Teisės aktai

Konvencijos

Jungtinių Tautų Konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais

Europos Tarybos Europos kultūros konvencija

Europos Tarybos 1992 metų pataisyta Europos archeologijos paveldo apsaugos konvencija

Europos Tarybos Europos architektūros paveldo apsaugos konvencija

Europos Tarybos Europos kraštovaizdžio konvencija

UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencija

UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo globos konvencija

UNESCO Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencija

UNESCO Nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencija

UNIDROIT Konvencija dėl pavogtų ar neteisėtai išvežtų kultūros objektų

Įstatymai

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas

Valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymas

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas

Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas

Architektūros įstatymas

Saugomų teritorijų įstatymas

Statybos įstatymas

Žemės įstatymas

Teritorijų planavimo įstatymas

Žemės reformos įstatymas

Bibliotekų įstatymas

Muziejų įstatymas

Vietos savivaldos įstatymas

Dokumentų ir archyvų įstatymas