• Glubokas
 • Imaginacinis Šv. Kazimiero portretas
 • Alkų kalvagūbris
 • Pomirtinis Alberto Stanislovo Radvilos medalionas
 • Gailgarbio piliakalnis
 • Šv. Stanislovo bažnyčia Romoje
 • Žygimanto Augusto (?) šarvų komplektas
 • Ylava (Ilauja)
 • Paminklas Jonui Sobieskiui Karališkosiose Lazenkose
 • Grobšto ragas
 • Elžbietos Radvilaitės-Alšėniškės portretas
 • Paminklas Jogailai Naujajame Sonče
 • Rodūnia
 • Princo Aleksandro Sobieskio kapas
 • Brazilijos lietuvių sąjungos pastatas San Paule
 • Piliava
 • XVII a. dubuo, spėjama iš Vilniaus
 • Ežeronys
 • Jurgio Radvilos I-ojo (Jurgio Radvilos Heraklio) šarvai
 • 1545 m. Lietuvos — Prūsijos — Lenkijos pasienio stulpas
 • Kniažycai
 • Didieji Bubainys
 • Kobrynas
 • Mikalojaus Radvilos Juodojo šalmas (šišakas)
 • Marijos Klementinos Sobieskaitės, Jono Sobieskio vaikaitės kapas
 • Kremenica
 • Buvę Čartoriskių rūmai
 • Pirmosios Lietuvos Respublikos ambasada „Villa Lituania“ Italijoje
 • Buvusi Vytauto Didžiojo lietuvių mokykla San Paule
 • Rasytė
 • Krėva
 • Mikalojaus Radvilos Juodojo turnyrinis šalmas (saladas)
 • Skaisgiriai
 • Kryvičai
 • Senojo Karaliaučiaus universiteto vieta
 • Mikalojaus Radvilos Juodojo šarvai
 • Abiejų Tautų Respublikos padalinimo dokumentai
 • Kuchcicai
 • Olykos pilis
 • Švitrigailos laiškai
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio portretas
 • Skaisgiriai
 • Žygimanto Kęstutaičio laiškai
 • Laurušavas
 • Brazilijos lietuvių Sąjungos archyvai
 • Didžiojo kunigaikščio pasiuntinių pasiūlymai
 • Leonpolis
 • Šv. Juozapo katalikų bendruomenės bibliotekos archyvai
 • Jono Pipiro kapas
 • Popiežiaus laiškas Švitrigailai
 • Marijos Radvilaitės - Krasinskos antkapio statula
 • Lazaro Segalo muziejus
 • Jogailos taikos patvirtinimai Švitrigailai
 • Prano Domšaičio kapas
 • Šilininkai
 • Gołuchów pilis
 • Lazaro Segalo paveikslų ir asmeninių daiktų kolekcija
 • Lietuviškas paminklinis ansamblis „Tėvynei Lietuvai“
 • Paco-Radvilų rūmai Varšuvoje
 • Krantas
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio šarvai
 • Šventliūnis
 • Buvęs Laisvosios Europos koledžas
 • Aukusti Robert Niemi kapas
 • Tado Kosciuškos pilkalnis Krokuvoje
 • Barboros Pranciškos Zavišaitės-Kęsgailaitės-Radvilienės portretas
 • Vytis Burghauzeno pilyje
 • Lyda
 • Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia
 • Paminklas Adomui Mickevičiui Krokuvoje
 • Lyskava
 • Lietuvos Vytis Cvingerio rūmų fasade
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio šarvai
 • Igno Domeikos namas
 • Lužkai
 • Atminimo lenta Maironiui
 • Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčia
 • Vytis Freibergo katedroje
 • Makaraucai
 • Medilas
 • Eisuliai
 • Vėluva
 • Mikailiškės
 • Dievo Motinos nuolatinės pagalbos bažnyčia
 • Muravankos Švč. Mergelės Marijos Gimimo cerkvė
 • Vytis ant pašto stulpo Gejeryje
 • Gavaičiai
 • Girdava
 • Boguslavo Radvilos bokalas
 • Minskas
 • Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos paveikslas
 • Žiliai
 • Rūpintojėlis
 • Myrius
 • Paminklas Augustui Stipriajam su Lietuvos Vyčiu
 • Mogiliavas
 • Synkovičių Šv. arkangelo Mykolo cerkvė
 • Bonos Sforzos kamėja
 • Kristupo Radvilos Perkūno portretas
 • Mozyrius
 • Plyviškė
 • Černelicos Čartoriskių pilies liekanos
 • Leono Konstantino Radvilos kapas
 • Šv. Grigalijaus bažnyčia
 • Drezdeno katedra
 • Žygimanto Augusto šarvai
 • Medžybižo pilis
 • Visų Šventųjų bažnyčia
 • Mscibava
 • Konstantino Vincento Marijos ir Leono Konstantino Radvilų dvaras
 • Mykolo Oginskio kapas
 • Mstislavlis
 • Naugardukas
 • Zigmanto Vazos balnas
 • Naujasis Sveržanis
 • Radvilų giminės archyviniai dokumentai
 • II ir III Lietuvos Statutų rankraščiai
 • Baku universitetas
 • Leidiniai, skirti Čartoriskių papuošalų kolekcijai
 • Heraldikos knyga su LDK valdovų bei žemių herbais
 • Žygimanto Augusto skydas
 • Leono Konstantino Radvilos paminklas
 • Žygimanto Augusto skydas
 • Geldapė
 • Augusto Aleksandro Čartoriskio portretas
 • Krėvos pilis
 • Jurgio Radvilos kapas
 • Karaliaučiaus universitetas
 • Vytis ant tilto per Muldę
 • Kraslavos pilis
 • Augustą II Stiprųjį vaizduojanti Meiseno porceliano statulėlė
 • Geldapės bažnyčia
 • Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės seserų vienuolynas ir koplyčia
 • Augustą II Stiprųjį vaizduojanti Meiseno porceliano statulėlė
 • Augustės (Augustinos) Oginskytės – Pliaterienės portretas
 • Apolonijai Elenai Masalskytei priklausęs dvaras
 • Kunigaikštytės Teresės Oginskytės (Sologubienės) portretas
 • Jadvygos Jogailaitės brangenybių skrynutė
 • Vaišundo portretas
 • Kraslavos Šv. Liudviko katalikų bažnyčia
 • Freska „Tautų žygis Kryžiaus link“
 • Kunigaikštytės Teklės Rožės Radvilaitės (Višnioveckienės) portretas
 • Lietuvių kankinių bažnyčia
 • Kraslavos prekybos aikštė, miesto rotušės vieta
 • Kunigaikštytės Teklės Rožės Radvilaitės (Višnioveckienės) portretas
 • Jadvygos Jogailaitės kapas Burghauzene
 • Jurgio Radvilos portretas
 • Aušros Vartų bažnyčia
 • Torava
 • Lietuvos metrika (XIV–XVIII a.)
 • Edukacinio fundušo komisijos dokumentai (XV–XIX a.)
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teismų dokumentai (XVI–XVIII a.)
 • Buv. Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia
 • Ujazduvo pilis
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės prikazo dokumentai (XVII a. II pusė)
 • Stanislovo Leščinskio gobelenas
 • Mato Menčinsko sukurtos skulptūros
 • Rusijos santykių su Lenkija (ir Lietuva) dokumentai (XV–XVIII a.)
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Aušros vartų bažnyčia Aveljanedoje
 • Kristupo Radvilos Perkūno portretas
 • Bylos apie Lietuvą ir Lenkiją (XVI–XIX a.)
 • Nesvyžiaus pilis
 • „Slaptų reikalų prikazo“ dokumentai
 • Vilniaus, Švenčionių, Trakų apskričių žemės valdų planai (XIX a. II pusė – XX a. pr.)
 • Mato Menčinsko sukurtos skulptūros
 • „Susivienijimo lietuvių Argentinoje“ draugija
 • Lietuvių namai Adelaidėje
 • Kalija
 • Orša
 • Jono ir Bronės Mockūnų namas
 • Įsrutis
 • Pastovys
 • Alšėnai
 • Pinskas
 • Polockas
 • Paminklas žuvusiems už Lietuvą
 • Armanavičiai
 • Ružanai
 • Synkovičai
 • Zaosės dvarelis
 • Asveja
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Mato Menčinsko sukurta gipso skulptūra
 • Barūnai
 • Jono Bretkūno Biblijos rankraštis
 • Mykolo Kazimiero Radvilos portretas
 • „Australian Mineral Foundation Centre“ pastatas Adelaidėje
 • Vitebskas
 • Volnos Švč. Trejybės cerkvė
 • Nemuno vardu pavadinta viršukalnė
 • XIV–XVIII a. dokumentai ir laiškai iš Karaliaučiaus srities
 • Vosyliškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir vienuolynas
 • Adomo Mickevičiaus paminklas ir skveras
 • Benica
 • Volčinas
 • Vilniaus universiteto vardu pavadinta viršukalnė
 • Mažvydo vardu pavadinta viršukalnė
 • Aleksandro Chodkevičiaus disertacija
 • Adomo Mickevičiaus paminklas ir skveras
 • Bezdzežas
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio portretas
 • Kraupiškėnai
 • Bycenis
 • Žalgirio vardu pavadinta viršukalnė
 • Knyga „Paradoxus annorum mundi...“
 • Zamoscės Šv. Barboros bažnyčia
 • Antano Baranausko kapas
 • Lietuvos tūkstantmečio vardu pavadinta viršukalnė
 • Aleksandro Chodkevičiaus disertacija
 • Zaslavlis
 • Dotnuvos vardu pavadinta viršukalnė
 • Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto portretai
 • Rokvudo lietuvių kapinės ir V. K. Jonyno paminklas
 • Koplyčia žuvusiems už Lietuvos laisvę
 • Bychavas
 • Rantava, Rantuva
 • Aleksandro Chodkevičiaus disertacija
 • Zasvyriaus Švč. Trejybės bažnyčia
 • Seinų Švč. Mergelės Marijos bazilika ir vienuolynas
 • Mikalojaus Paco oratorija Zigmantui Vazai
 • Boguslavo Radvilos portretas
 • Paminklas Antanui Baranauskui
 • Bistryčia
 • Kaimė
 • Knyga „Epistola de legatorum Iaponicorum Orientalium...“
 • Atminimo lenta Mykolui Šostakui
 • Kristupo Radvilos Perkūno portretas
 • XVI a. dokumentai apie Brastos bažnytinę uniją, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės stačiatikius ir unitus
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Knyga „Epistola de legatorum Iaponicorum Orientalium...“
 • Kaimės pilis
 • Breslauja
 • Dokumentai, susiję su Vilniaus universitetu
 • Atminimo lenta Antanui Poškai
 • Knyga „Heliae Piligrimovii ... epistola ad Theodorum Skuminum...“
 • Dokumentai, susiję su Vilniaus universitetu ir Vilniaus bei vakarinių gubernijų mokyklomis
 • Vladislovo Konstantino Vazos kapas
 • Knyga „Instrumentum doctrinarum Aristotelicum...“
 • Lenkijos metrikos, susijusios su Lietuva
 • Knyga „Pienas maźėms waikélems...“
 • Kardinolo Jurgio Radvilos portretas
 • Dokumentai apie filomatų ir filaretų draugijų veiklą
 • Lietuvos vėliava „Vėliavų prospekte“ Cooma mieste
 • Paminklas Andriui Rudaminai
 • Lietuvos katalikų bažnyčios dokumentai
 • Katniava, Katinava
 • Jurgio Tiškevičiaus portretas
 • Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
 • Knyga „Ad Paulum Apostolum de foro competente...“
 • Dokumentai apie 1831 m. sukilimą
 • Brestas
 • Mikalojaus Radvilos Juodojo portretas
 • Dokumentai apie Lietuvos asmenų, giminių bajorišką kilmę, herbus ir kt.
 • Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Dokumentai, susiję su Mindaugu, Gediminu, Vytautu
 • Skulptūra „Eglė žalčių karalienė“ Kanberoje
 • Mikalojaus Radvilos Rudojo portretas
 • Sapiegų giminės dokumentai ir kitų giminių laiškai
 • Barūnų Šv. apaštalo Petro bažnyčia ir bazilijonų vienuolynas
 • Radvilų dubuo
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio portretas
 • Šv. Patriko kapinės
 • Šv. Onos koplyčia
 • Tėvų pranciškonų vienuolyno koplyčia
 • Katinavos piliakalnis
 • Bonos Sforzos kapas
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio portretas
 • Pranciškonų vienuolyno Lurdo grota
 • Barūnų Dievo Motinos paveikslas
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio portretas
 • Kosciuškos vardu pavadintas miestas
 • Žygimanto Senojo portretas
 • Kosciuškos vardu pavadinta gyvenvietė
 • Girėnai
 • Šv. Kryžiaus lietuvių katalikų bažnyčia
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Iškoldės Švč. Trejybės bažnyčia
 • Kosciuškos vardu pavadinta sala
 • Kaušiai
 • Kosciuškos vardu pavadinta apygarda
 • Paminklas Jurgiui Radvilai Vavelio katedroje
 • Tado Kosciuškos vardo gatvė
 • Žygimanto Senojo portretas
 • Karalienė
 • Šv. Siksto bažnyčia
 • Lauknos
 • Tado Kosciuškos vardo greitkelis
 • Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
 • Tado Kosciuškos vardu pavadintas parkas
 • Šventųjų laiptų koplyčia
 • Žygimanto Senojo portretas
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Jono Basanavičiaus vardo gatvė
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Tado Kosciuškos vardu pavadintas parkas
 • Vladislovo II Vazos portretas
 • Radvilos gatvė
 • Atminimo lentelė Jonui Basanavičiui
 • Tado Kosciuškos parkas
 • Paminklas Jonui Basanavičiui
 • Rankų ir šlaunų šarvai
 • Žirgo krūtinės šarvas
 • Gumbinė
 • Tyzenhauzų dokumentų archyvas
 • Atminimo lentelė Joachimui Leleveliui
 • Zabielų dokumentų archyvas
 • Vladislovo II Vazos portretas
 • Radvilų dokumentų archyvas iš Nieborovo
 • Žygimanto Augusto kardas
 • Radvilų dokumentų archyvas iš Varšuvos
 • Lazdynėliai, paminklinis akmuo K. Donelaičiui
 • Rašytojo Eduardo Cinzo gyvenamoji vieta
 • Šalmas
 • Kosciuškos vardu pavadintas miesto rajonas
 • Sapiegų ir LDK Potockių šakos dokumentai ir korespondencija
 • Vladislovo II Vazos portretas
 • Tepliava
 • Budslavas
 • „Lietuviška menė“ buvusiuose Seinų kunigų seminarijos rūmuose, atminimo lenta
 • Henrikui Valua nukaltų šarvų dalis - kaklo šarvas
 • Tado Kosciuškos vardu pavadinta gatvė
 • Vladislovo II Vazos portretas
 • Žygimanto Augusto portretas
 • Čarnaučicai
 • Mikalojaus Radvilos portretas
 • Indėnų misijos koplyčia ir valgykla
 • Punsko parapijos Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčia
 • XVI a. brolių Mamoničių spaustuvėje Vilniuje išleistos knygos
 • Vladislovo II Vazos portretas
 • Mary Paten Bold, Eustachijaus Kajetono Sapiegos žmonos, kapas
 • XVII a. Lietuvos teritorijoje kirilica išspausdintas Naujasis Testamentas
 • Derevna
 • Kunigaikščio Sapiegos šešėlinis portretas (?)
 • XVIII a. Vilniaus jėzuitų išleista lietuvių gramatika
 • Tepliavos pilis
 • Jurgio Radvilos portretas
 • Atminimo lenta Alfonsui Lipniūnui Pucko Šv. Petro ir Povilo bažnyčios prieangyje
 • Trys balno gugos plokštelės
 • Vokiečių ir lietuvių kalbų žodynas
 • Vladislovo II Vazos portretas
 • Lietuviška chrestomatija
 • XIX a. religinės knygos
 • Jurgio Radvilos portretas
 • „Baltieji“ Radvilų šarvai
 • Laikraščio „Aušra“ numeriai
 • Didžioji Berastavica
 • Vladislovo II Vazos portretas
 • Šarvų (šalmo) dalis
 • Lietuvos karaliaus Mindaugo privilegijos dėl teisių prekiauti Lietuvoje
 • Dysna
 • Atminimo lentelė Joachimui Leleveliui
 • Patvirtinimas apie Lietuvos karaliaus Mindaugo krikštą
 • Druja
 • Bredūnai
 • Motiejaus Radvilos portretas
 • Gedimino taikos sutartis su Livonijos ordinu
 • Leono Sapiegos portretas
 • Šarvas, priklausęs Radviloms
 • Vytauto laiškas dėl prekybos su Polocku
 • Gedimino laiškas visiems krikščionims
 • Stanislovo Radvilos portretas
 • Leono Sapiegos portretas
 • Kazbeko kalnas
 • Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčia
 • Žirgo galvos šarvas
 • Gedimino skundas dėl Livonijos ordino
 • Trakėnai
 • Izabelės Jogailaitės kapas
 • Barboros Radvilaitės portretas
 • Kristupo Radvilos Perkūno portretas
 • Organizacijos „Latvių lietuvių vienybė" archyvas
 • Lietuvos sodas Chašuryje
 • Kaukėnai
 • Vilianuvo rūmai Varšuvoje
 • Jaunimo bendruomenės „Laisvė" archyvas
 • Sofijos Jogailaitės ir jos vyro kapas Volfenbiutelyje
 • Petronelės Radvilaitės-Davainienės portretas
 • Bendruomenės „Latvijos lietuvių sąjunga" archyvas
 • Kristupo Radvilos Perkūno portretas
 • Paminklas Antanui Vilkutaičiui
 • Šarvų dalys, galimai priklausiusios Mikalojui Kristupui Radvilai Našlaitėliui
 • Šv. Zitos bendruomenės Rygoje archyvas
 • Sofijos Kazimieraitės palaidojimo vieta
 • Trumpaičiai
 • Sofijos Onos Radvilaitės-Batorienės de Somlio portretas
 • Rygos lietuvių pagalbos bendruomenės archyvas
 • Kazimiero Leono Sapiegos portretas
 • Bendruomenės „Šviesa“ archyvas
 • Atminimo lenta Petrui Vileišiui
 • Paryžiaus Šventosios koplyčios restauracija
 • Šarvų dalys
 • Bendruomenės „Rūta“ archyvas
 • Didieji Algaviškiai
 • Žemaičių vyskupo Mikalojaus Radvilos portretas
 • Liubčios pilis
 • Latvių lietuvių sąjungos vaikų darželio Rygoje archyvas
 • Kotrynos Jogailaitės kapas
 • Boguslavo Radvilos portretas
 • Barboros Radvilaitės portretas
 • Rygos lietuvių švietimo bendruomenės „Žvaigždė“ archyvas
 • Kryžius lietuviams, palaidotiems Gruzijoje
 • Paryžiaus Dievo Motinos katedros restauracija
 • Šalmas
 • Lietuvių pabėgėlių komiteto Rygoje archyvas
 • Lietuvių fotografiniai portretai
 • Svisločius
 • Abiejų Tautų Respublikos vasalinės valstybės archyvas
 • Atminimo lenta Antanui Vienuoliui
 • Vizitiečių vienuolyno namai Monparnase
 • Svisločiaus gimnazija
 • Krūtinės ir nugaros šarvai
 • Bendruomenės „Lietuvių teatras Latvijoje“ archyvas
 • Mielkiemis
 • Jeronimo Florijono Radvilos portretas
 • Latvijos lietuvių sporto bendruomenės „Vijtis“ archyvas
 • Kazimiero Jogailaičio sarkofagas Vavelio katedroje
 • Jungtinės Latvijos lietuvių mokytojų bendruomenės archyvas
 • Lietuvių draugijos susirinkimas Tbilisio rotušėje
 • Saint-Jean-aux-Bois vienuolynas
 • Latvijos lietuvių tėvų bendruomenės archyvas
 • Enciūnai
 • Magdalenos Čapskos-Radvilienės portretas
 • Rygos lietuvių gimnazijos bendruomenės ir Rygos lietuvių gimnazijos garantų bendruomenės archyvai
 • Išdagai
 • Daugpilio lietuvių bendruomenės archyvas
 • Vilniaus skveras
 • Liepojos lietuvių kultūros skatinimo bendruomenės archyvas
 • Pranciškos Uršulės Višnioveckos-Radvilienės portretas
 • Château de Pierrefonds pilis
 • Latvijos Universiteto lietuvių studentų bendruomenės „Viltis“ archyvas
 • Onos Jogailaitės kapas Vavelio katedroje
 • Jono I Kazimiero Vazos širdies palaidojimo vieta
 • Kaklo šarvai
 • Rygos lietuvių gimnazijos absolventų bendruomenės archyvas
 • Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto sarkofagai Vavelio katedroje
 • Rygos miesto lietuvių pagrindinių mokyklų archyvai
 • Boguslavo Radvilos portretas
 • Rygos miesto 1 lietuvių gimnazijos archyvas
 • Latvių lietuvių paskolų bendrijos archyvas
 • Tado Kosciuškos sarkofagas Vavelio katedroje
 • Žirgo galvos šarvas
 • Lietuvių pagalbos bendrijos Rygoje paskolų kasos archyvas
 • Jonušo Radvilos portretas
 • Petro Kalpoko paveikslų kolekcija
 • Šv. Jono Krikštytojo de Belleville bažnyčia
 • Varšuvos karalių pilis
 • Povilo Puzino paveikslų kolekcija
 • Žirgo galvos šarvas
 • Stanisław Filibert Fleury fotografijos
 • Kristijono Donelaičio muziejus
 • Jonušo Radvilos portretas
 • Jono Kazlausko fotografijos
 • Paminklas lietuvių ulonų pulkui
 • Iškoldė
 • Juodkrantės parapijos XVIII - XIX a. bažnyčių knygos
 • Atminimo lenta Tadui Kosciuškai
 • Ivenčius
 • Gardino Senoji pilis
 • Mikalojaus Radvilos Juodojo šarvai
 • Riebinių dvaras
 • Juodkrantės XIX a. metrikų knygos
 • Antano Mikalojaus Radvilos portretas
 • Viešvilės metrikų knygos
 • Kamsvykių piliakalnis
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Gardino Naujoji pilis
 • Ciskadų katalikų bažnyčia
 • Priekulės metrikų knygos
 • Tamoviškių dvarvietė
 • Mykolo Jeronimo Radvilos portretas
 • Klaipėdos miesto bažnyčios metrikų knygos
 • Stepono Batoro šarvai su turkišku šalmu
 • Dievo Motinos nuolatinės pagalbos parapijos kompleksas
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Kamojys
 • Kruopynai - Prano Domšaičio gimtinė
 • Abiejų Tautų Respublikos valdovo Stanisovo Augusto Poniatovskio portretas
 • Eitkūnai
 • Kascianevičai
 • Mikalojaus Radvilos Rudojo šarvai
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Kleckas
 • Karaliaučius
 • Memorialinė lenta, mininti Liudviką Mykolą Pacą
 • Tusainiai
 • Abiejų Tautų Respublikos valdovo Stanisovo Augusto Poniatovskio portretas
 • Vytis Karališkosiose Lazenkose
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio šarvai
 • Pilkalnis
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Karaliaučiaus pilis
 • Varkavos katalikų bažnyčia
 • Liudviko Mykolo Paco kapas
 • Vilniaus senamiesčio pastatų dekoro skulptūros
 • Radvilų surtout de table
 • Karaliaučiaus katedra
 • Šv. Kazimiero relikvijorius
 • Paskalviai
 • Karolio Stanislovo Anupro Radvilos II „Pone mielasis“ portretas
 • Liudviko Mykolo Paco rūmai Dauspudoje
 • Alšėnų pilis
 • Adomo Mickevičiaus kenotafas (laikinas kapas)
 • Jauno Žygimanto Augusto šarvai
 • Vytis Augustinų bažnyčioje Vienoje
 • Šv. Mikalojaus, Šteindamo bažnyčia
 • Jono Radvilos I Barzdotojo portretas
 • Alšėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir vienuolynas
 • Adomo Mickevičiaus namas ir muziejus
 • Dūdos
 • Dunilovas
 • Šv. Elžbietos, Zakheimo bažnyčios vieta
 • Gaičiūniškės
 • Mažasis Dirškaimis
 • Gardinas
 • Adomo Mickevičiaus rankraščiai, istoriniai dokumentai ir paveikslai
 • Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Geranainys
 • Mikalojaus Radvilos Juodojo portretas
 • Geranainių pilis