• Lietuvos aikštė ir Laisvės paminklo replika San Paule
 • Adampolio gyvenvietė
 • Villa Lituania Romoje
 • Abiejų Tautų Respublikos muziejus Rapersvilyje
 • Brazilijos lietuvių sąjungos pastatas San Paule
 • Buvusi Vytauto Didžiojo lietuvių mokykla San Paule
 • Šv. Juozapo katalikų bendruomenės bibliotekos archyvai
 • Lazaro Segalo muziejus
 • Lazario Segalo paveikslų ir asmeninių daiktų kolekcija
 • Paminklinis ansamblis „Tėvynei Lietuvai“ Tistede
 • Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia
 • Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčia
 • Dievo Motinos nuolatinės pagalbos bažnyčia
 • Rūpintojėlis
 • Konstantino Vincento Marijos ir Leono Konstantino Radvilų dvaras
 • Šv. Margaritos bažnyčia Adelaidėje
 • Švč. Mergelės Marijos bažnyčia Bordertaune
 • Baku universitetas
 • Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės seserų vienuolynas ir koplyčia
 • „Anapilio“ sodyba Misisogoje
 • Lietuvių kankinių bažnyčia Misisogoje
 • Aušros Vartų bažnyčia
 • Buv. Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia Vinipege
 • Mato Menčinsko skulptūros Aveljanedoje
 • Adomo Mickevičiaus paminklas Karlovi Varuose
 • Aušros vartų bažnyčia Aveljanedoje
 • Lietuvių Dievo Apvaizdos bažnyčia ir kultūros centras
 • Mato Menčinsko skulptūros Lanuse
 • „Susivienijimo lietuvių Argentinoje“ draugija
 • Senelių prieglauda lietuvių bendruomenės nariams „Lietuvių senelių židinys“
 • Jono ir Bronės Mockūnų namas
 • „Nemuno draugija“
 • „Mindaugo draugija“
 • Insbruko universitetas
 • Koplyčia žuvusiems už Lietuvos laisvę
 • Atminimo lenta Mykolui Šostakui
 • „Lietuvių sodyba“
 • Atminimo lenta Antanui Poškai
 • Šv. Kazimiero bažnyčia Londone
 • Skulptūra „Eglė žalčių karalienė“ Kanberoje
 • Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Šv. Patriko kapinės
 • Šv. Onos koplyčia
 • Trakų pilies maketas
 • Lietuvių klubas
 • Pranciškonų vienuolyno Lurdo grota
 • Lietuvių „Sodyba“ Hampšyre
 • Lietuvos diplomatinės atstovybės pastatas
 • Lietuvos diplomatinės atstovybės pastatas
 • Šv. Kryžiaus lietuvių katalikų bažnyčia
 • Bolonijos universitetas
 • Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
 • Šv. Jurgio bažnyčia
 • Šiluvos Dievo Motinos bulvaras
 • Atminimo lentelė Joachimui Leleveliui
 • Kasulaičio ežeras
 • „Lietuviška menė“ buvusiuose Seinų kunigų seminarijos rūmuose, atminimo lenta
 • Šv. Mikalojaus cerkvė Adelaidėje
 • Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia Adelaidėje
 • Šv. Juozapo moterų vienuolynas Adelaidėje
 • Prisikėlimo bažnyčia Adelaidėje
 • Atminimo lentelė Joachimui Leleveliui
 • Mont Cenis kalnas
 • Buvusi liuteronų bažnyčia Gilgandroje
 • Kazbeko kalnas
 • Švč. Marijos Taikos Karalienės bažnyčia Adelaidėje
 • Dievo Motinos bažnyčia Adelaidėje
 • Lietuvos sodas Chašuryje
 • Šv. Kryžiaus bažnyčia Adelaidėje
 • Paminklas Antanui Vilkutaičiui Boržomyje
 • Lietuvos aikštė
 • Lietuvių karo pabėgėlių kryžius Augsburge
 • Atminimo lenta Petrui Vileišiui
 • Paryžiaus Šventosios koplyčios restauracija
 • Lietuvos gatvė Rosarijuje
 • Paryžiaus Dievo Motinos katedros restauracija
 • Rosarijaus Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Atminimo lenta Antanui Vienuoliui
 • Vizitiečių vienuolyno namai Monparnase
 • Lietuvių išeivystės muziejus
 • Lietuvių draugijos susirinkimas Tbilisio rotušėje
 • Saint-Jean-aux-Bois vienuolynas
 • Château de Pierrefonds pilis
 • „Lietuvių Centras“
 • Pirmosios Lietuvos Respublikos atstovybės Kaukaze pastatas
 • Saint-Jean-Baptiste de Belleville bažnyčia Paryžiuje
 • Lietuvos ambasados Sakartvele pastatas
 • Dievo Motinos nuolatinės pagalbos parapijos kompleksas
 • Karaliaučius
 • Adomo Mickevičiaus namas ir muziejus
 • Lietuvos gatvė
 • Šv. Juozapo bažnyčia San Paule
 • Vytis Hotel Lambе́rt fasade