• Lietuvos aikštė ir „Laisvės“ paminklo replika
 • Adampolio gyvenvietė
 • Villa Lituania
 • Kunigo, Nepriklausomybės akto signataro Kazimiero Stepono Šaulio kapas
 • Abiejų Tautų Respublikos muziejus
 • Brazilijos lietuvių sąjungos pastatas
 • Liaudiškas kryžius
 • Buvusi Vytauto Didžiojo lietuvių mokykla
 • Vasarvietė „Lituanika“
 • Brazilijos lietuvių Sąjungos archyvai
 • Šv. Juozapo katalikų bendruomenės bibliotekos archyvai
 • Lazaro Segalo muziejus
 • Lazaro Segalo paveikslų ir asmeninių daiktų kolekcija
 • Lietuviškas paminklinis ansamblis „Tėvynei Lietuvai“
 • Buvęs Laisvosios Europos koledžas
 • Aukusti Robert Niemi kapas
 • Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia
 • Igno Domeikos namas
 • Atminimo lenta Maironiui
 • Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčia
 • Igno Domeikos vardu pavadinta viršukalnė
 • Dievo Motinos nuolatinės pagalbos bažnyčia
 • Rūpintojėlis
 • Igno Domeikos kapas
 • Šv. Grigalijaus bažnyčia
 • Visų Šventųjų bažnyčia
 • Šv. Margaritos bažnyčia
 • Mykolo Oginskio kapas
 • Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
 • Šv. Jono (Švč. Mergelės Marijos) lietuvių kapinės
 • Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės seserų vienuolynas ir koplyčia
 • Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę
 • Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės seserų vienuolyno kapinės
 • Apolonijai Elenai Masalskytei priklausęs dvaras
 • „Anapilio“ sodyba
 • Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
 • Lietuvių kankinių bažnyčia
 • Lietuvių tautinės kapinės
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Buv. Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia
 • Mato Menčinsko sukurtos skulptūros
 • Aušros vartų bažnyčia ir parapija, mažas muziejus
 • Lietuvių Dievo Apvaizdos bažnyčia ir kultūros centras
 • Mato Menčinsko sukurtos skulptūros
 • „Susivienijimo lietuvių Argentinoje“ draugija
 • Lietuvių namai
 • Kosciuškos kalnas
 • Senelių prieglauda lietuvių bendruomenės nariams „Lietuvių senelių židinys“
 • Jono ir Bronės Mockūnų namas
 • Paminklas žuvusiems už Lietuvą
 • West Lakes futbolo stadionas
 • „Nemuno draugija“
 • „Australian Mineral Foundation Centre“ pastatas
 • „Mindaugo draugija“
 • Antano Tumėno kapas
 • Insbruko universitetas
 • Lietuvių kapinės ir V. K. Jonyno paminklas
 • Koplyčia žuvusiems už Lietuvos laisvę
 • Paminklas Antanui Baranauskui
 • Atminimo lenta Mykolui Šostakui
 • „Lietuvių sodyba“
 • Atminimo lenta Antanui Poškai
 • Vladislovo Konstantino Vazos kapas
 • Paminklas Andriui Rudaminai
 • Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
 • Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Henriko Dmochovskio žmonos Helenos Schaff ir jų sūnų paminklas
 • Šv. Kazimiero kapinės
 • Skulptūra „Eglė žalčių karalienė“
 • Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Tado Kosciuškos portretinis biustas
 • Lietuvių pokario įsikūrimo Australijoje ekspozicija
 • JAV prezidento Tomo Džefersono portretinis biustas
 • Šv. Patriko kapinės
 • Šv. Onos koplyčia
 • JAV viceprezidento George Mifflin Dallas portretinis biustas
 • Tėvų pranciškonų vienuolyno koplyčia
 • JAV keliautojo, daktaro Elisha Kent Kane portretinis biustas
 • Trakų pilies maketas
 • Lietuvių klubas
 • Tremtinių kryžius
 • Juozo Lanskoronskio kapas
 • Pranciškonų vienuolyno Lurdo grota
 • Džiuzepės Garibaldžio portretinis biustas
 • Kazimiero Truškausko kapas
 • Kazimiero Pulaskio portretinis biustas
 • Nachmano Rachmilevičiaus kapas
 • Lietuvių „Sodyba“ Hampšyre
 • Kazimiero Pulaskio paminklas
 • Simono Rozenbaumo kapas
 • Paveikslas „Pergalingas sugrįžimas iš karo žygio“
 • Lietuvos diplomatinės atstovybės pastatas
 • JAV politiko Samuel Breck portretinis reljefas
 • Paveikslas „Nukryžiuotasis“
 • Juliaus Gruževskio kapas
 • Paveikslas „Šv. Jadvyga“
 • Juliaus Gruževskio įkurta laikrodžių gamykla
 • Pijaus Velionskio sukurtas V. Čackio antkapis su Vyčiu
 • Lietuvos diplomatinės atstovybės pastatas
 • Šv. Kryžiaus lietuvių katalikų bažnyčia
 • Paveikslas „Melchizedeko susitikimas su Abraomu (Melchizedeko auka)“
 • Paveikslas „Šv. Olafas“
 • Paveikslas „Kristaus prisikėlimas“
 • M. Antokolskio sukurtas M. Obolenskajos antkapinis paminklas
 • Bolonijos universitetas
 • Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
 • Makso Soloveičiko kapas
 • Šv. Jurgio bažnyčia
 • Antano Smetonos kapas
 • Šiluvos Dievo Motinos bulvaras
 • Atminimo lentelė Joachimui Leleveliui
 • Kasulaičio ežeras
 • Lazdynėliai, paminklinis akmuo K. Donelaičiui
 • Šv. Mikalojaus cerkvė
 • Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
 • Šv. Juozapo moterų vienuolynas
 • Poeto Juozo Kėkšto kapas
 • Ernesto Galvanausko kapas
 • Prisikėlimo bažnyčia
 • Mont Cenis kalnas
 • Buvusi liuteronų bažnyčia
 • Lietuvių klubas
 • Stasio Digrio kapas
 • Švč. Marijos Taikos Karalienės bažnyčia
 • Dievo Motinos bažnyčia
 • Organizacijos „Latvių lietuvių vienybė" archyvas
 • Jaunimo bendruomenės „Laisvė" archyvas
 • Bendruomenės „Latvijos lietuvių sąjunga" archyvas
 • Šv. Kryžiaus bažnyčia
 • Šv. Zitos bendruomenės Rygoje archyvas
 • Lietuvos aikštė
 • Rygos lietuvių pagalbos bendruomenės archyvas
 • Lietuvių karo pabėgėlių kryžius Augsburge
 • Bendruomenės „Šviesa“ archyvas
 • Paryžiaus Šventosios koplyčios restauracija
 • Bendruomenės „Rūta“ archyvas
 • Latvių lietuvių sąjungos vaikų darželio Rygoje archyvas
 • Lietuvos gatvė
 • Rygos lietuvių švietimo bendruomenės „Žvaigždė“ archyvas
 • Kryžius lietuviams, palaidotiems Gruzijoje
 • Paryžiaus Dievo Motinos katedros restauracija
 • Lietuvių pabėgėlių komiteto Rygoje archyvas
 • Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Abiejų Tautų Respublikos vasalinės valstybės archyvas
 • Vizitiečių vienuolyno namai Monparnase
 • Bendruomenės „Lietuvių teatras Latvijoje“ archyvas
 • Latvijos lietuvių sporto bendruomenės „Vijtis“ archyvas
 • Lietuvių išeivystės muziejus
 • Jungtinės Latvijos lietuvių mokytojų bendruomenės archyvas
 • Saint-Jean-aux-Bois vienuolynas
 • Latvijos lietuvių tėvų bendruomenės archyvas
 • Rygos lietuvių gimnazijos bendruomenės ir Rygos lietuvių gimnazijos garantų bendruomenės archyvai
 • Daugpilio lietuvių bendruomenės archyvas
 • Vilniaus skveras
 • Liepojos lietuvių kultūros skatinimo bendruomenės archyvas
 • Château de Pierrefonds pilis
 • „Lietuvių Centras“
 • Latvijos Universiteto lietuvių studentų bendruomenės „Viltis“ archyvas
 • Rygos lietuvių gimnazijos absolventų bendruomenės archyvas
 • Rygos miesto lietuvių pagrindinių mokyklų archyvai
 • Riebinių Šv. Petro ir Povilo Romos katalikų bažnyčia
 • Rygos miesto 1 lietuvių gimnazijos archyvas
 • Latvių lietuvių paskolų bendrijos archyvas
 • Lietuvių pagalbos bendrijos Rygoje paskolų kasos archyvas
 • Šv. Jono Krikštytojo de Belleville bažnyčia
 • Balvų katalikų bažnyčia
 • Paminklas lietuvių ulonų pulkui
 • Dievo Motinos nuolatinės pagalbos parapijos kompleksas
 • Upmalos valsčius
 • Andriaus Tovianskio, jo žmonos, jos sesers ir sesers vyro Ferdinando Gutt kapai
 • Vilniaus senamiesčio pastatų dekoro skulptūros
 • Vladislovo Pliaterio, jo žmonos Karolinos Bauer ir Henriko Bukauskio kapas
 • Adomo Mickevičiaus kenotafas (laikinas kapas)
 • Adomo Mickevičiaus namas ir muziejus
 • Lietuvos gatvė
 • Paveikslas "Šv. Kazimiero karūnavimas"
 • Šv. Juozapo bažnyčia
 • Hotel Lambе́rt rūmai