Lietuvių tautinės kapinės Justice, Čikagoje

Lietuvių tautinės kapinės Justice, Čikagoje

Lokacija: 8201 S Kean Ave, Justice, IL 60458
Metai: 1911 m.
Kategorija: Kapai

Lietuvių tautinės kapinės įsteigtos 1911 m. Justice, Čikagos metropolinėje teritorijoje. Kapinės nepriklauso Katalikų bažnyčiai. Jos užima 16 ha. plotą. Čia yra daug įspūdingų XX a. pr. paminklų, skulptūrų ir asmeninių mauzoliejų. Meniškesni antkapiai, pastatyti po Antrojo pasaulinio karo atvykusių imigrantų, išsiskiria gausia tautine simbolika. Vienas iš ankstyviausių paminklų Lietuvių tautinėse kapinėse 1932 m. buvo pastatytas ant Dėdės Šerno – Adomaičio, „Lietuvos“ redaktoriaus ir daugelio knygų autoriaus, kapo. Reikšmingi paminklai buvo pastatyti dr. Kaziui Griniui – buvusiam Lietuvos prezidentui (mirė 1950 m., jo palaikai po Nepriklausomybės atkūrimo pervežti į tėviškę Marijampolės rajone), dr. Jonui Šliūpui – Lietuvos tautinio atgimimo laikotarpio veikėjui ir spaudos darbuotojui, mirusiam 1944 m. (urna su palaikais atvežta į JAV ir palaidota šiose kapinėse), bei kitiems žymiems Amerikos lietuvių veikėjams. Nors Lietuvos himno autorius dr. Vincas Kudirka nėra gyvenęs Amerikoje, kapinėse jam pagerbti taip pat yra pastatytas paminklas. Trims šimtams tūkstančių lietuvių, sovietinės okupacijos metais iš tėvynės ištremtų į Sibirą, atminimui kapinėse pastatytas paminklas – lietuviškas nerūdijančio plieno koplytstulpis.

 

Algis Lukas, Danutė Bindokienė, Lietuvių kultūrinis paveldas Amerikoje, Amerikos lietuvių bendruomenės Kultūros taryba, 2009