie korupciją.

Korupcijos prevencijos priemonių vykdymas

Specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio vertinimo išvada dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų

Pareigybių sąrašas, į kurias prieš skiriant asmenį, reikalinga Specialiųjų tyrimų tarnybos informacija apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį

Informacija atnaujinta 2024-01-03