Atminimo lenta Alfonsui Lipniūnui Pucko Šv. Petro ir Povilo bažnyčios prieangyje

Metai: 2005 m.
Kategorija: Paminklai

Alfonsas Lipniūnas, 1905 m. Talkoniai (Pumpėnų vlsč.) – 1945 m. Pucke (Pamario vaivadija; 1989 m. perlaidotas Panevėžyje)Lietuvos katalikų kunigas, antisovietinio ir antinacinio pasipriešinimo dalyvis.

1930 m. baigė Kauno kunigų seminariją, įšventintas kunigu. 1930–35 m. Panevėžio katedros vikaras, Panevėžio vyskupijos Jaunimo reikalų direktorius. Vadovavo Panevėžio ateitininkams, angelaičiams, pavasarininkams. 1935–37 m. studijavo sociologiją Lille’io universitete, 1937–39 m. – Paryžiaus katalikų institute. Nuo 1939 m. Respublikos pedagoginio instituto Panevėžyje lektorius, profesorius. Nuo 1942 m. Vilniaus kunigų seminarijos sociologijos ir pastoracinės teologijos profesorius, Vilniaus universiteto kapelionas. Rūpinosi badaujančiais miestiečiais, 1941 m. Vilniuje su kitais įsteigė šalpos organizaciją Laisvės fondas. 1940–43 m. buvo Šv. Jonų bažnyčios ir Aušros Vartų koplyčios pamokslininkas, pamoksluose skleidė tautiškumo, aukštos dorovės idėjas, kėlė mintį apie lietuvių misiją Rytų ir Vakarų kultūrų kryžkelėje, ragino jaunimą ir inteligentiją nestoti į vermachtą. Apkaltintas kurstymu prieš okupacinę valdžią 1943 m. nacių areštuotas ir išvežtas į Štuthofo koncentracijos stovyklą. Čia slaptai aukojo Mišias, teikė sakramentus, šelpė ligonius, dalijosi su jais savo maistu.

Alfonsui Lipniūnui Pucko Šv. Petro ir Povilo bažnyčios prieangyje atidengta atminimo lenta.

 

Antanavičius Juozapas, https://www.vle.lt/straipsnis/alfonsas-lipniunas

Užsienio reikalų ministerijos informacija