Darbo užmokestis

 

 • Valstybinės kultūros paveldo komisijos valstybės pareigūnų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už ištarnautus Lietuvos valstybei metus, priemokas) 2021 m., 2022 m. I ketv., neatskaičius mokesčių.

  Valstybinės kultūros paveldo komisijos valstybės pareigūnų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už ištarnautus Lietuvos valstybei metus, priemokas) 2021 m., 2022 m. I ketv., neatskaičius mokesčių.

   

  Pareigybės pavadinimas 2021 m. 2022 m. I ketv.
  Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis € Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis €
  Komisijos pirmininkas (įstaigos vadovas)  

  1

   

  2840

   

  1

   

  2909

   

   

  Valstybinės kultūros paveldo komisijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, priemokas), neatskaičius mokesčių.

   

  Pareigybės pavadinimas 2021 m. 2022 m. I ketv.
  Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis € Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis €
   

  Skyriaus vedėjas

   

   

  4

   

  2345

   

  3

   

  2564

  Vyriausiasis specialistas  

  5

   

  1553

   

  3

   

  1811

   

   

   

  Valstybinės kultūros paveldo komisijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, kintamąją dalį, priedus, priemokas), neatskaičius mokesčių.

   

  Pareigybės pavadinimas 2021 m. 2022 m. I ketv.
  Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis € Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis €
   

  Specialistas

   

  3

   

  1057

   

  2

   

  1290

   

   

  VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS NARIŲ (VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ) DARBO UŽMOKESTIS 2022  METAIS (EURAIS) NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ
  Pareigų pavadinimas Narių skaičius Nustatytasis mėnesinis  darbo užmokestis

  (Eur)

  I. Komisijos nariai (valstybės pareigūnai)1 11
  Komisijos pirmininko pavaduotojas 1 2782,86*
  Komisijos narys 10 2656,36*

   

  1 Vadovaujantis LR valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 straipsnio „Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo užmokestis“ 9 p. perskaičiuotas darbo užmokestis.

   

  *Paveldo komisijos posėdžiai vyksta periodiškai, komisijos pirmininko pavaduotojui, nariams darbo užmokestis apskaičiuojamas proporcingai dirbtam laikui.

  Komisijos nariui apskaičiuotas vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) siekė apie 173 Eur. per mėnesį arba nuo 77,00 iki 575,00 Eur., priklausomai nuo dirbtų valandų skaičiaus.

   

 • Valstybinės kultūros paveldo komisijos valstybės pareigūnų bei valstybės tarnautojų  pareiginės algos 2021  metais (eurais) neatskaičius mokesčių

  VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ BEI VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ  PAREIGINĖS ALGOS 2021  METAIS (EURAIS) NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ

  Pareigų pavadinimas Pareigybių skaičius Pareiginės algos koeficientas Pareiginė alga

  (Eur)

  I. Valstybės pareigūnai1 12
  iš jų:
  Komisijos pirmininkas (įstaigos vadovas) 1 9 1593,00*
  Komisijos pirmininko pavaduotojas 1 7,3 1292,10*
  Komisijos narys 10 7 1239,00*
  II. Valstybės tarnautojai2 9
  iš jų:
  Skyriaus vedėjas 4 10,5 1858.50
  Vyriausiasis specialistas 5 7,41 1311.57

  1 *Vadovaujantis LR valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 straipsnio „Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo užmokestis“ 9 p. perskaičiavus darbo užmokestį, nustatytas mėnesinis darbo užmokestis komisijos pirmininkui padidintas 1114,25 eurais ir sudarė – 2707,25 eur., pavaduotojui nustatytas– 2564,99 euro, nariams – 2448,00 eurai,

  Paveldo komisijos posėdžiai vyksta periodiškai, komisijos pirmininko pavaduotojui, nariams pareiginės algos dydis apskaičiuojamas proporcingai dirbtam laikui.

  Komisijos nariui apskaičiuotas vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis (neatskaičius mokresčių) siekė apie 200,00 eurų per mėnesį.

  Vadovaujantis LR valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 6 straipsniu, 2021 m. Komisijos pirmininkui ir nariams buvo išmokėta vienkartinė priemoka.

  2pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 1 priedą.

  Valstybės tarnautojams mokamas priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, Priedą už tarnybos stažą sudaro vienas procentas pareiginės algos už kiekvienus tarnybos Lietuvos valstybei metus. Šio priedo suma negali viršyti 30 procentų pareiginės algos.

  Valstybės tarnautojams buvo mokamos priemokos už pavadavimą, už papildomų užduočių, suformuluotų raštu, atlikimą, kai atliekamos pareigybės aprašyme nenumatytos funkcijos.

  VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASRIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS 2021 METAIS (EURAIS) NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ

  Pareigų pavadinimas Pareiginės algos pastovioji dalis

  (Eur)

  Pareigybių skaičius Pareiginės algos pastoviosios dalies  koeficientas
  Specialistas – lygiai  A1, A2, B 2 4,9–7,41 867.30–1311.57

  Vadovaujantis LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 14 str. 10 dalies 2 punktu, valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo 14.2 punktu, 2020 metų veiklą labai gerai įvertintiems darbuotojams nebuvo nustatytas pareiginės algos kintamosios dalies dydis.

  2021 metais darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, buvo mokamos priemokos už papildomų užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą.

  2021 metais darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, premijos nebuvo mokamos.

  Informacija atnaujinta 2022-02-09