Tėvų pranciškonų vienuolyno koplyčia

Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas

Tėvų pranciškonų vienuolyno koplyčios Grine, Meino valstijoje, planas V. K. Jonyno parengtas 1972 m. Autoriaus jis pažymėtas antru numeriu, o tai reiškia, kad V. K. Jonyno galerijoje pavyko rasti tik vieną iš projekto dalių. Yra žinoma, kad dailininkas ne tik suprojektavo šią koplyčią, bet ir sukūrė jai vitražus pagal dailininkės I. Griežės piešinius. Tėvų pranciškonų koplyčios plane pavaizduotas vidaus įrangos išdėstymas bei pietinio fasado siena. Koplyčios dydį iš dalies lemia sėdimų vietų skaičius: 264. Suderinti seni ir nauji suolai išrikiuoti dviem eilėm, iš kurių vieną perskiria takas, vedantis atsarginio išėjimo link. Pastarosios eilės pabaigoje yra dar vienas takas, kuris veda į zakristiją. Pagrindinis įėjimas įrengtas koplyčios salės gale iš pietinės pusės. Pietinė siena gale išsikišusi į išorę. Viduje suformuotoje nišoje stovi Šv. Antano relikvinė ir klausyklos. Tos pačios sienos plokštuma nuo nišos iki vitražinių langų eilės skirta Kryžiaus kelio stotims. Presbiterijos centre stovi didysis altorius, kairėje pusėje – procesijų kryžius, dešinėje – tabernakulis, įrengta krikštykla. Tėvų pranciškonų koplyčios planas artimas tradiciniams koplyčių ir bažnyčių planams. Jam būdinga nežymiai suardyta simetriška kompozicija. Žinant V. K. Jonyno projektuotų statinių įvairovę, galima daryti prielaidą, kad projektuojant koplyčią, laikytis tradicijų reikalavo užsakovas arba projektuotojas stengėsi išlaikyti vientisą koplyčios ir greta esančios bažnyčios stilių.

Parengta pagal: Vaida Sirvydaitė Rakutienė, V. K. Jonyno sakralinės architektūros projektai Lietuvos muziejuose, „Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 3“, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus.