• Lietuvos aikštė ir Laisvės paminklo replika San Paule
 • Villa Lituania Romoje
 • Abiejų Tautų Respublikos muziejus Rapersvilyje
 • Brazilijos lietuvių sąjungos pastatas San Paule
 • Buvusi Vytauto Didžiojo lietuvių mokykla San Paule
 • Šv. Juozapo katalikų bendruomenės bibliotekos archyvai
 • Lazario Segalo paveikslų ir asmeninių daiktų kolekcija
 • Paminklinis ansamblis „Tėvynei Lietuvai“ Tistede
 • Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia Čikagoje
 • Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčia Ist Sent Luise
 • Šv. Margaritos bažnyčia Adelaidėje
 • Švč. Mergelės Marijos bažnyčia Bordertaune
 • Baku universitetas
 • Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolynas ir koplyčia Patname
 • „Anapilio“ sodyba Misisogoje
 • Lietuvių kankinių bažnyčia Misisogoje
 • Buv. Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia Vinipege
 • Mato Menčinsko skulptūros Aveljanedoje
 • Adomo Mickevičiaus paminklas Karlovi Varuose
 • Aušros vartų bažnyčia Aveljanedoje
 • Mato Menčinsko skulptūros Lanuse
 • „Susivienijimo lietuvių Argentinoje“ draugija
 • Jono ir Bronės Mockūnų namas
 • „Nemuno“ draugija Berise
 • „Mindaugo“ draugija Berise
 • Insbruko universitetas
 • Pranciškonų vienuolynas, koplyčia ir mokykla Kenebankporte
 • Atminimo lenta Mykolui Šostakui
 • Atminimo lenta Antanui Poškai Kolkatoje
 • Šv. Kazimiero bažnyčia Londone
 • Skulptūra „Eglė žalčių karalienė“ Kanberoje
 • Šv. Kazimiero bažnyčia Filadelfijoje
 • Šv. Patriko kapinės
 • Amsterdamo (JAV) Šv. Kazimiero kapinės ir Šv. Onos koplyčia
 • Pranciškonų vienuolyno Lurdo grota Kenebankporte
 • Šv. Kryžiaus lietuvių katalikų bažnyčia Deitone
 • Bolonijos universitetas
 • Švč. Mergelės Marijos bažnyčia Kasteryje
 • Namas, kuriame gyveno Joachimas Lelevelis Briuselyje
 • Šv. Mikalojaus cerkvė Adelaidėje
 • Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia Adelaidėje
 • Šv. Juozapo moterų vienuolynas Adelaidėje
 • Prisikėlimo bažnyčia Adelaidėje
 • Buvusi liuteronų bažnyčia Gilgandroje
 • Kaukazo kalnai ir Kazbeko viršūnė
 • Švč. Marijos Taikos Karalienės bažnyčia Adelaidėje
 • Dievo Motinos bažnyčia Adelaidėje
 • Šv. Kryžiaus bažnyčia Adelaidėje
 • Paminklas Antanui Vilkutaičiui Boržomyje
 • Lietuvos aikštė Romoje
 • Lietuvių karo pabėgėlių kryžius Augsburge
 • Namas Tbilisyje, kuriame gyveno Petras Vileišis
 • Paryžiaus Šventosios koplyčios restauracija
 • Lietuvos gatvė Rosarijuje
 • Paryžiaus Dievo Motinos katedros restauracija
 • Rosarijaus Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Atminimo lenta Antanui Vienuoliui
 • Vizitiečių vienuolyno namai Monparnase
 • Lietuvių išeivystės muziejus Eskelyje
 • Lietuvių draugijos susirinkimas Tbilisio rotušėje
 • Saint-Jean-aux-Bois vienuolynas
 • Château de Pierrefonds pilis
 • Argentinos lietuvių centras
 • Pirmosios Lietuvos Respublikos atstovybės Kaukaze pastatas
 • Saint-Jean-Baptiste de Belleville bažnyčia Paryžiuje
 • Dievo Motinos nuolatinės pagalbos parapijos kompleksas Klivlande
 • Karaliaučius
 • Lietuvos gatvė San Paule
 • Šv. Juozapo bažnyčia San Paule
 • Vytis Hotel Lambе́rt fasade