• Glubokas
 • Imaginacinis Šv. Kazimiero portretas „Mandralisca“ muziejuje
 • Šv. Stanislovo bažnyčia Romoje
 • Ylava (Ilauja)
 • Paminklas Jonui Sobieskiui Karališkosiose Lazenkose
 • Grobšto ragas
 • Paminklas Jogailai Naujajame Sonče
 • Rodūnia
 • Brazilijos lietuvių sąjungos pastatas San Paule
 • Piliava
 • Ežeronys
 • Kūriniai Niujorko Metropolitano meno muziejuje
 • 1545 m. Lietuvos — Prūsijos — Lenkijos pasienio stulpas
 • Kniažycai
 • Didieji Bubainys
 • Kobrynas
 • Kremenicos Dievo Kūno ir Šv. Jurgio bažnyčia
 • Pirmosios Lietuvos Respublikos ambasada „Villa Lituania“ Romoje
 • Buvusi Vytauto Didžiojo lietuvių mokykla San Paule
 • Rasytė
 • Krevas
 • Mikalojaus Radvilos Juodojo turnyrinis šalmas (saladas)
 • Kryvičų trinitorių vienuolyno ir Šv. Andriejaus bažnyčios kompleksas
 • Senojo Karaliaučiaus universiteto vieta
 • Dokumentai Austrijos Nacionaliniame archyve
 • Kuchcicai
 • Skaisgiriai
 • Laurušavas
 • Brazilijos lietuvių sąjungos archyvai
 • Leonpolė
 • Šv. Juozapo katalikų bendruomenės bibliotekos archyvai
 • Jono Pipiro kapas
 • Prano Domšaičio kapas Keiptaune
 • Šilininkai
 • Lazario Segalo paveikslų ir asmeninių daiktų kolekcija
 • Paminklinis ansamblis „Tėvynei Lietuvai“ Tistede
 • Paco-Radvilų rūmai Varšuvoje
 • Krantas
 • Augusto Roberto Niemio kapas Helsinkyje
 • Tado Kosciuškos pilkalnis Krokuvoje
 • Vytis Burghauzeno pilyje
 • Lyda
 • Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia Čikagoje
 • Paminklas Adomui Mickevičiui Krokuvoje
 • Lyskava
 • Lietuvos Vytis Cvingerio rūmų fasade
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio šarvai
 • Igno Domeikos namas Santjage
 • Lužkai
 • Atminimo lenta Maironiui Megene
 • Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčia Ist Sent Luise
 • Vytis Freibergo katedroje
 • Makaraucų Šv. Kryžiaus išaukštinimo bažnyčia
 • Medilas
 • Eisuliai
 • Vėluva
 • Mikailiškės
 • Muravankos Švč. Mergelės Marijos Gimimo cerkvė
 • Vytis ant pašto stulpo Gejeryje
 • Gavaičiai
 • Girdava
 • Minskas
 • Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos paveikslas ir Vytis Šv. Severino bažnyčioje
 • Žiliai
 • Myrius
 • Paminklas Augustui Stipriajam su Lietuvos Vyčiu Dresdene
 • Mogiliavas
 • Synkovičų Šv. arkangelo Mykolo cerkvė
 • Mozyrius
 • Plyviškė
 • Šv. Grigalijaus bažnyčia Toronte
 • Dresdeno katedra
 • Visų Šventųjų bažnyčia Čikagoje
 • Mscibava
 • Mykolo Oginskio kapas Florencijoje
 • Mscislavas
 • Naugardukas
 • Eksponatai Karališkosios pilies Arsenalo muziejuje
 • Naujasis Sveržanis
 • Baku universitetas
 • Dokumentai Švedijos Nacionaliniame archyve
 • Geldapė
 • Krėvos pilis
 • Jurgio Radvilos kapas Romoje
 • Vytis ant tilto per Muldę
 • Kraslavos rūmai
 • Meiseno porceliano statulėlė su Vyčiu
 • Geldapės bažnyčia
 • Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolynas ir koplyčia Patname
 • Augustinos Oginskytės – Pliaterienės portretas
 • Teresės Oginskaitės (Sologubienės) portretas
 • Jadvygos Jogailaitės brangenybių skrynutė Ermitaže
 • Kraslavos Šv. Liudviko katalikų bažnyčia
 • Freska „Europos tautų žygis prie kryžiaus“ Strasbūre
 • Kunigaikštytės Teklės Rožės Radvilaitės (Višnioveckienės) portretas
 • Lietuvių kankinių bažnyčia Misisogoje
 • Kraslavos miesto rotušės vieta
 • Kūriniai Baltarusijos dailės muziejuje
 • Jadvygos Jogailaitės kapas Burghauzene
 • Torava
 • Lietuvos metrika ir kiti dokumentai senųjų aktų archyve Maskvoje
 • Buv. Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia Vinipege
 • Ujazduvo pilis
 • Stanislovo Leščinskio gobelenas Liunevilyje
 • Mato Menčinsko skulptūros Aveljanedoje
 • Adomo Mickevičiaus paminklas Karlovi Varuose
 • Aušros vartų bažnyčia Aveljanedoje
 • Nesvyžiaus pilis
 • Mato Menčinsko skulptūros Lanuse
 • „Susivienijimo lietuvių Argentinoje“ draugija
 • Lietuvių namai Adelaidėje
 • Kalija
 • Orša
 • Jono ir Bronės Mockūnų namas
 • Įsrutis
 • Pastovys
 • Alšėnai
 • Pinskas
 • Polockas
 • Paminklas žuvusiems už Lietuvą Adelaidėje
 • Armanavičių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
 • Ružanai
 • Zaosės dvaras
 • Asveja
 • Adomo Mickevičiaus paminklas Lvive
 • Mato Menčinsko skulptūra Adrogėje
 • Dokumentai Prūsijos kultūros paveldo slaptajame archyve Berlyne
 • „Australian Mineral Foundation Centre“ pastatas Adelaidėje
 • Vitebskas
 • Volnos Švč. Trejybės cerkvė
 • Lietuviškais vardais pavadintos viršūnės Tian Šanyje
 • Vosyliškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir vienuolynas
 • Adomo Mickevičiaus paminklas ir skveras Varšuvoje
 • Benicos Švč. Trejybės bažnyčia
 • Voučynas
 • Aleksandro Chodkevičiaus disertacija Augsburge
 • Bezdzežas
 • Kraupiškėnai
 • Bycenis
 • Johano Haslerio veikalas „Paradoxus annorum mundi…“
 • Zamoscės Šv. Barboros bažnyčia
 • Antano Baranausko kapas
 • Aleksandro Chodkevičiaus disertacija Miunchene
 • Zaslavlis
 • Rokvudo lietuvių kapinės ir V. K. Jonyno paminklas
 • Pranciškonų vienuolynas, koplyčia ir mokykla Kenebankporte
 • Bychavas
 • Rantava, Rantuva
 • Aleksandro Chodkevičiaus disertacija Rėgensburge
 • Zasvyriaus Švč. Trejybės bažnyčia
 • Seinų Švč. Mergelės Marijos bazilika ir vienuolynas
 • Paminklas Antanui Baranauskui Seinuose
 • Bistryčia
 • Kaimė
 • Atminimo lenta Mykolui Šostakui
 • Adomo Mickevičiaus paminklas Paryžiuje
 • Kaimės pilis
 • Breslauja
 • Atminimo lenta Antanui Poškai Kolkatoje
 • Vladislovo Konstantino Vazos kapas Romoje
 • Knyga „Pienas maźėms waikélems...“
 • Lietuvos vėliava „Vėliavų prospekte“ Kumoje
 • Paminklas Andriui Rudaminai Senojoje Goa
 • Katniava, Katinava
 • Su Lietuva susiję dokumentai istorijos archyve Sankt Peterburge
 • Brestas
 • Šv. Kazimiero bažnyčia Londone
 • Dokumentai Latvijos nacionaliniame ir istoriniame archyvuose
 • Skulptūra „Eglė žalčių karalienė“ Kanberoje
 • Dokumentai Ukrainos valstybiname istorijos archyve
 • Barūnų Šv. apaštalo Petro bažnyčia ir bazilijonų vienuolynas
 • Radvilų dubuo
 • Šv. Patriko kapinės
 • Amsterdamo (JAV) Šv. Kazimiero kapinės ir Šv. Onos koplyčia
 • Pranciškonų vienuolyno koplyčia Grine
 • Katniavos piliakalnis
 • Bonos Sforzos kapas Baryje
 • Pranciškonų vienuolyno Lurdo grota Kenebankporte
 • Barūnų Dievo Motinos paveikslas
 • Kūriniai Versalio rūmuose
 • Kosciuškos vardu pavadintas miestas
 • Kosciuškos vardu pavadinta gyvenvietė
 • Girėnai - Viliaus Kalvaičio gimtinė
 • Šv. Kryžiaus lietuvių katalikų bažnyčia Deitone
 • Paminklas Tadui Kosciuškai Floridoje
 • Iškoldės Švč. Trejybės bažnyčia
 • Kosciuškos vardu pavadinta sala Aliaskoje
 • Kaušiai
 • Kosciuškos vardu pavadinta apygarda Indianoje
 • Paminklas Jurgiui Radvilai Vavelio katedroje
 • Tado Kosciuškos vardo gatvė Nantikoke
 • Karalienė (Aukštieji Kumečiai)
 • Titulinė Jurgio Radvilos Šv. Siksto bažnyčia Romoje
 • Lauknos
 • Švč. Mergelės Marijos bažnyčia Kasteryje
 • Tado Kosciuškos vardu pavadintas parkas Dubline
 • Paminklas Tadui Kosciuškai Čikagoje
 • Jono Basanavičiaus gatvė Varnoje
 • Paminklas Tadui Kosciuškai Milvokyje
 • Tado Kosciuškos vardu pavadintas parkas Milvokyje
 • Radvilos gatvė Paryžiuje
 • Namas Varnoje, kuriame gyveno Jonas Basanavičius
 • Kosciuškos parkas Čikagoje
 • Paminklas Jonui Basanavičiui Varnoje
 • Gumbinė
 • Liublino unijos aktas ir kiti dokumentai senųjų aktų archyve Varšuvoje
 • Namas, kuriame gyveno Joachimas Lelevelis Briuselyje
 • Lazdynėliai, paminklinis akmuo K. Donelaičiui
 • Kosciuškos vardu pavadintas miesto rajonas Sent Luise
 • Tepliava
 • Budslavas
 • Tado Kosciuškos vardu pavadinta gatvė Rio de Žaneire
 • Žygimanto Senojo portretas Ermitaže
 • Čarnaučicų Švč. Trejybės bažnyčia
 • Meno kūriniai Varšuvos nacionaliniame muziejuje
 • Šv. Labre indėnų misijos kompleksas Montanoje
 • Punsko parapijos Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčia
 • Derevna
 • Spėjamas kunigaikščio Sapiegos silueto atvaizdas
 • Atminimo lenta Alfonsui Lipniūnui Pucko Šv. Petro ir Povilo bažnyčios prieangyje
 • Leidiniai Latvijos nacionalinėje bibliotekoje
 • Didžioji Berastavica
 • Radvilų kolekcijos šarvai Filadelfijos meno muziejuje
 • Dysna
 • Druja
 • Bredūnai
 • Kaukazo kalnai ir Kazbeko viršūnė
 • Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčia Vatikane
 • Trakėnai
 • Izabelės Jogailaitės kapas Alba Julijoje
 • Kaukėnai
 • Vilianuvo rūmai Varšuvoje
 • Sofijos Jogailaitės ir jos vyro kapas Volfenbiutelyje
 • Paminklas Antanui Vilkutaičiui Boržomyje
 • Radvilų kolekcijos šarvai Vusterio meno muziejuje
 • Sofijos Kazimieraitės palaidojimo vieta
 • Trumpaičiai - Jono Smalakio gimtinė
 • Namas Tbilisyje, kuriame gyveno Petras Vileišis
 • Paryžiaus Šventosios koplyčios restauracija
 • Liubčios pilis
 • Kotrynos Jogailaitės kapas Upsalos katedroje
 • Kūriniai Karališkajame Vavelio muziejuje
 • Kryžius atminti lietuviams palaidotiems Sakartvele
 • Paryžiaus Dievo Motinos katedros restauracija
 • Kūriniai Britų muziejuje Londone
 • Lietuvių fotografiniai portretai
 • Svisločius
 • Atminimo lenta Antanui Vienuoliui
 • Vizitiečių vienuolyno namai Monparnase
 • Svisločiaus gimnazija
 • Mielkiemis
 • Kazimiero Jogailaičio sarkofagas Vavelio katedroje
 • Lietuvių draugijos susirinkimas Tbilisio rotušėje
 • Saint-Jean-aux-Bois vienuolynas
 • Enciūnai
 • Išdagai
 • Vilniaus skveras Tbilisyje
 • Château de Pierrefonds pilis
 • Onos Jogailaitės kapas Vavelio katedroje
 • Jono I Kazimiero Vazos širdies palaidojimo vieta Paryžiuje
 • Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto sarkofagai Vavelio katedroje
 • Tado Kosciuškos sarkofagas Vavelio katedroje
 • Žirgo šarvai Viktorijos ir Alberto muziejuje Londone
 • Petro Kalpoko paveikslų kolekcija
 • Saint-Jean-Baptiste de Belleville bažnyčia Paryžiuje
 • Varšuvos karalių pilis
 • Povilo Puzino paveikslų kolekcija
 • Stanislovo Filiberto Flerio fotografijos
 • Kristijono Donelaičio muziejus
 • Juozo Kazlausko fotografijos
 • Paminklas lietuvių ulonų pulkui
 • Ivenčiaus Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir vienuolynas
 • Gardino Senoji pilis
 • Šarvai Vienos Meno istorijos muziejuje
 • Kamsvykių piliakalnis
 • Paminklas Tadui Kosciuškai Vašingtone
 • Gardino Naujoji pilis
 • Ciskodo katalikų bažnyčia
 • Dokumentai Centriniame Evangelikų bažnyčios archyve Berlyne
 • Tamoviškių dvarvietė
 • Dievo Motinos nuolatinės pagalbos parapijos kompleksas Klivlande
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Kamojys
 • Kropynos - Prano Domšaičio gimtinė
 • Eitkūnai
 • Kascianevičai
 • Kleckas
 • Karaliaučius
 • L. M. Paco pavardė memorialinėje lentoje Strasbūre
 • Tusainiai
 • Vytis Karališkosiose Lazenkose
 • Pilkalnis
 • Karaliaučiaus pilis
 • Liudviko Mykolo Paco kapas Izmire
 • Karaliaučiaus katedra
 • Šv. Kazimiero relikvijorius Medičių koplyčioje
 • Paskalviai
 • Kūriniai Krokuvos nacionaliniame muziejuje
 • Liudviko Mykolo Paco rūmai Dauspudoje
 • Alšėnų pilis
 • Aušros vartų Madonos paveikslas
 • Adomo Mickevičiaus muziejus Stambule
 • Vytis Augustinų bažnyčioje Vienoje
 • Šv. Mikalojaus, Šteindamo bažnyčios vieta Karaliaučiuje
 • Alšėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir vienuolynas
 • Dūdos
 • Dunilovas
 • Šv. Elžbietos, Zakheimo bažnyčios vieta
 • Gaičiūniškės
 • Gardinas
 • Šv. Kazimiero bažnyčia prie Čerinjolos
 • Geranainys
 • Geranainių pilis ir Šv. Mikalojaus bažnyčia