Darbo užmokestis

VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ, VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS (TARNYBINIS ATLYGINIMAS, PRIEDAI, PRIEMOKOS) 2017–2018 METAIS (EURAIS) NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ
Pareigų pavadinimas Vidutinis užimtų pareigybių skaičius 2017 m.   III ketv. Vidutinis užimtų pareigybių skaičius 2017 m.  IV ketv. Vidutinis užimtų pareigybių skaičius 2018 m. I ketv. Pareiginės algos skalė Nustatyta kategorija Pareiginės algos koeficientas Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2017 m. III ketv. Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2017 m. IV ketv. Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2018 m. I ketv.
I. Valstybės pareigūnai1 12 12 12
iš jų:
Komisijos pirmininkas (įstaigos vadovas) 1 1 1 9 1800,72 1994,72 1801,20
Komisijos narys 11 11 11 7 913,50 913,50 927,50
II. Valstybės tarnautojai2 10 9 9
iš jų:
Skyriaus vedėjas 4 4 4 A, 13 – 15 14 7 1427,35 1441,53 1509,44
Vyriausiasis specialistas 5 4 4 A, 10 – 12 12 5,7 867,37 914,94 954,95
Vyresnysis specialistas 1 1 1 A, 8 – 10 10 4,8 720,36 792,49 826,80

 

 

1 pagal Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymą. Paveldo komisijos, kurios posėdžiai vyksta periodiškai, nariams pareiginės algos dydis apskaičiuojamas proporcingai dirbtam laikui.

2017 metais darbo užmokestis Paveldo komisijos pirmininkui perskaičiuotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 straipsnio „Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo užmokestis“ 9 p. Valstybės pareigūnų, einančių institucijos vadovo pareigas, darbo užmokestis šiame straipsnyje apibrėžtais atvejais yra 15 procentų didesnis negu toje įstaigoje didžiausią darbo užmokestį gaunančio valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, darbo užmokesčio per praėjusius kalendorinius metus vidurkio.

2pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą.

Valstybės tarnautojams 2017 metais vidutinė mėnesinė nustatytasis darbo užmokestis kito dėl  priedų už Lietuvos valstybei tarnybos stažą, priemokų už papildomų užduočių atlikimą.

Paskatinimai ir apdovanojimai.

2017–2018 metais valstybės tarnautojai teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo skatinami.

Premija už labai gerą tarnybą

2017–2018 metais valstybės tarnautojams premijos už labai gerą darbą nebuvo skiriamos.

 

VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASRIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS (TARNYBINIS ATLYGINIMAS, PRIEDAI, PRIEMOKOS) 2017–2018 METAIS (EURAIS) NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ

 

Pareigų pavadinimas Vidutinis užimtų pareigybių skaičius 2017 m.   III ketv. Vidutinis užimtų pareigybių skaičius 2017 m.  IV ketv. Vidutinis užimtų pareigybių skaičius 2018 m. I ketv. Nustatytas pareiginės algos koeficientas           (2017 m. sausio mėn.) Nustatytas pareiginės algos koeficientas           (2017 m. vasario mėn.) Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2017 m.  III ketv. Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2017 m. IV ketv. Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2018 m. I ketv.

Vyriausiasis

specialistas                    nuo 2017 m. vasario 1 d. specialistai – lygiai         A1, A2, B

3 2 2 12-13

 

4,2-5,2

585,53 556,59 515,65
Darbininkas                   nuo 2017 m. vasario  1 d. kvalifikuotas darbuotojas,           lygis C 1 1 1 MMA

 

3,5

456,75 480,08

 

477,08

 

Darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis 2017–2018 metais mokamos priemokos už papildomų užduočių atlikimą.

2017–2018 metais darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, premijos, kitos skatinamosios išmokos nebuvo mokamos.