Jono Bretkūno Biblijos rankraštis

Kategorija: Kilnojamasis kultūros paveldas

Liuteronų kunigas Jonas Bretkūnas (1536–1602) turėjo išvertęs visą Bibliją, prie kurios su pertraukomis triūsė daugiau kaip 10 metų (1579–1590). Rėmėsi Martino Liuterio vertimu į vokiečių kalbą, lygino su originalais. Vertimą svarstė 1590 m. Gumbinėje liuteronų kunigų konferencija. Tačiau rengimas spaudai buvo užvilkintas ir liko rankraščiu, kuris saugomas Prūsijos kultūros paveldo slaptajame valstybės archyve Berlyne.

Jonas Bretkūnas, BIBLIA tatai esti Wissas Schwentas Raschtas, Lietuwishkai pergulditas per Janą Bretkuną Lietuwos Pleboną Karalia[u]cziuie. 1590.

Sign.: GStA PK: XX. HA StU Königsberg, Nr. 44–51.

Parengta pagal: https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Bretk%C5%ABnas .