Asmens duomenų apsauga

Valstybinės kultūros paveldo komisijos asmens duomenų apsaugos pareigūnas:

Vyresnysis patarėjas (teisės klausimais) Rimantas Bitinas

el. paštas rimantas.bitinas@vkpk.lt

Asmens duomenų tvarkymo Valstybinėje kultūros paveldo komisijoje tvarkos aprašas

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Valstybinėje kultūros paveldo komisijoje tvarkomi (renkami, naudojami ir saugomi) asmens duomenys

Viešojo administravimo (dokumentų valdymo) tikslu

Teisinis pagrindas: reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas.

Tvarkomi duomenys: duomenų subjekto (fizinio asmens) vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, gimimo data, parašas, adresas, tel. numeriai, el. pašto adresas, pareigos, kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo. Duomenys gaunami iš duomenų subjekto.

Duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikia duomenų tvarkymo tikslais. Konkretūs asmens duomenų saugojimo terminai nustatyti Valstybinės kultūros paveldo komisjos dokumentacijos plane ir kituose teisės aktuose. Pasibaigus saugojimo laikui, dokumentai ir duomenys teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymuose nustatytais atvejais turi būti perduoti į valstybės archyvą. Duomenys teikiami tik įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

Vidaus administravimo (personalo, dokumentų valdymo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo) tikslu

Teisinis pagrindas: reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas, tvarkant duomenis, susijusius su asmens sveikata, – 9 straipsnio 2 dalies b ir h punktai.

Tvarkomi duomenys: vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, gimimo data, parašas, asmens socialinio draudimo numeris, pilietybė, adresas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, tel. numeriai, el. pašto adresas, gyvenimo ir veiklos aprašymas, šeiminė padėtis, pareigos; duomenys apie priėmimą (perkėlimą) į pareigas, atleidimą iš pareigų, tarnybos Lietuvos valstybei stažą, pareigos, į kurias asmuo pageidauja būti paskirtas ar perkeltas; duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją; duomenys apie atostogas; duomenys apie atskirą darbo grafiką; duomenys apie darbo užmokestį, išeitines išmokas, kompensacijas, pašalpas; informacija apie dirbtą darbo laiką; informacija apie skatinimą ir nuobaudas, tarnybinius, darbo pareigų pažeidimus; duomenys apie Valstybinės kultūros paveldo komisijos tarnautojų ir darbuotojų veiklos vertinimą; viešųjų ir privačių interesų deklaravimo duomenys; ypatingi asmens duomenys, susiję su asmens sveikata, dalyvavimu uždraustos organizacijos veikloje, teistumu; Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, dokumentų registracijos data ir numeris; kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo. Duomenys gaunami iš duomenų subjektų (tarnautojų ir darbuotojų); juridinių asmenų: VĮ Registrų centro, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos.

Duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikia duomenų tvarkymo tikslais. Konkretūs asmens duomenų saugojimo terminai nustatyti Valstybinės kultūros paveldo komisijos dokumentacijos plane ir kituose teisės aktuose. Pasibaigus saugojimo laikui, dokumentai ir duomenys teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymuose nustatytais atvejais turi būti perduoti į valstybės archyvą. Duomenys teikiami tik įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

Viešųjų pirkimų procedūrų organizavimo ir vykdymo tikslu

Teisinis pagrindas: reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies b ir e punktai.

Tvarkomi duomenys (informacija): tiekėjų (fizinių asmenų) vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, išsilavinimas, darbovietė, pareigos, adresas, tel. numeris, el. pašto adresas bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo. Duomenys gaunami iš duomenų subjekto.

Duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikia duomenų tvarkymo tikslais. Konkretūs asmens duomenų saugojimo terminai nustatyti Valstybinės kultūros paveldo komisjos dokumentacijos plane ir kituose teisės aktuose. Pasibaigus saugojimo laikui, dokumentai ir duomenys teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymuose nustatytais atvejais turi būti perduoti į valstybės archyvą. Duomenys teikiami tik įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

Prekių, darbų, paslaugų sutarčių su tiekėjais vykdymo tikslu

Teisinis pagrindas: reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies b ir e punktai.

Tvarkomi duomenys (informacija): tiekėjo (fizinio asmens) vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, adresas, tel. numeris, el. pašto adresas, banko sąskaitos numeris ir kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo. Duomenys gaunami iš duomenų subjekto.

Duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikia duomenų tvarkymo tikslais. Konkretūs asmens duomenų saugojimo terminai nustatyti Valstybinės kultūros paveldo komisijos dokumentacijos plane ir kituose teisės aktuose. Pasibaigus saugojimo laikui, dokumentai ir duomenys teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymuose nustatytais atvejais turi būti perduoti į valstybės archyvą. Duomenys teikiami tik įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

Informacija atnaujinta 2024-01-03