• Imaginacinis Šv. Kazimiero portretas
 • Pomirtinis Alberto Stanislovo Radvilos medalionas
 • Žygimanto Augusto (?) šarvų komplektas
 • Elžbietos Radvilaitės-Alšėniškės portretas
 • XVII a. dubuo, spėjama iš Vilniaus
 • Jurgio Radvilos I-ojo (Jurgio Radvilos Heraklio) šarvai
 • Mikalojaus Radvilos Juodojo šalmas (šišakas)
 • Mikalojaus Radvilos Juodojo turnyrinis šalmas (saladas)
 • Mikalojaus Radvilos Juodojo šarvai
 • Abiejų Tautų Respublikos padalinimo dokumentai
 • Švitrigailos laiškai
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio portretas
 • Žygimanto Kęstutaičio laiškai
 • Brazilijos lietuvių Sąjungos archyvai
 • Didžiojo kunigaikščio pasiuntinių pasiūlymai
 • Šv. Juozapo katalikų bendruomenės bibliotekos archyvai
 • Popiežiaus laiškas Švitrigailai
 • Marijos Radvilaitės - Krasinskos antkapio statula
 • Jogailos taikos patvirtinimai Švitrigailai
 • Lazaro Segalo paveikslų ir asmeninių daiktų kolekcija
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio šarvai
 • Barboros Pranciškos Zavišaitės-Kęsgailaitės-Radvilienės portretas
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio šarvai
 • Boguslavo Radvilos bokalas
 • Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos paveikslas
 • Bonos Sforzos kamėja
 • Kristupo Radvilos Perkūno portretas
 • Zigmanto Vazos balnas
 • Radvilų giminės archyviniai dokumentai
 • II ir III Lietuvos Statutų rankraščiai
 • Varinis timpanas su LDK Vyčiu
 • Leidiniai, skirti Čartoriskių papuošalų kolekcijai
 • Heraldikos knyga su LDK valdovų bei žemių herbais
 • Žygimanto Augusto skydas
 • Žygimanto Augusto skydas
 • Augusto Aleksandro Čartoriskio portretas
 • Varinis timpanas su LDK Vyčiu
 • Augustą II Stiprųjį vaizduojanti Meiseno porceliano statulėlė
 • Augustą II Stiprųjį vaizduojanti Meiseno porceliano statulėlė
 • Augustės (Augustinos) Oginskytės – Pliaterienės portretas
 • Kunigaikštytės Teresės Oginskytės (Sologubienės) portretas
 • Jadvygos Jogailaitės brangenybių skrynutė
 • Vaišundo portretas
 • Kunigaikštytės Teklės Rožės Radvilaitės (Višnioveckienės) portretas
 • Kunigaikštytės Teklės Rožės Radvilaitės (Višnioveckienės) portretas
 • Jurgio Radvilos portretas
 • Lietuvos metrika (XIV–XVIII a.)
 • Edukacinio fundušo komisijos dokumentai (XV–XIX a.)
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teismų dokumentai (XVI–XVIII a.)
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės prikazo dokumentai (XVII a. II pusė)
 • Stanislovo Leščinskio gobelenas
 • Mato Menčinsko sukurtos skulptūros
 • Rusijos santykių su Lenkija (ir Lietuva) dokumentai (XV–XVIII a.)
 • Kristupo Radvilos Perkūno portretas
 • Bylos apie Lietuvą ir Lenkiją (XVI–XIX a.)
 • „Slaptų reikalų prikazo“ dokumentai
 • Vilniaus, Švenčionių, Trakų apskričių žemės valdų planai (XIX a. II pusė – XX a. pr.)
 • Mato Menčinsko sukurtos skulptūros
 • LDK valdovų dokumentai, LDK kovų dokumentai
 • Lietuvos kronikos dokumentai
 • Mato Menčinsko sukurta gipso skulptūra
 • Kvedlinburgo analai
 • Jono Bretkūno Biblijos rankraštis
 • Mykolo Kazimiero Radvilos portretas
 • XIV–XVIII a. dokumentai ir laiškai iš Karaliaučiaus srities
 • Aleksandro Chodkevičiaus disertacija
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio portretas
 • Knyga „Paradoxus annorum mundi...“
 • Aleksandro Chodkevičiaus disertacija
 • Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto portretai
 • 1793 m. Vilniaus miesto planas
 • Aleksandro Chodkevičiaus disertacija
 • Mikalojaus Paco oratorija Zigmantui Vazai
 • Boguslavo Radvilos portretas
 • Rusijos ir Prūsijos konvencija dėl antrojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo
 • Knyga „Epistola de legatorum Iaponicorum Orientalium...“
 • Abiejų Tautų Respublikos valdovo Stanisovo Augusto Poniatovskio aktas dėl sosto atsisakymo
 • Kristupo Radvilos Perkūno portretas
 • XVI a. dokumentai apie Brastos bažnytinę uniją, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės stačiatikius ir unitus
 • Knyga „Epistola de legatorum Iaponicorum Orientalium...“
 • Dokumentai, susiję su Vilniaus universitetu
 • Rožės Pliaterytės-Strutinskos portretas
 • Knyga „Heliae Piligrimovii ... epistola ad Theodorum Skuminum...“
 • Dokumentai, susiję su Vilniaus universitetu ir Vilniaus bei vakarinių gubernijų mokyklomis
 • Knyga „Instrumentum doctrinarum Aristotelicum...“
 • Lenkijos metrikos, susijusios su Lietuva
 • Knyga „Pienas maźėms waikélems...“
 • Kardinolo Jurgio Radvilos portretas
 • Dokumentai apie filomatų ir filaretų draugijų veiklą
 • Lietuvos katalikų bažnyčios dokumentai
 • Jurgio Tiškevičiaus portretas
 • Knyga „Ad Paulum Apostolum de foro competente...“
 • Dokumentai apie 1831 m. sukilimą
 • Mikalojaus Radvilos Juodojo portretas
 • Dokumentai apie Lietuvos asmenų, giminių bajorišką kilmę, herbus ir kt.
 • Dokumentai, susiję su Mindaugu, Gediminu, Vytautu
 • Mikalojaus Radvilos Rudojo portretas
 • Sapiegų giminės dokumentai ir kitų giminių laiškai
 • Radvilų dubuo
 • Tado Kosciuškos portretinis biustas
 • Lietuvių pokario įsikūrimo Australijoje ekspozicija
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio portretas
 • JAV prezidento Tomo Džefersono portretinis biustas
 • JAV viceprezidento George Mifflin Dallas portretinis biustas
 • JAV keliautojo, daktaro Elisha Kent Kane portretinis biustas
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio portretas
 • Džiuzepės Garibaldžio portretinis biustas
 • Barūnų Dievo Motinos paveikslas
 • Kazimiero Pulaskio portretinis biustas
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio portretas
 • Paveikslas „Pergalingas sugrįžimas iš karo žygio“
 • JAV politiko Samuel Breck portretinis reljefas
 • Paveikslas „Nukryžiuotasis“
 • Žygimanto Senojo portretas
 • Paveikslas „Šv. Jadvyga“
 • Pijaus Velionskio sukurtas V. Čackio antkapis su Vyčiu
 • Paveikslas „Melchizedeko susitikimas su Abraomu (Melchizedeko auka)“
 • Paveikslas „Šv. Olafas“
 • Žygimanto Senojo portretas
 • Paveikslas „Kristaus prisikėlimas“
 • M. Antokolskio sukurtas M. Obolenskajos antkapinis paminklas
 • Žygimanto Senojo portretas
 • Vladislovo II Vazos portretas
 • Rankų ir šlaunų šarvai
 • Žirgo krūtinės šarvas
 • Tyzenhauzų dokumentų archyvas
 • Zabielų dokumentų archyvas
 • Vladislovo II Vazos portretas
 • Radvilų dokumentų archyvas iš Nieborovo
 • Žygimanto Augusto kardas
 • Radvilų dokumentų archyvas iš Varšuvos
 • Šalmas
 • Sapiegų ir LDK Potockių šakos dokumentai ir korespondencija
 • Vladislovo II Vazos portretas
 • Henrikui Valua nukaltų šarvų dalis - kaklo šarvas
 • Vladislovo II Vazos portretas
 • Žygimanto Augusto portretas
 • Mikalojaus Radvilos portretas
 • XVI a. brolių Mamoničių spaustuvėje Vilniuje išleistos knygos
 • Vladislovo II Vazos portretas
 • XVII a. Lietuvos teritorijoje kirilica išspausdintas Naujasis Testamentas
 • Kunigaikščio Sapiegos šešėlinis portretas (?)
 • XVIII a. Vilniaus jėzuitų išleista lietuvių gramatika
 • Jurgio Radvilos portretas
 • Trys balno gugos plokštelės
 • Vokiečių ir lietuvių kalbų žodynas
 • Vladislovo II Vazos portretas
 • Lietuviška chrestomatija
 • XIX a. religinės knygos
 • Jurgio Radvilos portretas
 • „Baltieji“ Radvilų šarvai
 • Laikraščio „Aušra“ numeriai
 • Vladislovo II Vazos portretas
 • Šarvų (šalmo) dalis
 • Lietuvos karaliaus Mindaugo privilegijos dėl teisių prekiauti Lietuvoje
 • Patvirtinimas apie Lietuvos karaliaus Mindaugo krikštą
 • Motiejaus Radvilos portretas
 • Gedimino taikos sutartis su Livonijos ordinu
 • Leono Sapiegos portretas
 • Šarvas, priklausęs Radviloms
 • Vytauto laiškas dėl prekybos su Polocku
 • Gedimino laiškas visiems krikščionims
 • Stanislovo Radvilos portretas
 • Leono Sapiegos portretas
 • Žirgo galvos šarvas
 • Gedimino skundas dėl Livonijos ordino
 • Barboros Radvilaitės portretas
 • Kristupo Radvilos Perkūno portretas
 • Organizacijos „Latvių lietuvių vienybė" archyvas
 • Sobieskio salė
 • Jaunimo bendruomenės „Laisvė" archyvas
 • Petronelės Radvilaitės-Davainienės portretas
 • Bendruomenės „Latvijos lietuvių sąjunga" archyvas
 • Kristupo Radvilos Perkūno portretas
 • Šarvų dalys, galimai priklausiusios Mikalojui Kristupui Radvilai Našlaitėliui
 • Šv. Zitos bendruomenės Rygoje archyvas
 • Sofijos Onos Radvilaitės-Batorienės de Somlio portretas
 • Rygos lietuvių pagalbos bendruomenės archyvas
 • Kazimiero Leono Sapiegos portretas
 • Bendruomenės „Šviesa“ archyvas
 • Šarvų dalys
 • Bendruomenės „Rūta“ archyvas
 • Žemaičių vyskupo Mikalojaus Radvilos portretas
 • Latvių lietuvių sąjungos vaikų darželio Rygoje archyvas
 • Boguslavo Radvilos portretas
 • Barboros Radvilaitės portretas
 • Rygos lietuvių švietimo bendruomenės „Žvaigždė“ archyvas
 • Šalmas
 • Lietuvių pabėgėlių komiteto Rygoje archyvas
 • Lietuvių fotografiniai portretai
 • Abiejų Tautų Respublikos vasalinės valstybės archyvas
 • Krūtinės ir nugaros šarvai
 • Bendruomenės „Lietuvių teatras Latvijoje“ archyvas
 • Jeronimo Florijono Radvilos portretas
 • Latvijos lietuvių sporto bendruomenės „Vijtis“ archyvas
 • Jungtinės Latvijos lietuvių mokytojų bendruomenės archyvas
 • Karo belaisvio Klaipėdoje pagaminta aliuminio dėžutė
 • Latvijos lietuvių tėvų bendruomenės archyvas
 • Magdalenos Čapskos-Radvilienės portretas
 • Rygos lietuvių gimnazijos bendruomenės ir Rygos lietuvių gimnazijos garantų bendruomenės archyvai
 • Daugpilio lietuvių bendruomenės archyvas
 • Liepojos lietuvių kultūros skatinimo bendruomenės archyvas
 • Pranciškos Uršulės Višnioveckos-Radvilienės portretas
 • Latvijos Universiteto lietuvių studentų bendruomenės „Viltis“ archyvas
 • Kaklo šarvai
 • Rygos lietuvių gimnazijos absolventų bendruomenės archyvas
 • Rygos miesto lietuvių pagrindinių mokyklų archyvai
 • Boguslavo Radvilos portretas
 • Rygos miesto 1 lietuvių gimnazijos archyvas
 • Latvių lietuvių paskolų bendrijos archyvas
 • Žirgo galvos šarvas
 • Lietuvių pagalbos bendrijos Rygoje paskolų kasos archyvas
 • Jonušo Radvilos portretas
 • Petro Kalpoko paveikslų kolekcija
 • Povilo Puzino paveikslų kolekcija
 • Žirgo galvos šarvas
 • Stanisław Filibert Fleury fotografijos
 • Jonušo Radvilos portretas
 • Jono Kazlausko fotografijos
 • Juodkrantės parapijos XVIII - XIX a. bažnyčių knygos
 • Mikalojaus Radvilos Juodojo šarvai
 • Juodkrantės XIX a. metrikų knygos
 • Antano Mikalojaus Radvilos portretas
 • Viešvilės metrikų knygos
 • Priekulės metrikų knygos
 • Mykolo Jeronimo Radvilos portretas
 • Klaipėdos miesto bažnyčios metrikų knygos
 • Stepono Batoro šarvai su turkišku šalmu
 • Abiejų Tautų Respublikos valdovo Stanisovo Augusto Poniatovskio portretas
 • Mikalojaus Radvilos Rudojo šarvai
 • Abiejų Tautų Respublikos valdovo Stanisovo Augusto Poniatovskio portretas
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio šarvai
 • Radvilų surtout de table
 • Šv. Kazimiero relikvijorius
 • Karolio Stanislovo Anupro Radvilos II „Pone mielasis“ portretas
 • Jauno Žygimanto Augusto šarvai
 • Jono Radvilos I Barzdotojo portretas
 • Paveikslas "Šv. Kazimiero karūnavimas"
 • Adomo Mickevičiaus rankraščiai, istoriniai dokumentai ir paveikslai
 • Mikalojaus Radvilos Juodojo portretas