Su Lietuva susiję dokumentai istorijos archyve Sankt Peterburge

Metai: XVIII-XX a. pr.
Kategorija: Dokumentai

Rusijos valstybinis istorijos archyvas Sankt Peterburge – įstaiga, sauganti 18 a. pradžios –20 a. pradžios Rusijos valdymo įstaigų, visuomeninių organizacijų, privačių asmenų dokumentus.

Su Lietuva (Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste, Abiejų Tautų Respublika) susiję dokumentai saugomi atskirų Rusijos imperijos valdymo įstaigų fonduose. Svarbiausi su Lietuva susiję dokumentų fondai: Senato Heroldijos departamento (1757–1917; yra ir Lietuvos didikų giminių genealoginės medžiagos, bajorystės patvirtinimo dokumentų), Lenkijos karalystės kodifikacijos komisijos (1813–1868; įstatymų projektai, karalystės vietininkų ataskaitos), Baltarusijos ir Lietuvos sinodo dvasinės kolegijos (unitų įsteigtų vienuolynų, 1713–1843 įsteigtų mokymo įstaigų, 1830–1831 sukilėlių‑unitų teismų dokumentai).

Kituose fonduose saugomi dokumentai, susiję su iždui priklausančių dvarų valdymu (Finansų ministerijos Valstybės turto departamentas), cerkvių statyba, žemėvalda, tautine politika Vakarų gubernijose (Vidaus reikalų ministerijos Bendrųjų reikalų departamentas), taip pat valstiečių prašymai ir skundai prieš dvarininkus (Vidaus reikalų ministerijos Žemės skyrius).

Su 1863–1864 sukilimu susiję dokumentai saugomi Vidaus reikalų ministerijos Bendrųjų reikalų departamento ir Žemdirbystės ministerijos kanceliarijos fonduose. Vidaus reikalų ministerijos fonduose yra medžiagos, susijusios su lietuviškosios spaudos draudimu, Lietuvoje veikiančiu transportu (geležinkelis, vandens susisiekimas), pramonės įmonėmis. Senato fonde yra 1794 sukilimo malšinimo, komisijų, tyrusių padėtį Lietuvoje, veiklos dokumentų. Archyve saugoma ir Lietuvos generalgubernatorių asmeninių fondų.

 

Smilgevičius Vytautas, https://www.vle.lt/straipsnis/rusijos-valstybinis-istorijos-archyvas

 

Saugomų dokumentų pavyzdžiai:

Dokumentai apie 1831 m. sukilimą, jo dalyvius, sukilėlių dvarų konfiskavimą, komiteto žurnalai ir kt. – Fondas Nr. 1266 „Vakarinių gubernijų komitetas“, apyrašas Nr. 1

Dokumentai apie Brastos bažnytinę uniją, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės stačiatikius ir unitus – Fondas Nr. 823 „Graikų – unitų cerkvių Rusijoje metropolito kanceliarija“, apyrašas Nr. 1, bylos Nr.: 31, 36, 66, 111, 125, 167, 170, 180, 185, 186, 190, 192, 195, 198, 200, 201, 202, 204, 205.

Dokumentai, susiję su Vilniaus universitetu – Fondas Nr. 733 „Liaudies švietimo departamentas“, apyrašas Nr. 62, bylos Nr.: 6, 219.

Dokumentai apie filomatų ir filaretų draugijų veiklą – Fondas Nr. 735 „Liaudies švietimo ministro kanceliarija“, apyrašas Nr. 10, bylos Nr.: 7, 11a, 11b, 12, 65, 204; 1823 – 1848 m. (dokumentai apie neramumus Vilniaus švietimo apygardoje, filomatų ir filaretų draugijų veiklą, Z.Sierakauską).

Lietuvos katalikų bažnyčios dokumentai – Fondas Nr. 821 „Užsienio tikybų dvasinių reikalų departamentas“, apyrašas Nr. 2, bylos Nr.: 998, 1000, 1003, 1005, 1006, 1007, 1011, 1012, 1018, 1022, 1026, 1035, 1037, 1038, 1044; 1873 – 1909 m. (dokumentai apie įvairias Lietuvos Užnemunės, Suvalkų gubernijoje, Romos katalikų bažnyčias).

Dokumentai apie Lietuvos asmenų, giminių bajorišką kilmę, herbus ir kt. – Fondas Nr. 1343 „Heraldikos departamentas“, apyrašai Nr. 15 – 56, apie 160 tūkst. apsk. vnt., 1798 – 1917 m. (dokumentai apie Lietuvos ir kitų Rusijos imperijos kraštų gyventojų – asmenų, giminių – bajorišką kilmę, herbus ir kt.).