Darbo užmokestis

VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ, VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS (TARNYBINIS ATLYGINIMAS, PRIEDAI, PRIEMOKOS) 2018 METAIS (EURAIS) NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ
Pareigų pavadinimas

 

Vidutinis užimtų pareigybių skaičius 2018 m. I ketv.

Vidutinis užimtų pareigybių skaičius 2018 m. II ketv. Vidutinis užimtų pareigybių skaičius 2018 m. III ketv. Pareiginės algos skalė Nustatyta kategorija Pareiginės algos koeficientas

 

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2018 m. I ketv.

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2018 m. II ketv. Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2018 m. III ketv.
I. Valstybės pareigūnai1 12 12 12            
iš jų:                  
Komisijos pirmininkas (įstaigos vadovas) 1 1 1     9 1801,20 1801,20 1801,20
Komisijos narys 11 11 11     7 927,50 927,50 927,50
II. Valstybės tarnautojai2 9 9 9            
iš jų:                  
Skyriaus vedėjas 4 4 4 A, 13 – 15 14 7 1509,44 1490,96 1496,37
Vyriausiasis specialistas 4 4 4 A, 10 – 12 12 5,7 954,95 1016,04 1010,15
Vyresnysis specialistas 1 1 1 A, 8 – 10 10 4,8 826,80 829,92 826.80

 

1 pagal Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymą. Komisijos, kurios posėdžiai vyksta periodiškai, nariams pareiginės algos dydis apskaičiuojamas proporcingai dirbtam laikui.

2018 metais darbo užmokestis Komisijos pirmininkui perskaičiuotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 straipsnio „Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo užmokestis“ 9 p.

Valstybės pareigūnų, einančių institucijos vadovo pareigas, darbo užmokestis šiame straipsnyje apibrėžtais atvejais yra 15 procentų didesnis negu toje įstaigoje didžiausią darbo užmokestį gaunančio valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, darbo užmokesčio per praėjusius kalendorinius metus vidurkis.

2pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą.

Valstybės tarnautojams 2018 metais vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis kito dėl priedų už Lietuvos valstybei tarnybos stažą ir kvalifikacinę klasę suteikimo.

Paskatinimai ir apdovanojimai

2018 metais valstybės tarnautojai teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo skatinami.

Premija už labai gerą tarnybą

2018 metais valstybės tarnautojams premijos už labai gerą darbą nebuvo skiriamos.

 

VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASRIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS (TARNYBINIS ATLYGINIMAS, PRIEDAI, PRIEMOKOS) 2018 METAIS (EURAIS) NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ

 

Pareigų pavadinimas

 

Vidutinis užimtų pareigybių skaičius 2018 m. I ketv.

 

Vidutinis užimtų pareigybių skaičius 2018 m. II ketv.

Vidutinis užimtų pareigybių skaičius 2018 m. III ketv.

 

Nustatytas pareiginės algos koeficientas

 

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2018 m. I ketv.

 

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2018 m. II ketv.

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2018 m.   III ketv.

Vyriausiasis

specialistas                    nuo 2017 m. vasario 1 d. specialistai – lygiai         A1, A2, B

 

 

2

 

 

2

2

 

 

4,2-4,7

515,65 543,59 611,56
Darbininkas                   nuo 2017 m. vasario 1 d. kvalifikuotas darbuotojas,           lygis C 1 1 1

 

 

3,5

477,08 488,08

 

 

463,75

 

2018 metų II ketvirtį darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis kito dėl  priemokų už papildomų užduočių atlikimą.

2018 metais darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, premijos, kitos skatinamosios išmokos nebuvo mokamos.