Šv. Kryžiaus lietuvių katalikų bažnyčia Deitone

Šv. Kryžiaus lietuvių katalikų bažnyčia Deitone

Lokacija: 1924 Leo St, Dayton, OH 45404
Metai: 1964 m.
Autorius: Jonas Mulokas, Adolfas Valeška, Bronė Jameikienė, Petras Vėbra
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

Remiantis dienraščio „Draugas“ duomenis, pirmieji lietuviai – Jonas Bačiūnas ir Andrius Žitkus, atvyko į Deitoną 1886 m. Palaipsniui auganti lietuvių bendruomenė iš pradžių glaudėsi prie vokiečių Šv. Rožančiaus parapijos. 1915 m. kovo 28 d. pamaldos pradėtos laikyti lietuvių pasistatytoje Šv. Kryžiaus bažnytėlėje, kuri amžininkų prisiminimuose vaizduojama kaip itin kukli. Plečiantis parapijai 1958 m. pastatyta nauja klebonija. Parapijos vadovavimą 1960 m. perėmusio kunigo Tito Narbuto iniciatyva bažnyčios pastatą imtasi atnaujinti[1]. Po keturis metus trukusių darbų 1964 m. lapkričio 22 d. bažnyčia buvo pašventinta.

Naujuoju projektu bažnyčiai buvo siekiama suteikti lietuvišką charakterį. Atpažįstami lietuviški simboliai persmelkė kone visus maldos namų interjero elementus: „lietuviškų koplytėlių pavidalu kurti altoriai, lietuviškų stilizuotų kryžių panorama už didžiojo altoriaus, keturiolika skaldyto stiklo langų vitražų, vaizduojančių lietuviškas koplytėles, durų bei klausyklų papuošimai, primenantys lietuviškų klėčių papuošimus“[2] ir kt. Vienu iš ryškiausių bažnyčios architektūrinių bruožų galima laikyti pagrindinį fasadą, kuriame atsiskleidžia Jono Muloko itin dažnai taikytas motyvas – skirtingų spalvų plytų ornamentika. Svarbiu lietuvybės ženklu tapo ir vadinamoji „Trijų kryžių šventovė“ bažnyčios šventoriuje. Deja, šie Lietuvos okupacijai paminėti skirti kryžiai iki šių dienų neišliko[3].

Prie bažnyčios atnaujinimo prisidėjo visa eilė lietuvių profesionalų. Bažnyčios vitražus sukūrė dailininkas Adolfas Valeška, grindų ornamentą, kaip ir Šv. Kryžiaus bažnyčioje Čikagoje – dailininkė Bronė Jameikienė, medžio drožinius – Petras Vėbra. Bažnyčios ranga rūpinosi inžinierius Eugenijus Bartkus[4] ir Valerijonas Sodeika[5]. Prie statybos darbų prisidėjo ir daugiau įvairių lietuvių amatininkų. Švento Kryžiaus bažnyčia neabejotinai yra vertingas jungtinių lietuvių išeivių menininkų darbo pavyzdys.

 

Vaidas Petrulis

 

[1] Lietuviai menininkai atnaujino ir papuošė Šv. Kryžiau bažnyčią Daytone. Draugas, 1964 m. lapkričio 13 d., p. 4.

[2] J. B. Končius. Išgarsėję Daytono lietuvių paminklai. Draugas, 1966 m. rugpjūčio 2, p. 4.

[3] Paminklinė Trijų kryžių šventovė Daytone. Dirva, 1971 m. balandžio 2 d., p. 2.

[4] „Nauja“ Daytono lietuvių bažnyčia. Dirva, 1964 m. gruodžio 21 d., p. 1.

[5] J. B. Končius. Išgarsėję Daytono lietuvių paminklai. Draugas, 1966 m. rugpjūčio 2, p. 4.