Veiklos reglamentavimas

Valstybinės kultūros paveldo komisijos veiklą reglamentuoja 2004 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymas Nr. IX-2453.

Paveldo komisija yra Seimo, Respublikos Prezidento ir Vyriausybės ekspertė ir patarėja valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos, jos įgyvendinimo, vertinimo ir tobulinimo klausimais. Paveldo komisija savo veikloje vadovaujasi Valstybinės kultūros paveldo komisijos nuostatais, darbo reglamentu ir kitais teisės aktais.

Pagrindinė Paveldo komisijos misija – dalyvauti formuojant kultūros paveldo apsaugos politiką ir strategiją, informuoti Seimą, Respublikos Prezidentą ir Vyriausybę apie kultūros paveldo apsaugos problemas, rengti įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kultūros paveldo apsauga, projektus.

Paveldo komisiją sudaro 12 ekspertų, deleguotų Prezidento, Seimo, Ministro Pirmininko ir įregistruotų asociacijų, kurių veikla susijusi su kultūros paveldo paieška, saugojimu ir propagavimu. Paveldo komisijos darbą organizuoja Paveldo komisijos pirmininkas, kurį Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto teikimu iš Paveldo komisijos narių 4 metams skiria ir atleidžia Lietuvos Respublikos Seimas. Paveldo komisijos įgaliojimų sričiai priklausantys klausimai svarstomi ir sprendžiami posėdžiuose.

Paveldo komisijos sudaromos pakomisės vadovaujasi Pakomisių bendraisiais nuostatais.

Paveldo komisijos administracija veikia pagal Paveldo komisijos patvirtintus nuostatus (Valstybinės kultūros paveldo komisijos administracijos nuostatai).

Vienas iš pagrindinių Paveldo komisijos siekių yra ugdyti visų lygių politikų ir visuomenės suvokimą kultūros paveldo apsaugos politikos bei strategijos klausimais, aktualinti kultūros paveldo apsaugos politikos sampratą, tikslus bei jos svarbą.