Darbo užmokestis

 

 • Valstybinės kultūros paveldo komisijos darbo apmokėjimo sistemos nustatymo tvarkos aprašas
 • Valstybinės kultūros paveldo komisijos valstybės pareigūnų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už ištarnautus Lietuvos valstybei metus, priemokas) 2021 m., 2022 m. I, II, III ketv., neatskaičius mokesčių.

  Valstybinės kultūros paveldo komisijos valstybės pareigūnų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už ištarnautus Lietuvos valstybei metus, priemokas), neatskaičius mokesčių (eurais)

  Pareigybės pavadinimas 2021 m. 2022 m. I ketv. 2022 m. II ketv. 2022 m. III ketv.
  Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis
  Komisijos pirmininkas (įstaigos vadovas)  

  1

   

  0*

   

  1

   

  0*

   

  1

   

  0*

   

  1

   

  0**

   

  *Atsižvelgiant į tai, kad Paveldo komisijos pirmininkas (įstaigos vadovas) yra vienintelis įstaigoje atliekantis atitinkamas pareigas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, 22.3 papunkčiu, detali informacija apie jo darbo užmokestį neskelbiama.

  ** Komisijos pirmininko pareiginės algos koeficientas yra skelbiamas Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme.

  Valstybinės kultūros paveldo komisijos  valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, priemokas), neatskaičius mokesčių (eurais)

  Pareigybės pavadinimas 2021 m. 2022 m. I ketv. 2022 m. II ketv. 2022 m. III ketv.
  Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis
   

  Skyriaus vedėjas

   

  4

   

  2345

   

  3

   

  2564

   

  3

   

  2593

   

   

   

  Grupės

  vadovas

   

   

  1

   

  0*

  Vyresnysis

  Patarėjas

   

   

   

  2

   

  2647

  Vyriausiasis specialistas  

  5

   

  1553

   

  3

   

  1811

   

  3

   

  1746

   

  4

   

  1738

   

  *Atsižvelgiant į tai, kad kai Paveldo komisijos Kultūros paveldo apsaugos analizės grupės vadovas yra vienintelis įstaigoje atliekantis atitinkamas pareigas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, 22.3 papunkčiu, detali informacija apie jo darbo užmokestį neskelbiama.

   

  Valstybinės kultūros paveldo komisijos   darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, kintamąją dalį, priedus, priemokas), neatskaičius mokesčių (eurais)

  Pareigybės pavadinimas 2021 m. 2022 m. I ketv. 2022 m. II ketv. 2022 m. III ketv.
  Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis
   

  Specialistas

   

  3

   

  1057

   

  2

   

  1290

   

  2

   

  1344

   

  3

   

  1385

   

  VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS NARIŲ (VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ) DARBO UŽMOKESTIS 2022  METAIS (EURAIS) NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ
  Pareigų pavadinimas Narių skaičius Nustatytasis mėnesinis  darbo užmokestis

  (Eur)

  I. Komisijos nariai (valstybės pareigūnai)1 11
  Komisijos pirmininko pavaduotojas 1 2782,86*
  Komisijos narys 10 2656,36*

   

  1 Vadovaujantis LR valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 straipsnio “Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo užmokestis” 9 p. perskaičiuotas darbo užmokestis.

   

  *Paveldo komisijos posėdžiai vyksta periodiškai, komisijos pirmininko pavaduotojui, nariams darbo užmokestis apskaičiuojamas proporcingai dirbtam laikui.

  Komisijos nariui apskaičiuotas vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) siekė apie 173 Eur. per mėnesį arba nuo 77,00 iki 575,00 Eur., priklausomai nuo dirbtų valandų skaičiaus.

   

 • Valstybinės kultūros paveldo komisijos valstybės pareigūnų bei valstybės tarnautojų  pareiginės algos 2021  metais (eurais) neatskaičius mokesčių

  VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ BEI VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ  PAREIGINĖS ALGOS 2021  METAIS (EURAIS) NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ

  Pareigų pavadinimas Pareigybių skaičius Pareiginės algos koeficientas Pareiginė alga

  (Eur)

  I. Valstybės pareigūnai1 12
  iš jų:
  Komisijos pirmininkas (įstaigos vadovas) 1 9 0* **
  Komisijos pirmininko pavaduotojas 1 7,3 1292,10*
  Komisijos narys 10 7 1239,00*
  II. Valstybės tarnautojai2 9
  iš jų:
  Skyriaus vedėjas 4 10,5 1858.50
  Vyriausiasis specialistas 5 7,41 1311.57

  1 *Atsižvelgiant į tai, kad Paveldo komisijos pirmininkas (įstaigos vadovas) yra vienintelis įstaigoje atliekantis atitinkamas pareigas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, 22.3 papunkčiu, detali informacija apie jo darbo užmokestį neskelbiama.

  ** Komisijos pirmininko pareiginės algos koeficientas yra skelbiamas Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme.

  Paveldo komisijos posėdžiai vyksta periodiškai, komisijos pirmininko pavaduotojui, nariams pareiginės algos dydis apskaičiuojamas proporcingai dirbtam laikui.

  Komisijos nariui apskaičiuotas vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis (neatskaičius mokresčių) siekė apie 200,00 eurų per mėnesį.

  Vadovaujantis LR valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 6 straipsniu, 2021 m. Komisijos pirmininkui ir nariams buvo išmokėta vienkartinė priemoka.

  2pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 1 priedą.

  Valstybės tarnautojams mokamas priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, Priedą už tarnybos stažą sudaro vienas procentas pareiginės algos už kiekvienus tarnybos Lietuvos valstybei metus. Šio priedo suma negali viršyti 30 procentų pareiginės algos.

  Valstybės tarnautojams buvo mokamos priemokos už pavadavimą, už papildomų užduočių, suformuluotų raštu, atlikimą, kai atliekamos pareigybės aprašyme nenumatytos funkcijos.

  VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASRIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS 2021 METAIS (EURAIS) NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ

  Pareigų pavadinimas Pareiginės algos pastovioji dalis

  (Eur)

  Pareigybių skaičius Pareiginės algos pastoviosios dalies  koeficientas
  Specialistas – lygiai  A1, A2, B 2 4,9–7,41 867.30–1311.57

  Vadovaujantis LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 14 str. 10 dalies 2 punktu, valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo 14.2 punktu, 2020 metų veiklą labai gerai įvertintiems darbuotojams nebuvo nustatytas pareiginės algos kintamosios dalies dydis.

  2021 metais darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, buvo mokamos priemokos už papildomų užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą.

  2021 metais darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, premijos nebuvo mokamos.

  Informacija atnaujinta 2024-03-28

 • Valstybinės kultūros paveldo komisijos valstybės pareigūnų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už ištarnautus Lietuvos valstybei metus, priemokas) 2022 metais ir 2023 m. I ket., II ket., neatskaičius mokesčių (eurais)

  Valstybinės kultūros paveldo komisijos valstybės pareigūnų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už ištarnautus Lietuvos valstybei metus, priemokas), neatskaičius mokesčių (eurais)

  Pareigybės pavadinimas 2022 m. 2023 m. I ketv. 2023 m. II ketv. 2023 m. III ketv. 2023 m. IV ketv.
  Darbuotoų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotoų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis
  Komisijos pirmininkas (įstaigos vadovas)  

  1

   

  0*

   

  1

   

  0*

  1 0**

   

  *Atsižvelgiant į tai, kad Paveldo komisijos pirmininkas (įstaigos vadovas) yra vienintelis įstaigoje atliekantis atitinkamas pareigas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, 22.3 papunkčiu, detali informacija apie jo darbo užmokestį neskelbiama.

  ** Komisijos pirmininko pareiginės algos koeficientas yra skelbiamas Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme.

   

  Valstybinės kultūros paveldo komisijos  valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, priemokas), neatskaičius mokesčių (eurais)

   

  Pareigybės pavadinimas 2022 m. 2023 m. I ketv. 2023 m. II ketv. 2023 m. III ketv. 2023 m. IV ketv.
  Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis
   

  Grupės

  vadovas

   

   

  1

   

  0*

   

  1

   

  0*

   

  1

   

  0*

  Vyresnysis

  Patarėjas

   

  2

   

  2706

   

  2

   

  2680

   

  2

   

  2765

  Vyriausiasis specialistas  

  4

   

  1779

   

  4

   

  1746

   

  4

   

  1772

   

   

  *Atsižvelgiant į tai, kad kai Paveldo komisijos Kultūros paveldo apsaugos analizės grupės vadovas yra vienintelis įstaigoje atliekantis atitinkamas pareigas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, 22.3 papunkčiu, detali informacija apie jo darbo užmokestį neskelbiama.

  Valstybinės kultūros paveldo komisijos   darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, kintamąją dalį, priedus, priemokas), neatskaičius mokesčių (eurais)

   

  Pareigybės pavadinimas 2022 m. 2023 m. I ketv. 2023 m. II ketv. 2023 m. III ketv. 2023 m. IV ketv.
  Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis
   

   

  Specialistas

  (A lygio)

   

   

   

  4

   

  1246

   

  5

   

  1091

   

  4

   

  1283

  Valstybinės kultūros paveldo komisijos narių  (Valstybės pareigūnų) darbo užmokestis 2023 metais (eurais) neatskaičius mokesčių
  Pareigų pavadinimas Narių skaičius Nustatytasis mėnesinis  darbo užmokestis

  (Eur)

  Komisijos nariai (valstybės pareigūnai)1

  Iš jų:

  11
  Komisijos pirmininko pavaduotojas 1 3170,78*
  Komisijos narys 10 3026,66*

   

  1 Vadovaujantis LR valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 straipsnio 9 punktu komisijos nariams kiekvienų metų pradžioje perskaičiuojamas darbo užmokestis.

   

  *Paveldo komisijos posėdžiai vyksta periodiškai, komisijos pirmininko pavaduotojui, nariams darbo užmokestis apskaičiuojamas proporcingai dirbtam laikui. 2023 m. I ketvirtyje apskaičiuotas vidutinis  vieno mėnesio darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) siekė apie 210,00 Eur arba nuo 34,00 iki  486,00 Eur, priklausomai nuo dirbtų valandų skaičiaus.

 • Valstybinės kultūros paveldo komisijos valstybės pareigūnų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už ištarnautus Lietuvos valstybei metus, priemokas) 2023 m. III ket., neatskaičius mokesčių (eurais)

  Valstybinės kultūros paveldo komisijos valstybės pareigūnų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už ištarnautus Lietuvos valstybei metus, priemokas), neatskaičius mokesčių (eurais)

   

  Pareigybės pavadinimas 2022 m. 2023 m. I ketv. 2023 m. II ketv. 2023 m. III ketv. 2023 m. IV ketv.
  Darbuotoų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotoų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis
  Komisijos pirmininkas (įstaigos vadovas)  

  1

   

  0*

   

  1

   

  0*

   

  1

   

  0*

   

  1

   

  0**

  * Atsižvelgiant į tai, kad Paveldo komisijos pirmininkas (įstaigos vadovas) yra vienintelis įstaigoje atliekantis atitinkamas pareigas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, 22.3 papunkčiu, detali informacija apie jo darbo užmokestį neskelbiama.

  ** Komisijos pirmininko pareiginės algos koeficientas yra skelbiamas Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme.

   

  Valstybinės kultūros paveldo komisijos  valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, priemokas), neatskaičius mokesčių (eurais)

   

  Pareigybės pavadinimas 2022 m. 2023 m. I ketv. 2023 m. II ketv. 2023 m. III ketv. 2023 m. IV ketv.
  Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis
   

  Grupės

  vadovas

   

   

  1

   

  0*

   

  1

   

  0*

   

  1

   

  0*

   

  1

   

  0*

  Vyresnysis

  Patarėjas

   

  2

   

  2706

   

  2

   

  2680

   

  2

   

  2765

   

  2

   

  2779

  Vyriausiasis specialistas  

  4

   

  1779

   

  4

   

  1746

   

  4

   

  1772

   

  3

   

  1795

   

   

  *Atsižvelgiant į tai, kad kai Paveldo komisijos Kultūros paveldo apsaugos analizės grupės vadovas yra vienintelis įstaigoje atliekantis atitinkamas pareigas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, 22.3 papunkčiu, detali informacija apie jo darbo užmokestį neskelbiama.

  Valstybinės kultūros paveldo komisijos   darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, kintamąją dalį, priedus, priemokas), neatskaičius mokesčių (eurais)

   

  Pareigybės pavadinimas 2022 m. 2023 m. I ketv. 2023 m. II ketv. 2023 m. III ketv. 2023 m. IV ketv.
  Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis
   

   

  Specialistas

  (A lygio)

   

   

   

   

  4

   

   

  1246

   

   

  5

   

   

  1091

   

   

  4

   

   

  1283

   

   

  4

   

   

  1343

 • Valstybinės kultūros paveldo komisijos valstybės pareigūnų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už ištarnautus Lietuvos valstybei metus, priemokas) 2023 m. IV ket., neatskaičius mokesčių (eurais)

  Valstybinės kultūros paveldo komisijos valstybės pareigūnų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už ištarnautus Lietuvos valstybei metus, priemokas), neatskaičius mokesčių (eurais)

   

  Pareigybės pavadinimas 2022 m. 2023 m. I ketv. 2023 m. II ketv. 2023 m. III ketv. 2023 m. IV ketv.
  Darbuotoų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotoų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis
  Komisijos pirmininkas (įstaigos vadovas)  

  1

   

  0*

   

  1

   

  0*

   

  1

   

  0*

   

  1

   

  0*

   

  1

   

  0**

   

  *Atsižvelgiant į tai, kad Paveldo komisijos pirmininkas (įstaigos vadovas) yra vienintelis įstaigoje atliekantis atitinkamas pareigas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, 22.3 papunkčiu, detali informacija apie jo darbo užmokestį neskelbiama.

  ** Komisijos pirmininko pareiginės algos koeficientas yra skelbiamas Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme.

   

  Valstybinės kultūros paveldo komisijos  valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, priemokas), neatskaičius mokesčių (eurais)

   

  Pareigybės pavadinimas 2022 m. 2023 m. I ketv. 2023 m. II ketv. 2023 m. III ketv. 2023 m. IV ketv.
  Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis
   

  Grupės

  vadovas

   

   

  1

   

  0*

   

  1

   

  0*

   

  1

   

  0*

   

  1

   

  0*

   

  1

   

  0*

  Vyresnysis

  Patarėjas

   

  2

   

  2706

   

  2

   

  2680

   

  2

   

  2765

   

  2

   

  2779

   

  2

   

  2833

  Vyriausiasis specialistas  

  4

   

  1779

   

  4

   

  1746

   

  4

   

  1772

   

  3

   

  1795

   

  3

   

  1945

   

   

  *Atsižvelgiant į tai, kad kai Paveldo komisijos Kultūros paveldo apsaugos analizės grupės vadovas yra vienintelis įstaigoje atliekantis atitinkamas pareigas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, 22.3 papunkčiu, detali informacija apie jo darbo užmokestį neskelbiama.

  Valstybinės kultūros paveldo komisijos   darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, kintamąją dalį, priedus, priemokas), neatskaičius mokesčių (eurais)

   

  Pareigybės pavadinimas 2022 m. 2023 m. I ketv. 2023 m. II ketv. 2023 m. III ketv. 2023 m. IV ketv.
  Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis
   

   

  Specialistas

  (A lygio)

   

   

   

   

  4

   

   

  1246

   

   

  5

   

   

  1091

   

   

  4

   

   

  1283

   

   

  4

   

   

  1343

   

   

  4

   

   

  1558

   

 • Valstybinės kultūros paveldo komisijos valstybės pareigūnų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už ištarnautus Lietuvos valstybei metus, priemokas) 2024 m. I ket., neatskaičius mokesčių (eurais)

  Valstybinės kultūros paveldo komisijos valstybės pareigūnų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už ištarnautus Lietuvos valstybei metus, priemokas), neatskaičius mokesčių (eurais)

   

  Pareigybės pavadinimas 2023 m. 2024 m. I ketv. 2024 m. II ketv. 2024 m. III ketv. 2024 m. IV ketv.
  Darbuotoų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotoų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis
  Komisijos pirmininkas (įstaigos vadovas)  

  1

   

  0*

   

  1

   

  0**

             

  *Atsižvelgiant į tai, kad Paveldo komisijos pirmininkas (įstaigos vadovas) yra vienintelis įstaigoje atliekantis atitinkamas pareigas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, 22.3 papunkčiu, detali informacija apie jo darbo užmokestį neskelbiama.

  ** Komisijos pirmininko pareiginės algos koeficientas yra skelbiamas Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme.

   

  Valstybinės kultūros paveldo komisijos  valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, priemokas), neatskaičius mokesčių (eurais)

   

  Pareigybės pavadinimas 2023 m. 2024 m. I ketv. 2024 m. II ketv. 2024 m. III ketv. 2024 m. IV ketv.
  Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis
   

  Grupės

  vadovas

   

   

  1

   

  0*

   

  1

   

  0*

             
  Vyresnysis

  Patarėjas

   

  2

   

  2764

   

  2

   

  2984

             
  Vyriausiasis specialistas  

  3

   

  1815

   

  3

   

  1951

             

   

  *Atsižvelgiant į tai, kad kai Paveldo komisijos Kultūros paveldo apsaugos analizės grupės vadovas yra vienintelis įstaigoje atliekantis atitinkamas pareigas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, 22.3 papunkčiu, detali informacija apie jo darbo užmokestį neskelbiama.

   

  Valstybinės kultūros paveldo komisijos   darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, kintamąją dalį, priedus, priemokas), neatskaičius mokesčių (eurais)

   

  Pareigybės pavadinimas 2023 m. 2024 m. I ketv. 2023 m. II ketv. 2023 m. III ketv. 2023 m. IV ketv.
  Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis
   

  Specialistas

  (A lygio)

   

   

  4

   

   

  1319

   

   

  4

   

   

  1389