• Lietuvos aikštė ir Laisvės paminklo replika San Paule
 • Villa Lituania Romoje
 • Kazimiero Stepono Šaulio kapas Romoje
 • Abiejų Tautų Respublikos muziejus Rapersvilyje
 • Brazilijos lietuvių sąjungos pastatas San Paule
 • Buvusi Vytauto Didžiojo lietuvių mokykla San Paule
 • Vasarvietė „Lituanika“
 • Brazilijos lietuvių sąjungos archyvai
 • Šv. Juozapo katalikų bendruomenės bibliotekos archyvai
 • Lazario Segalo paveikslų ir asmeninių daiktų kolekcija
 • Paminklinis ansamblis „Tėvynei Lietuvai“ Tistede
 • Augusto Roberto Niemio kapas Helsinkyje
 • Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia Čikagoje
 • Igno Domeikos namas Santjage
 • Atminimo lenta Maironiui Megene
 • Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčia Ist Sent Luise
 • Igno Domeikos kalnagūbris Čilėje
 • Igno Domeikos kapas Santjage
 • Šv. Grigalijaus bažnyčia Toronte
 • Visų Šventųjų bažnyčia Čikagoje
 • Šv. Margaritos bažnyčia Adelaidėje
 • Mykolo Oginskio kapas Florencijoje
 • Švč. Mergelės Marijos bažnyčia Bordertaune
 • Šv. Jono lietuvių kapinės Misisogoje
 • Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolynas ir koplyčia Patname
 • „Anapilio“ sodyba Misisogoje
 • Šv. Petro ir Povilo bažnyčia Heizeltone
 • Lietuvių kankinių bažnyčia Misisogoje
 • Lietuvių tautinės kapinės Justice, Čikagoje
 • Buv. Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia Vinipege
 • Mato Menčinsko skulptūros Aveljanedoje
 • Aušros vartų bažnyčia Aveljanedoje
 • Mato Menčinsko skulptūros Lanuse
 • „Susivienijimo lietuvių Argentinoje“ draugija
 • Lietuvių namai Adelaidėje
 • Kosciuškos kalnas Australijoje
 • Jono ir Bronės Mockūnų namas
 • Paminklas žuvusiems už Lietuvą Adelaidėje
 • „Nemuno“ draugija Berise
 • „Australian Mineral Foundation Centre“ pastatas Adelaidėje
 • „Mindaugo“ draugija Berise
 • Antano Tumėno kapas Bachmaninge
 • Insbruko universitetas
 • Rokvudo lietuvių kapinės ir V. K. Jonyno paminklas
 • Pranciškonų vienuolynas, koplyčia ir mokykla Kenebankporte
 • Paminklas Antanui Baranauskui Seinuose
 • Atminimo lenta Mykolui Šostakui
 • Atminimo lenta Antanui Poškai Kolkatoje
 • Vladislovo Konstantino Vazos kapas Romoje
 • Paminklas Andriui Rudaminai Senojoje Goa
 • Šv. Kazimiero bažnyčia Londone
 • Henriko Dmachausko paminklas žmonai ir vaikams
 • Skulptūra „Eglė žalčių karalienė“ Kanberoje
 • Šv. Kazimiero bažnyčia Filadelfijoje
 • Henriko Dmachausko kurti biustai Jungtinių Valstijų Kapitolijuje
 • H. Dmachausko kurti biustai Vašingtono nacionalinėje dailės galerijoje
 • Šv. Patriko kapinės
 • Amsterdamo (JAV) Šv. Kazimiero kapinės ir Šv. Onos koplyčia
 • Pranciškonų vienuolyno koplyčia Grine
 • Juozo Lanskoronskio kapas Briuselyje
 • Pranciškonų vienuolyno Lurdo grota Kenebankporte
 • Kazimiero Truškausko kapas Tiūryje
 • Nachmano Rachmilevičiaus kapas Jeruzalėje
 • Simono Rozenbaumo kapas Tel Avive
 • Simono Čechavičiaus paveikslas „Pergalingas sugrįžimas iš karo žygio“
 • Simono Čechavičiaus paveikslas „Nukryžiuotasis“
 • Juliaus Gruževskio kapas Monmartro kapinėse
 • Simono Čechavičiaus paveikslas „Šv. Jadvyga“
 • Juliaus Gruževskio įkurta laikrodžių gamybos įmonė
 • Pijaus Velionskio sukurtas V. Čackio antkapis su Vyčiu
 • Šv. Kryžiaus lietuvių katalikų bažnyčia Deitone
 • P. Smuglevičiaus paveikslas „Melchizedeko susitikimas su Abraomu (Melchizedeko auka)“
 • Pijaus Velionskio paveikslas „Šv. Olafas“
 • Pijaus Velionskio paveikslas „Kristaus prisikėlimas“
 • Marko Antokolskio sukurtas antkapinis paminklas
 • Bolonijos universitetas
 • Švč. Mergelės Marijos bažnyčia Kasteryje
 • Makso Soloveičiko kapas Jeruzalėje
 • Antano Smetonos kapas
 • Namas, kuriame gyveno Joachimas Lelevelis Briuselyje
 • Lazdynėliai, paminklinis akmuo K. Donelaičiui
 • Šv. Mikalojaus cerkvė Adelaidėje
 • Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia Adelaidėje
 • Šv. Juozapo moterų vienuolynas Adelaidėje
 • Poeto Juozo Kėkšto kapas
 • Ernesto Galvanausko kapas Eks le Bene
 • Prisikėlimo bažnyčia Adelaidėje
 • Buvusi liuteronų bažnyčia Gilgandroje
 • Stasio Digrio kapas Vienoje
 • Švč. Marijos Taikos Karalienės bažnyčia Adelaidėje
 • Dievo Motinos bažnyčia Adelaidėje
 • Šv. Kryžiaus bažnyčia Adelaidėje
 • Lietuvos aikštė Romoje
 • Lietuvių karo pabėgėlių kryžius Augsburge
 • Paryžiaus Šventosios koplyčios restauracija
 • Lietuvos gatvė Rosarijuje
 • Kryžius atminti lietuviams palaidotiems Sakartvele
 • Paryžiaus Dievo Motinos katedros restauracija
 • Rosarijaus Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Vizitiečių vienuolyno namai Monparnase
 • Lietuvių išeivystės muziejus Eskelyje
 • Saint-Jean-aux-Bois vienuolynas
 • Vilniaus skveras Tbilisyje
 • Château de Pierrefonds pilis
 • Argentinos lietuvių centras
 • Saint-Jean-Baptiste de Belleville bažnyčia Paryžiuje
 • Balvų katalikų bažnyčia
 • Paminklas lietuvių ulonų pulkui
 • Dievo Motinos nuolatinės pagalbos parapijos kompleksas Klivlande
 • A. Tovianskio kapas Ciuriche
 • V. Platerio ir H. Bukauskio kapai Rapersvilyje
 • Adomo Mickevičiaus muziejus Stambule
 • Lietuvos gatvė San Paule
 • Paveikslas „Šv. Kazimiero karūnavimas“ „Abatellis“ rūmuose
 • Šv. Juozapo bažnyčia San Paule
 • Vytis Hotel Lambе́rt fasade