Jurgio Šaulio kapas Kastanjoloje

Metai: 1948 m.
Kategorija: Kapai

Nedidelėse Lugano miesto Kastanjolos (Castagnola) kapinėse palaidotas Jurgis Šaulys (1879 m. Balsėnuose – 1948 m. Lugane) – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, filosofijos daktaras, valstybės ir visuomenės veikėjas. 1887–89 m. mokėsi Kaltinėnų parapijos daraktorių mokykloje, vėliau – Palangos progimnazijoje, dalyvavo moksleivių lietuviškoje veikloje. 1896–99 m. mokėsi Vilniaus kunigų seminarijoje, iš jos pašalintas už lietuviškų knygų platinimą ir tautinę veiklą. 1900–01 m. organizavo lietuvių kalbos nelegalius kursus. Nuo 1901 m. ėmė bendradarbiauti su Varpo redakcija, dalyvavo varpininkų veikloje. 1903–12 m. Berno universitete studijavo ekonomiką. Per I pasaulinį karą įsitraukė į Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti veiklą. 1914–15 m. redagavo Lietuvos žinias. Su kitais rengė raštus Vokietijos okupacinei valdžiai, kitų valstybių vadovams dėl Lietuvos politinio savarankiškumo pripažinimo. 1916 06 dalyvavo Pavergtųjų tautų konferencijoje (viešai iškeltas Lietuvos nepriklausomybės siekis) Lozanoje. 1917 09 18–19 Lietuvių konferencijos Vilniuje vienas rengėjų, išrinktas į Lietuvos Tarybą, jos generaliniu sekretoriumi, 1918 02 – pirmuoju vicepirmininku. 1917 dalyvavo lietuvių konferencijose Stokholme ir Berne. 1917–18 m. dirbo Lietuvos aido redakcijoje. 1923–25 m. Klaipėdoje organizavo Klaipėdos žinių, Lietuvos keleivio, Memeler Zeitung leidybą.

Nuo 1938-1939 m. iki mirties jis gyveno Suviljanos rajone, eidamas Lietuvos nepaprastojo pasiuntinio Šveicarijoje pareigas. Šveicarijos vyriausybei uždarius Lietuvos ambasadą (1946 m.) J. Šaulys ir toliau rūpinosi Lietuvos reikalais. Šalia yra jo žmonos Mafaldos Salvatini Šaulys (1888-1971) kapas. J. Šaulys iki pat savo mirties gaudavo korespondenciją, įvairią spaudą, komunikavo su kitais užsienyje likusiais Lietuvos diplomatais bei rezistencijos organizatoriais. Išlikę dokumentai rodo, jog 1948 m. rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais t.y. likus vos kiek daugiau nei mėnesiui iki mirties (spalio 18 d.), Lugane lankėsi diplomatai V. Sidzikauskas ir iš Romos atvykęs S. Lozoraitis. Susitikimo metu buvo aptarti pasipriešinimo sovietų okupacijai klausimai. Kalbėta apie santykių tarp išeivijoje susikūrusio VLIK’o (Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo komitetas) ir užsienyje likusio Lietuvos diplomatinio sektoriaus suderinimą.

 

https://www.vle.lt/straipsnis/jurgis-saulys

https://www.ldk-ticino.info/luganas-kastanjola