• Kunigo, Nepriklausomybės akto signataro Kazimiero Stepono Šaulio kapas
 • Princo Aleksandro Sobieskio kapas
 • Marijos Klementinos Sobieskaitės, Jono Sobieskio vaikaitės kapas
 • Jono Pipiro kapas
 • Prano Domšaičio kapas
 • Igno Domeikos kapas
 • Leono Konstantino Radvilos kapas
 • Mykolo Oginskio kapas
 • Jurgio Radvilos kapas
 • Šv. Jono (Švč. Mergelės Marijos) lietuvių kapinės
 • Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės seserų vienuolyno kapinės
 • Šv. Kazimiero lietuvių kapinės
 • Jadvygos Jogailaitės kapas Burghauzene
 • Lietuvių tautinės kapinės
 • Antano Tumėno kapas
 • Antano Baranausko kapas
 • Lietuvių kapinės ir V. K. Jonyno paminklas
 • Vladislovo Konstantino Vazos kapas
 • Šv. Kazimiero kapinės
 • Šv. Patriko kapinės
 • Šv. Onos koplyčia
 • Bonos Sforzos kapas
 • Juozo Lanskoronskio kapas
 • Kazimiero Truškausko kapas
 • Nachmano Rachmilevičiaus kapas
 • Simono Rozenbaumo kapas
 • Juliaus Gruževskio kapas
 • Juliaus Gruževskio įkurta laikrodžių gamykla
 • Makso Soloveičiko kapas
 • Antano Smetonos kapas
 • Mary Paten Bold, Eustachijaus Kajetono Sapiegos žmonos, kapas
 • Poeto Juozo Kėkšto kapas
 • Ernesto Galvanausko kapas
 • Stasio Digrio kapas
 • Izabelės Jogailaitės kapas
 • Sofijos Jogailaitės ir jos vyro kapas Volfenbiutelyje
 • Sofijos Kazimieraitės palaidojimo vieta
 • Kotrynos Jogailaitės kapas
 • Kryžius lietuviams, palaidotiems Gruzijoje
 • Kazimiero Jogailaičio sarkofagas Vavelio katedroje
 • Enciūnai
 • Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Jurgio Šaulio kapas
 • Onos Jogailaitės kapas Vavelio katedroje
 • Jono I Kazimiero Vazos širdies palaidojimo vieta
 • Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto sarkofagai Vavelio katedroje
 • Tado Kosciuškos sarkofagas Vavelio katedroje
 • Paminklinis kryžius partizanams
 • Paminklas Lietuvos kariams
 • Karaliaučius
 • Andriaus Tovianskio, jo žmonos, jos sesers ir sesers vyro Ferdinando Gutt kapai
 • Liudviko Mykolo Paco kapas
 • Vladislovo Pliaterio, jo žmonos Karolinos Bauer ir Henriko Bukauskio kapas
 • Adomo Mickevičiaus kenotafas (laikinas kapas)
 • Alšėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir vienuolynas