Lietuvių tautinės kapinės

Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas
Dariaus Norvilo nuotrauka, CC BY-NC 2.0

Lietuvių tautinės kapinės, nepriklausančios Katalikų bažnyčiai, buvo įsteigtos 1911 m. Keturiasdešimt akrų (16 ha) ploto kapinėse yra daug įspūdingų XX a. pr. paminklų, skulptūrų ir asmeninių mauzoliejų. Meniškesni antkapiai, pastatyti po Antrojo pasaulinio karo atvykusių imigrantų, išsiskiria gausia tautine simbolika. Vienas iš ankstyviausių paminklų Lietuvių tautinėse kapinėse 1932 m. buvo pastatytas ant Dėdės Šerno – Adomaičio, „Lietuvos“ redaktoriaus ir daugelio knygų autoriaus, kapo. Reikšmingi paminklai buvo pastatyti dr. Kaziui Griniui – buvusiam Lietuvos prezidentui (mirė 1950 m., jo palaikai po Nepriklausomybės atkūrimo pervežti į tėviškę Marijampolės rajone), dr. Jonui Šliūpui – Lietuvos tautinio atgimimo laikotarpio veikėjui ir spaudos darbuotojui, mirusiam 1944 m. (urna su palaikais atvežta į JAV ir palaidota šiose kapinėse), bei kitiems žymiems Amerikos lietuvių veikėjams. Nors Lietuvos himno autorius dr. Vincas Kudirka nėra gyvenęs Amerikoje, kapinėse jam pagerbti taip pat yra pastatytas paminklas. Trims šimtams tūkstančių lietuvių, sovietinės okupacijos metais iš tėvynės ištremtų į Sibirą, atminimui kapinėse pastatytas paminklas – lietuviškas nerūdijančio plieno koplytstulpis.

Parengta pagal: Lietuvių kultūrinis paveldas Amerikoje (atsakingasis redaktorius Algis Lukas, Amerikos lietuvių bendruomenė, spausdinta JAV, 2009).