• Lietuvos aikštė ir „Laisvės“ paminklo replika
 • Adampolio gyvenvietė
 • Villa Lituania
 • Abiejų Tautų Respublikos muziejus
 • Brazilijos lietuvių sąjungos pastatas
 • Buvusi Vytauto Didžiojo lietuvių mokykla
 • Šv. Juozapo katalikų bendruomenės bibliotekos archyvai
 • Lazaro Segalo muziejus
 • Lazaro Segalo paveikslų ir asmeninių daiktų kolekcija
 • Lietuviškas paminklinis ansamblis „Tėvynei Lietuvai“
 • Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia
 • Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčia
 • Dievo Motinos nuolatinės pagalbos bažnyčia
 • Rūpintojėlis
 • Konstantino Vincento Marijos ir Leono Konstantino Radvilų dvaras
 • Šv. Margaritos bažnyčia
 • Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
 • Baku universitetas
 • Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės seserų vienuolynas ir koplyčia
 • Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę
 • „Anapilio“ sodyba
 • Lietuvių kankinių bažnyčia
 • Aušros Vartų bažnyčia
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Buv. Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia
 • Mato Menčinsko sukurtos skulptūros
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Aušros vartų bažnyčia ir parapija, mažas muziejus
 • Lietuvių Dievo Apvaizdos bažnyčia ir kultūros centras
 • Mato Menčinsko sukurtos skulptūros
 • „Susivienijimo lietuvių Argentinoje“ draugija
 • Senelių prieglauda lietuvių bendruomenės nariams „Lietuvių senelių židinys“
 • Jono ir Bronės Mockūnų namas
 • „Nemuno draugija“
 • „Mindaugo draugija“
 • Insbruko universitetas
 • Koplyčia žuvusiems už Lietuvos laisvę
 • Atminimo lenta Mykolui Šostakui
 • „Lietuvių sodyba“
 • Atminimo lenta Antanui Poškai
 • Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Skulptūra „Eglė žalčių karalienė“
 • Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Lietuvių pokario įsikūrimo Australijoje ekspozicija
 • Šv. Patriko kapinės
 • Šv. Onos koplyčia
 • Trakų pilies maketas
 • Lietuvių klubas
 • Tremtinių kryžius
 • Pranciškonų vienuolyno Lurdo grota
 • Lietuvių „Sodyba“ Hampšyre
 • Lietuvos diplomatinės atstovybės pastatas
 • Lietuvos diplomatinės atstovybės pastatas
 • Šv. Kryžiaus lietuvių katalikų bažnyčia
 • Bolonijos universitetas
 • Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
 • Šv. Jurgio bažnyčia
 • Šiluvos Dievo Motinos bulvaras
 • Atminimo lentelė Joachimui Leleveliui
 • Kasulaičio ežeras
 • „Lietuviška menė“ buvusiuose Seinų kunigų seminarijos rūmuose, atminimo lenta
 • Šv. Mikalojaus cerkvė
 • Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
 • Šv. Juozapo moterų vienuolynas
 • Prisikėlimo bažnyčia
 • Atminimo lentelė Joachimui Leleveliui
 • Mont Cenis kalnas
 • Buvusi liuteronų bažnyčia
 • Kazbeko kalnas
 • Švč. Marijos Taikos Karalienės bažnyčia
 • Dievo Motinos bažnyčia
 • Lietuvos sodas Chašuryje
 • Šv. Kryžiaus bažnyčia
 • Paminklas Antanui Vilkutaičiui
 • Lietuvos aikštė
 • Lietuvių karo pabėgėlių kryžius
 • Atminimo lenta Petrui Vileišiui
 • Paryžiaus Šventosios koplyčios restauracija
 • Lietuvos gatvė
 • Paryžiaus Dievo Motinos katedros restauracija
 • Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Atminimo lenta Antanui Vienuoliui
 • Vizitiečių vienuolyno namai Monparnase
 • Lietuvių išeivystės muziejus
 • Lietuvių draugijos susirinkimas Tbilisio rotušėje
 • Saint-Jean-aux-Bois vienuolynas
 • Château de Pierrefonds pilis
 • „Lietuvių Centras“
 • Pirmosios Lietuvos Respublikos atstovybės Kaukaze pastatas
 • Šv. Jono Krikštytojo de Belleville bažnyčia
 • Lietuvos ambasados Sakartvele pastatas
 • Dievo Motinos nuolatinės pagalbos parapijos kompleksas
 • Karaliaučius, Tvangystė
 • Adomo Mickevičiaus namas ir muziejus
 • Lietuvos gatvė
 • Šv. Juozapo bažnyčia
 • Hotel Lambе́rt rūmai