Lemonto Pasaulio lietuvių centras

Lemonto Pasaulio lietuvių centras

Lokacija: 14911 127th St, Lemont, IL 60439
Metai: 1988 m.
Autorius: Walter Netsch, Adolfas Valeška
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

1988 m. įkurta Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija Lemonte – vienas iš naujausių lietuvybės židinių JAV. Netoli Čikagos įsikūręs centras reprezentuoja lietuviškosios diasporos gyvenimo pokyčius. Po karo įsikūrę Market parke, Bridžporte ir kitose Čikagos vietose, lietuviai palaipsniui šias vietas apleido ir kėlėsi į naujas. Toldami nuo lietuvių rajonų, istoriniai traukos centrai palaipsniui prarado aktualumą. Lemonto bendruomenės namai yra retas pavyzdys, kada įkurta nauja, aktualias lietuvių gyvenamas teritorijas jungianti vieta. Be bažnyčios, čia įrengtos įvairioms veikloms skirtos salės, veikia šeštadieninė lietuvių mokyklėlė, Montesori mokyklėlė „Žiburėlis“. Taip pat naujame centre veiklas vykdo daug lietuvių organizacijų: Lietuvių dailės muziejus, Lietuvių tautodailės muziejus, Lietuvių skautijos archyvas ir kt. Architekto Valterio Netšo[1] projektuota bažnyčia „vizualiai panaši į Maspetho lietuvių bažnyčią.“[2] Didįjį bažnyčios altorių puošia lietuvių dailininko, 1949-aisiais emigravusio į JAV, Adolfo Valeškos vitražai[3].

 

Vaidas Petrulis

 

[1] Algis Lukas. Lietuvių kultūrinis paveldas Amerikoje. Maryland: Lithuanian American Community, 2009 m., p. 75.

[2] Petras Ąžuolas. Kuriamas Pasaulio lietuvių didžiulis centras Lemonte. Darbininkas, 1988 m. gruodžio 12 d., p. 5.

[3] Algis Lukas. Lietuvių kultūrinis paveldas Amerikoje. Maryland: Lithuanian American Community, 2009 m., p. 75.