Šiluvos Dievo Motinos koplyčia Nekaltojo Prasidėjimo Tautinėje šventovėje Vašingtone

Šiluvos Dievo Motinos koplyčia Nekaltojo Prasidėjimo Tautinėje šventovėje Vašingtone

Lokacija: Michigan Ave. And 4th St. NW, Washington, DC
Metai: 1966 m.
Autorius: Judžinas Kenedis (jaunesnysis), Vytautas Košuba, Vytautas Kazimieras Jonynas, Albinas Elskus
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

Šiluvos Dievo Motinos koplyčia Nekaltojo Prasidėjimo Tautinėje šventovėje Vašingtone yra vienas svarbiausių lietuvių kultūrinės savivokos egzilyje ženklų. Koplyčios istorijos pradžia – didžiausios JAV Romos katalikų bažnyčios, dedikuotos Švč. Mergelei Marijai, statybos. Palaiminimą naujiems maldoms namams 1913-aisiais suteikė popiežius Pijus X, skirdamas asmeninę dotaciją projekto pradžiai. Naujoji bažnyčia, patikėta projektuoti airių kilmės amerikiečių architektui Karoliui D. Maginisui, iškilo per tris dešimtmečius (1920 – 1959 m.).

Prabėgus keletui metų nuo bazilikos pastatymo, joje nuspręsta įrengti įvairių tautų koplyčias, liudijančias katalikų bendruomenės etninę įvairovę. Tarp afrikiečių, austrų, austrų, kinų, čekų, filipiniečių, prancūzų, vokiečių ir kitų tautų, pagrindinėje bazilikos dalyje buvo įrengta ir lietuvių koplyčia, pašvęsta Šiluvos Dievo Motinos garbei. Lietuvių koplyčios projektą 1964-aisiais parengė architektas Judžinas Kenedis (jaunesnysis), o planą, kokia bus objekto ikonografinė programa – Lietuvos Centrinis Komitetas, vadovaujamas vyskupo Vincento Brizgio. Manyta, kad Lietuvos nežinantiems lankytojams, svarbu sukurti atitinkamą stilistinę ir spalvinę programą, kurioje atsispindėtų lietuvių kūrėjų tautinė samprata.

Koplyčios centrinėje nišoje įrengtas altorius su skulptoriaus Vytauto Košubos Šiluvos Marijos statula, o šoninėse sienose – Rūpintojėlio ir šv. Kazimiero mozaikinės kompozicijos, sukurtos dailininko Vytauto Kazimiero Jonyno. Kaip rašyta JAV lietuvių tautinės minties savaitraštyje „Dirva”, šiose kompozicijose, be centrinės Rūpintojėlio figūros, vaizduojami ir kiti tautos praeičiai ir kultūrai svarbūs elementai (medinės bažnyčios, lietuviškas peizažas, kryžiai) bei siužetai. Pavyzdžiui, kairėje dalyje įkomponuota Petro Rimšos vargo mokykla, simbolizuojanti spaudos draudimą, Karaliaus Mindaugo Krikšto fragmentą, centrinėje – Dievo Apvaizdos akis žvelgianti į kenčiančią Lietuvą ir siunčianti savo palaimos šilumą ir kt. Ne mažiau įspūdingos ir koplyčios skliautinės lubos su apskritu langu. Mozaikos technika dailininkas Albinas Elskus jose įkomponavo žymiausias Lietuvos Madonas (Aušros Vartų, Žemaičių Kalvarijos, Pažaislio ir Trakų).

Koplyčia pašventinta 1966 m. Vašingtone vykusio Išeivijos lietuvių religinio kongreso metu.

 

Vaidas Petrulis