Darbo užmokestis

VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ BEI VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ  PAREIGINĖS ALGOS 2021  METAIS (EURAIS) NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ

Pareigų pavadinimas Pareigybių skaičius Pareiginės algos koeficientas

Pareiginė alga

(Eur)

I. Valstybės pareigūnai1 12
iš jų:
Komisijos pirmininkas (įstaigos vadovas) 1 9 2707.25
Komisijos pirmininko pavaduotojas 1 7,3 2564.99
Komisijos narys 10 7 2448.40
II. Valstybės tarnautojai2 9
iš jų:
Skyriaus vedėjas 4 10,5 1858.50
Vyriausiasis specialistas 5 7,41 1311.57

1Paveldo komisijos posėdžiai vyksta periodiškai, komisijos pirmininko pavaduotojui, nariams pareiginės algos dydis apskaičiuojamas proporcingai dirbtam laikui.

Paveldo komisijos nariui apskaičiuotas vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis (neatskaičius mokresčių) siekė apie 200,00 Eur per mėnesį.

2021 metais darbo užmokestis Paveldo komisijos pirmininkui, jo pavaduotojui, nariams perskaičiuotas, vadovaujantis Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 straipsnio „Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo užmokestis“ 9 p.

2pagal Valstybės tarnybos įstatymo 1 priedą.

Valstybės tarnautojams mokamas priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, Priedą už tarnybos stažą sudaro vienas procentas pareiginės algos už kiekvienus tarnybos Lietuvos valstybei metus. Šio priedo suma negali viršyti 30 procentų pareiginės algos.

Valstybės tarnautojams buvo mokamos priemokos už pavadavimą, už papildomų užduočių, suformuluotų raštu, atlikimą, kai dėl to viršijamas įprastas darbo krūvis arba kai atliekamos pareigybės aprašyme nenumatytos funkcijos.

VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASRIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS 2021 METAIS (EURAIS) NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ

Pareigų pavadinimas

Pareiginės algos pastovioji dalis

(Eur)

Pareigybių skaičius Pareiginės algos pastoviosios dalies  koeficientas
Specialistas – lygiai  A1, A2, B 2 4,9–5 867.30–855.00

Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 14 str. 10 dalies 2 punktu, valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo 14.2 punktu, 2020 metų veiklą labai gerai įvertintiems darbuotojams nebuvo nustatytas pareiginės algos kintamosios dalies dydis.

Informacija atnaujinta 2021-11-11