EUROPOS TARYBA

Europos Taryba – tarptautinė tarpvyriausybinė, 47 Europos valstybes vienijanti bei seniausia Europos organizacija, kuri gina žmogaus teises, demokratiją ir teigia, jog demokratijos siela yra kultūra. Europos Tarybos vizija – demokratinė, dinamiška, integrali ir kūrybiška Europos visuomenė. Ši organizacija akcentuoja, jog būtent kultūrinių skirtumų įvairovė yra demokratijos varomoji jėga, o bet kokiam teisingam ir taikiam sprendimui pasiekti reikalingos išsamios diskusijos. Europos Taryba dažnai vadinama Europos „demokratijos sąžine”, nes jos dokumentuose kultūra nurodoma kaip svari priemonė, padedanti spręsti skaudžias Europos žmogaus ir tautinių mažumų teisių, ksenofobijos, nepakantumo, prievartos ir kitas problemas.

Europos Taryba, siekdama demokratijos įtvirtinimo bei visuotinio žmogaus teisių laikymosi, 2005 m. Faro mieste Portugalijoje pakvietė valstybes nares pasirašyti Kultūros paveldo vertės pagrindų visuomenei konvenciją, kuria siekė stiprinti egzistuojančias Europos Tarybos priemones, skirtas savitiems kultūros paveldo aspektams. Konvencija, skirta paveldo, paveikto globalizacijos, naudojimo ir vystymo etikai bei principams, pradėjo veikti 2011 m. Ją ratifikavo 17 šalių: Armėnija, Austrija, Bosnija ir Hercegovina, Kroatija, Gruzija, Vengrija, Latvija, Liuksemburgas, Moldova, Montenegro, Norvegija, Portugalija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Ukraina ir Makedonija. Albanija, Belgija, Bulgarija, Italija ir San Marino yra pasirašę ir rengiasi ratifikavimui. Dar keletas šalių dalyvauja pasirašymo procese.

Faro konvencija jau pirmajame straipsnyje įtvirtina neatsiejamą piliečių teisę į kultūros paveldą bei teisę pripažinti individualią ir kolektyvinę atsakomybę už kultūros paveldą. Tame pačiame straipsnyje pabrėžiama, jog kultūros paveldo išsaugojimas ir jo tvarus naudojimas turi tapti žmogaus vystymosi ir gyvenimo kokybės tikslu. Dokumente kalbama ne apie pačią kultūros paveldo apsaugą, kurią detaliai reglamentuoja Europos Tarybos parengtos Europos architektūros, Europos kraštovaizdžio ar Europos archeologijos paveldo apsaugos konvencijos, o apie visuomenę ir kultūros paveldo reikšmę visuomenei. Konvencija nebeskiria dėmesio teisiniam ir administraciniam kultūros paveldo apsaugos mechanizmui, kuris buvo nustatytas dar Granados ir Valetos konvencijose.

Valstybinė kultūros paveldo komisija nuo 2016 m. bendradarbiauja su Europos Taryba dėl Faro konvencijos ratifikavimo Lietuvoje.

Su Europos Tarybos veikla susipažinti galima http://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/home