Ar Statybos įstatymo keitimas išspręs teisinio reguliavimo problemas kultūros paveldo tvarkymo srityje?

    Pradžia
  • Naujiena
  • Ar Statybos įstatymo keitimas išspręs teisinio reguliavimo problemas kultūros paveldo tvarkymo srityje?

Valstybinė kultūros paveldo komisija, birželio 5 d. posėdyje svarsčiusi Statybos įstatymo 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, siūlo nepritarti šiam projektui, kuriuo iš esmės nebus išspręstos teisinio reguliavimo problemos kultūros paveldo tvarkymo srityje.

Valstybinė kultūros paveldo komisija kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros ir Aplinkos apsaugos komitetus prašydama nepritarti Statybos įstatymo 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui. Komitetų nariams pateikta teisinio reguliavimo analizė dėl kultūros paveldo tvarkomųjų paveldosaugos darbų ir tvarkomųjų statybos darbų projektų derinimo ir pasiūlymai dėl keičiamo įstatymo projekto redakcijos.

Paveldo komisijos kreipimesi akcentuojama, jog vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, vienas iš nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įgyvendinimo būdų – tvarkomieji paveldosaugos darbai ir tvarkomieji statybos darbai. Nekilnojamojo kultūros paveldo taikomieji tyrimai, remontas, avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, restauravimas, šių darbų planavimas ir projektavimas Statybos įstatymo nuostatomis nėra reguliuojami. Tačiau, planuojant atlikti statybos darbus arba kultūros paveldo statinio tvarkomuosius statybos darbus, tvarkomuosius paveldosaugos darbus, gali būti rengiamas vienas, skirtingas darbų rūšis jungiantis statinio projektas. Ši nuostata reiškia, kad tvarkomieji paveldosaugos darbai tuo atveju, kai jie atliekami kartu su tvarkomaisiais statybos darbais (praktikoje tai dažni atvejai), pripažįstami Statybos įstatymo reguliavimo objektu ir tokiems darbams taikomos Statybos įstatymo nuostatos.

Kultūros paveldo departamentas kontroliuoja kultūros paveldo tvarkybą, o savivaldybės saugomų nekilnojamųjų kultūros vertybių atveju šią funkciją vykdo savivaldybių paveldosaugos padaliniai. Šiuo metu galiojanti Statybos įstatymo 27 str. 10 dalies redakcija numato, jog nekilnojamose kultūros vertybėse bei jų teritorijose statinio tvarkomųjų statybos darbų projektus derina KPD ir savivaldybės. Tačiau, jei planuojama atlikti savivaldybės saugomų nekilnojamųjų kultūros vertybių remontą, restauravimą, konservavimą, avarijos grėsmės pašalinimą kaip tvarkomuosius statybos darbus, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir Statybos įstatymai savivaldybių paveldosaugos padaliniams tokių projektų derinimo funkcijos nenumato, išskyrus tuos atvejus, kai savivaldybės saugomos nekilnojamosios kultūros vertybės patenka į saugomas teritorijas.

Paveldo komisijos pranešime spaudai teigiama, jog toks teisinis reguliavimas, kai tie patys kultūros paveldo tvarkymo darbai gali būti priskiriami skirtingoms statybos darbų rūšims, yra reglamentuojami skirtingais teisės aktais (Statybos, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir Saugomų teritorijų įstatymų) ir kai tų pačių kultūros paveldo tvarkymo darbų projektų atitikimą paveldosaugos reikalavimams tikrina skirtingos institucijos, yra neaiškus, dviprasmiškas, didinantis administracinę naštą ir prieštaraujantis Teisėkūros pagrindų įstatyme įtvirtintiems aiškumo, proporcingumo principams. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad nei viename įstatyme nėra numatytas tvarkomųjų paveldosaugos darbų ir tvarkomųjų statybos darbų projektų derinimo kontrolės mechanizmas, kas gali lemti nekokybiškų projektų rengimą ir nekilnojamųjų kultūros vertybių žalojimą.

Pritarus Statybos įstatymo 27 straipsnio pakeitimo projektui, būtų panaikinta KPD funkcija derinti savivaldybės saugomų nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkomuosius statybos darbus, o tam tikrais atvejais ir statybos darbams priskiriamų restauravimo, konservavimo, avarijos grėsmės šalinimo darbų projektus. Siūlomas įstatymo keitimas neturėtų jokių teigiamų pasekmių, nes KPD šiuos statybos darbų projektus ir toliau derintų Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 straipsnio 8 dalies pagrindu, o kultūros paveldo tvarkymo reglamentavimas išliktų neaiškus, dviprasmiškas ir prieštaraujantis teisėkūros principams.

Paveldo komisija, nepritardama Statybos įstatymo 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui, siūlo parengti ne tik Statybos įstatymo, bet ir Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pakeitimus, mažinančius administracinę naštą, suteikiančius funkcijas tikrinti projektų atitikimą paveldosaugos reikalavimams ne subjektų grupei, o vienam, konkrečiam subjektui ir numatančius atsakomybę už projektų derinimo neigiamas pasekmes bei reglamentuojančius projektų derinimo kontrolės mechanizmą.

Paveldo komisija yra Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Prezidento ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekspertė ir patarėja valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos, jos įgyvendinimo, vertinimo ir tobulinimo klausimais.