Institucijos istorija

Valstybinė kultūros paveldo komisija yra LR Seimo, LR Prezidento ir LR Vyriausybės ekspertė ir patarėja valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos, jos įgyvendinimo, vertinimo ir tobulinimo klausimais. Paveldo komisija yra atskaitinga LR Seimui.

Valstybinė paminklosaugos komisija įsteigta 1995 m. vasario 1 d., LR Seimui priėmus LR įstatymą dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo įgyvendinimo, kurio 1 straipsnyje įteisinamas pavedimas LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui parengti Valstybinės paminklosaugos komisijos narių iš visuomeninių organizacijų rinkimų tvarkos nuostatus ir pateikti LR Seimui tvirtinti.

Valstybinę paminklosaugos komisiją (nuo 2004 m. – Valstybinę kultūros paveldo komisiją) sudaro 12 narių: 2 narius skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas, 4 narius – LR Seimas Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto (nuo 2016 m. – Kultūros komiteto) teikimu, 4 narius – Ministras Pirmininkas kultūros ministro teikimu, 2 narius – renka ir atšaukia įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos visuomeninės organizacijos (nuo 2010 m. – asociacijos), kurių veikla susijusi su kultūros paveldo paieška, saugojimu ir propagavimu.

1995 m. paskirti pirmosios kadencijos Valstybinės paminklosaugos komisijos nariai P. Jakučionis, A. Miškinis, A. Pocius (1997 m. pakeitė N. Puteikis), A. Tyla, A. Nasvytis, A. Pilypaitis, R. Budrys, G. Drėmaitė, K. N. Kitkauskas ir M. Michelbertas. Visuomeninėms organizacijoms atstovavo J. A. Pilipavičius ir A. Kuncevičius. Pirmosios kadencijos metu Valstybinei paminklosaugos komisijai vadovavo G. Drėmaitė.

1995 m. balandžio 4 d. patvirtinti Valstybinės paminklosaugos komisijos narių iš visuomeninių organizacijų rinkimų nuostatai.

1995 m. birželio 1 d. LR Seimo nutarimu patvirtinti Valstybinės paminklosaugos komisijos nuostatai.

1996 m. sausio 23 d. priimtame LR kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme numatytos Valstybinės paminklosaugos komisijos funkcijos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugoje.

1999 m. paskirti antrosios kadencijos Valstybinės paminklosaugos komisijos nariai P. Jakučionis (2001 m. pakeitė J. Juozaitienė), G. Drėmaitė, K. N. Kitkauskas, A. Tyla, Z. Kiaupa, I. Vaišvilaitė (2001 m. pakeitė R. Pakalnis), J. Bučas, A. Bumblauskas (2000 m. pakeitė A. Miškinis, 2001 m. narį A. Miškinį pakeitė A. Bėkšta), B. Kulnytė ir E. Svetikas. Visuomeninėms organizacijoms atstovavo A. Kuncevičius ir J. A. Pilipavičius. 1999–2000 m. Valstybinei paminklosaugos komisijai vadovavo P. Jakučionis. 2001 m. Valstybinės paminklosaugos komisijos pirmininke paskirta G. Drėmaitė.

2003 m. paskirti trečiosios kadencijos Valstybinės paminklosaugos komisijos nariai Z. Kiaupa, R. Pakalnis, A. Bėkšta, E. Jovaiša, K. N. Kitkauskas, J. A. Pilipavičius, M. Michelbertas, A. Miškinis, S. Vadišis, G. Drėmaitė. Visuomeninėms organizacijoms atstovavo J. Glemža ir V. Šimėnas. 2003–2009 m. Valstybinei paminklosaugos komisijai, vėliau – Valstybinei kultūros paveldo komisijai vadovavo J. Glemža.

2004 m. rugsėjo 28 d. LR Seimas priėmė Valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymą, kuriuo Valstybinės paminklosaugos komisijos pavadinimas buvo pakeistas į Valstybinės kultūros paveldo komisijos. 2004 m. gruodžio 17 d. patvirtinti Paveldo komisijos nuostatai.

2007 m. paskirti ketvirtosios kadencijos Valstybinės kultūros paveldo komisijos nariai J. Glemža, K. Mikšys, S. Vadišis, A. Bėkšta (nuo 2009 m. pakeitė J. Jurevičienė), E. Jovaiša, J. Markevičienė, O. Žalienė, G. Drėmaitė, G. Filipavičienė, D. Klajumienė. Visuomeninėms organizacijoms atstovavo Z. Baubonis ir J. A. Pilipavičius. 2009 m. Paveldo komisijos pirmininką J. Glemžą pakeitė G. Drėmaitė.

2010 m. gruodžio 22 d. patvirtinti Valstybinės kultūros paveldo komisijos narių iš asociacijų rinkimų nuostatai.

2011 m. paskirti penktosios kadencijos Valstybinės kultūros paveldo komisijos nariai J. Jurevičienė, G. Balčytis, J. A. Pilipavičius, G. Mickūnaitė (nuo 2014 m. pakeitė E. Karalevičienė), A. Butrimas, N. Laužikienė. Visuomeninėms organizacijoms atstovavo G. E. Miknevičienė ir V. Vaitkevičius. 2013 m. prie Paveldo komisijos prisijungė A. Kuncevičius, N. Spiridonovienė, Z. Butkus. Valstybinei kultūros paveldo komisijai vadovavo G. Drėmaitė.

2015 m. paskirti šeštosios kadencijos Valstybinės kultūros paveldo komisijos nariai J. A. Pilipavičius, E. Karalevičienė, J. Jurevičienė, G. Rutkauskas, A. Butrimas, N. Laužikienė. Asociacijoms atstovavo D. Rimkevičius ir A. Gučas. Nuo 2015 m. Valstybinei kultūros paveldo komisijai vadovavo E. Karalevičienė. 2017 m. Paveldo komisijos pirmininkė E. Karalevičienė paskirta antrajai kadencijai. 2017 m. paskirti A. Filinaitė, J. Markevičienė, D. Brandišauskas ir S. Trilupaitytė.

2019 m. paskirti septintosios kadencijos Valstybinės kultūros paveldo komisijos nariai A. Gučas ir R. Balza (pakeitė D. Brandišauską ir S. Trilupaitytę), doc. dr. S. Kulevičius, dr. D. Veličkaitė-Matusevičė (2022 m. birželio 1 d. iš pareigų atleista LR Prezidento dekretu Nr. 1K-1006). Asociacijoms atstovauja dr. R. Kačkutė ir dr. D. Vasiliūnienė. 2020 m. paskirti dr. V. Janušauskaitė, doc. dr. V. Ščiglienė, dr. K. Zaleckis, dr. D. Puodžiukienė.

Nuo 2020 m. sausio mėn. Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininko pareigas laikinai ėjo pirmininko pavaduotoja A. Filinaitė. Nuo 2020 m. birželio mėn. Valstybinei kultūros paveldo komisijai vadovauja doc. dr. V. Ščiglienė.

2021 m. Paveldo komisijos narėmis paskirtos A. Filinaitė, dr. E. Kielė.

2022 m. liepos 25 d. Paveldo komisijos nariu paskirtas dr. V. Petrulis.

2023 m. birželio 5 d. Paveldo komisijos nariais paskirti A. Žilinskaitė ir R. Grigas.

2023 m. spalio 26 d. Paveldo komisijos nariu paskirtas Žilvinas Rinkšelis.

2023 m. spalio 26 d. Antrai kadencijai Paveldo komisijos nariu skirtas Raimundas Balza.

2023 m. gruodžio 4 d. Antrai kadencijai Paveldo komisijos nariu skirtas Salvijus Kulevičius.

2024 m. paskirti aštuntosios kadencijos Valstybinės kultūros paveldo komisijos nariai dr. V. Petrulis, dr. E. Kielė, A. Filinaitė, doc. dr. S. Kulevičius (skirtas 2023 m. gruodžio 11 d. LR Prezidento dekretu Nr. 1K-1496), LR Seimo nutarimu (Nr. XIV-2199)  paskirti R. Balza, Ž. Rinkšelis (pakeitė A. Gučą), LR ministro pirmininko potvarkiu (Nr. 241) paskirti dr. V. Janušauskaitė, doc. dr. V. Ščiglienė, dr. prof. K. Zaleckis ir dr. L. Kvizikevičius (pakeitė D. Puodžiukienę). Iš asociacijų 2023 m. birželio 5 d. išrinkti A. Žilnskaitė (pakeitė dr. R. Kačkutę) ir R. Grigas (pakeitė dr. D. Vasiliūnienę).

Nuo 2024 m. sausio mėn. Valstybinei kultūros paveldo komisijai vadovauja doc. dr. V. Ščiglienė.