Ateitininkų namai Lemonte

Ateitininkų namai Lemonte

Lokacija: 1380 Castlewood Dr, Lemont, IL 60439
Metai: 1979 m.
Kategorija: Architektūra (istorinė)

Šiaurės Amerikos Ateitininkų organizacija – reikšmingas lietuviškas sambūris, veikiantis iki šių dienų. Organizacija įsikūrusi kiek tolėliau nuo Čikagos, Lemonto apylinkėse. Lietuvių jaunimo katalikų sąjunga „Ateitis“ 1979 m. organizacijos būstinei nupirko šv. Vincento Pauliečio vienuolynui priklausiusį pastatą su dideliu, 1943 m. statytu rezidenciniu pastatu[1]. Tiesa, 1980-aisiais moksleivių ateitininkų mėnesiniame žurnale nuogąstauta, kad „būtų tiesiog nusikaltimas, jeigu lietuviai neišlaikytų šitos tvirtovės šalia Lemonto. Kur ir kada vėl pasitaikytų tokia reta proga rasti 27 kambarių rūmus, su 25-iais akrais gražios žemės ir dar tokioje apylinkėje, į kurią daugumas jaunų lietuvių šeimų keliasi gyventi? Kaip būtų galima ką nors panašaus dabar pastatyti, neužmokant dvigubos kainos? O jeigu ir pajėgtume ką nors panašaus pastatyti už 10 metų, tai ar nebūtų jau per vėlu?.”[2] Ateitininkų namuose tebevyksta įvairios lietuviškos veiklos, 1984-1988 m. čia laikytos lietuviškos pamaldos[3]. Sodelyje – ąžuolyne, organizuojamos kultūrinės – bendruomenės šventės.

 

Vaidas Petrulis

 

[1] Pagal: Algis Lukas. Lietuvių kultūrinis paveldas Amerikoje. Maryland: Lithuanian American Community, 2009 m., p. 63.

[2] Rima Sidrienė. Nauja tvirtovė Ateitinkų namai. Ateitininkai, nr. 1., 1980 m., p. 40.

[3] Lemont. Visuotinė lietuvių enciklopedija, prieiga per internetą: https://www.vle.lt/straipsnis/lemont/