Aušros Vartų Mergelės Marijos bažnyčia Hamiltone

Aušros Vartų Mergelės Marijos bažnyčia Hamiltone

Lokacija: 58 Dundurn St N, Hamilton, ON L8R 3E1
Metai: 1953 m.
Autorius: Alfredas Kulpa-Kulpavičius
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

Hamiltonas – vienas iš seniausiai lietuvių apgyvendintų miestų Kanadoje. Seniausių išeivių tvirtinimu, lietuviai čia įsikūrė 1895 – 1900 m.: „tai buvo daugiausiai mūsų kaimo jauni vyrai, nenorėję patekti į rusų kariuomenę ir pabėgę laimės ieškoti svetur.“[1] Vis tik, svarbiu lietuvybės centru Hamiltonas tapo su naująją pokario emigrantų banga.

1955 m. mieste jau gyveno apie 1300 lietuvių, kurie sudarė trečiąją pagal dydį bendruomenę po Toronto ir Monrealio. Augant lietuvių skaičiui, susirūpinta ir savos bažnyčios reikalingumu. Pirmosios katalikų pamaldos laikytos 1948 m. gegužės 13 d., tam tikslui įsigytoje bažnyčioje. Iš Švedijos į Hamiltoną atvykusio kunigo dr. Juozapo Tadarausko pastangomis, pagal inžinieriaus Alfredo Kulpos-Kulpavičiaus projektą[2],1953 m. bažnyčia buvo pertvarkyta ir išplėsta. Kultūrinei veiklai vystyti po bažnyčia buvo įrengta, lietuviškais motyvais dekoruota salė. Altorių puošė Aušros Vartų Marijos paveikslas. Kiek vėliau, pastatyta nauja, moderni klebonija, o šventoriuje iškilo tradicinės lietuviškos drožybos kryžius, dedikuotas Lietuvos kankiniams pagerbti. 1965 m. duris atvėrė dar vienas modernus pastatas – Lietuvių jaunimo centras su 900 vietų sale. Visi trys, iki šių dienų išlikę, pastatai, anuomet lietuvių spaudoje buvo romantiškai vaizduojami kaip „mažytė Lietuvėlė užimanti didoką žemės plotą Hamiltono pakraštyje“[3].

 

Vaidas Petrulis

 

[1] K. Hamiltono lietuviai. Lietuvių dienos, 1955 m. spalis, p. 16–17, p. 16.

[2] Girdvainis, A. Pradėti bažnyčios padidinimo darbai. Nepriklausoma Lietuva, 1952 m. rugpjūčio 6 d., p. 9.

[3] Alšėnas, Pr. Hamiltono lietuvių parapija auga. Lietuvių dienos, 1965 m. rugsėjis, p. 12–13, p. 12.