Insbruko universitetas

Metai: 1945-1950
Kategorija: Atmintinos vietos

Nemaža lietuvių Insbruke susitelkė 1944 vasarą – dauguma traukėsi iš bombarduojamos Vienos. Čia gyveno apie 800 lietuvių. 1945 Innsbrucko universitete studijavo 135, 1946 – 85 lietuviai studentai; 29 lietuviams 1945–49 čia suteiktas daktaro laipsnis. 1945 sudaryta lietuvių studentų atstovybė, 1945 pabaigoje–1947 vadinosi Lietuvių studentų sambūriu Lithuania, vėliau iki 1948 vėl veikė atstovybės pavadinimu (pirmininkai H. Nagys, J. Budzeika). Sambūris turėjo visuomenininkų, kultūros, sporto sekcijas, tautinių šokių grupę (vadovas G. Balukevičius). 1946–47 išleisti žurnalo Sambūris 4 numeriai, 1949 rotaprintu išspausdinta Innsbrucko lietuvių studentų sambūrio Lithuania 1945–1949 veiklos apžvalga. Studentų kapelionu buvo kun. P. Bačinskas. Daug lietuvių iš Innsbrucko išvyko į Vokietiją, apie 1950 dauguma persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas ir kitas šalis.

Insbruko universitete germanistiką ir meno istoriją studijavo  poetas, leidinių „Nepriklausoma Lietuva“ redaktorius ir „Literatūros lankai“ kritikas, M. Rilkės ir G. Traklio poezijos į lietuvių kalbą vertėjas Henrikas Nagys (1920–1996).  Insbruko universitete H. Nagys apsigynė filologijos daktaro laipsnį. Šiame  mieste 1946 m. buvo išleista jo pirmoji lyrikos knyga Eilėraščiai. Šis veikalas buvo išleistas „Brenner“ leidykloje, kuri yra išlikusi ir sėkmingai plėtoja savo veiklą.

 

Spečiūnas Vytautas, https://www.vle.lt/straipsnis/innsbruck/

Užsienio reikalų ministerijos informacija