• Lietuvos aikštė ir Laisvės paminklo replika San Paule
 • Paminklas Jonui Sobieskiui Karališkosiose Lazenkose
 • Paminklas Jogailai Naujajame Sonče
 • Rodūnia
 • Brazilijos lietuvių sąjungos pastatas San Paule
 • Ežeronys
 • 1545 m. Lietuvos — Prūsijos — Lenkijos pasienio stulpas
 • Buvusi Vytauto Didžiojo lietuvių mokykla San Paule
 • Dokumentai Austrijos Nacionaliniame archyve
 • Vasarvietė „Lituanika“
 • Brazilijos lietuvių sąjungos archyvai
 • Augusto Roberto Niemio kapas Helsinkyje
 • Vytis Burghauzeno pilyje
 • Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia Čikagoje
 • Atminimo lenta Maironiui Megene
 • Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčia Ist Sent Luise
 • Vytis Freibergo katedroje
 • Igno Domeikos kalnagūbris Čilėje
 • Vytis ant pašto stulpo Gejeryje
 • Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos paveikslas ir Vytis Šv. Severino bažnyčioje
 • Paminklas Augustui Stipriajam su Lietuvos Vyčiu Dresdene
 • Dresdeno katedra
 • Mykolo Oginskio kapas Florencijoje
 • Baku universitetas
 • Dokumentai Švedijos Nacionaliniame archyve
 • Jurgio Radvilos kapas Romoje
 • Vytis ant tilto per Muldę
 • Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolynas ir koplyčia Patname
 • „Anapilio“ sodyba Misisogoje
 • Freska „Europos tautų žygis prie kryžiaus“ Strasbūre
 • Lietuvių kankinių bažnyčia Misisogoje
 • Lietuvos metrika ir kiti dokumentai senųjų aktų archyve Maskvoje
 • Mato Menčinsko skulptūros Aveljanedoje
 • Aušros vartų bažnyčia Aveljanedoje
 • Mato Menčinsko skulptūros Lanuse
 • „Susivienijimo lietuvių Argentinoje“ draugija
 • Lietuvių namai Adelaidėje
 • Kosciuškos kalnas Australijoje
 • Paminklas žuvusiems už Lietuvą Adelaidėje
 • Adomo Mickevičiaus paminklas Lvive
 • Mato Menčinsko skulptūra Adrogėje
 • Kvedlinburgo analai SLUB bibliotekoje Dresdene
 • Dokumentai Prūsijos kultūros paveldo slaptajame archyve Berlyne
 • Lietuviškais vardais pavadintos viršūnės Tian Šanyje
 • Adomo Mickevičiaus paminklas ir skveras Varšuvoje
 • Aleksandro Chodkevičiaus disertacija Augsburge
 • Johano Haslerio veikalas „Paradoxus annorum mundi…“
 • Antano Baranausko kapas
 • Aleksandro Chodkevičiaus disertacija Miunchene
 • Rokvudo lietuvių kapinės ir V. K. Jonyno paminklas
 • Aleksandro Chodkevičiaus disertacija Rėgensburge
 • Seinų Švč. Mergelės Marijos bazilika ir vienuolynas
 • Paminklas Antanui Baranauskui Seinuose
 • Adomo Mickevičiaus paminklas Paryžiuje
 • Knyga „Pienas maźėms waikélems...“
 • Lietuvos vėliava „Vėliavų prospekte“ Kumoje
 • Paminklas Andriui Rudaminai Senojoje Goa
 • Su Lietuva susiję dokumentai istorijos archyve Sankt Peterburge
 • Henriko Dmachausko paminklas žmonai ir vaikams
 • Skulptūra „Eglė žalčių karalienė“ Kanberoje
 • Dokumentai Ukrainos valstybiname istorijos archyve
 • Henriko Dmachausko kurti biustai Jungtinių Valstijų Kapitolijuje
 • H. Dmachausko kurti biustai Vašingtono nacionalinėje dailės galerijoje
 • Bonos Sforzos kapas Baryje
 • Kosciuškos vardu pavadintas miestas
 • Simono Čechavičiaus paveikslas „Pergalingas sugrįžimas iš karo žygio“
 • Simono Čechavičiaus paveikslas „Nukryžiuotasis“
 • Simono Čechavičiaus paveikslas „Šv. Jadvyga“
 • Kosciuškos vardu pavadinta gyvenvietė
 • Girėnai - Viliaus Kalvaičio gimtinė
 • Juliaus Gruževskio įkurta laikrodžių gamybos įmonė
 • Pijaus Velionskio sukurtas V. Čackio antkapis su Vyčiu
 • Šv. Kryžiaus lietuvių katalikų bažnyčia Deitone
 • Kosciuškos vardu pavadinta sala Aliaskoje
 • Kaušiai
 • P. Smuglevičiaus paveikslas „Melchizedeko susitikimas su Abraomu (Melchizedeko auka)“
 • Kosciuškos vardu pavadinta apygarda Indianoje
 • Paminklas Jurgiui Radvilai Vavelio katedroje
 • Pijaus Velionskio paveikslas „Šv. Olafas“
 • Karalienė (Aukštieji Kumečiai)
 • Pijaus Velionskio paveikslas „Kristaus prisikėlimas“
 • Marko Antokolskio sukurtas antkapinis paminklas
 • Lauknos
 • Švč. Mergelės Marijos bažnyčia Kasteryje
 • Tado Kosciuškos vardu pavadintas parkas Milvokyje
 • Gumbinė
 • Liublino unijos aktas ir kiti dokumentai senųjų aktų archyve Varšuvoje
 • Lazdynėliai, paminklinis akmuo K. Donelaičiui
 • Kosciuškos vardu pavadintas miesto rajonas Sent Luise
 • Šv. Labre indėnų misijos kompleksas Montanoje
 • Punsko parapijos Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčia
 • Kristaus Atsimainymo bažnyčia Niujorke
 • Atminimo lenta Alfonsui Lipniūnui Pucko Šv. Petro ir Povilo bažnyčios prieangyje
 • Leidiniai Latvijos nacionalinėje bibliotekoje
 • Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčia Vatikane
 • Paminklas Antanui Vilkutaičiui Boržomyje
 • Lietuvos aikštė Romoje
 • Paryžiaus Šventosios koplyčios restauracija
 • Paryžiaus Dievo Motinos katedros restauracija
 • Vizitiečių vienuolyno namai Monparnase
 • Saint-Jean-aux-Bois vienuolynas
 • Enciūnai
 • Château de Pierrefonds pilis
 • Jurgio Šaulio kapas Kastanjoloje
 • Saint-Jean-Baptiste de Belleville bažnyčia Paryžiuje
 • Kristijono Donelaičio muziejus
 • Paminklas lietuvių ulonų pulkui
 • Gardino Senoji pilis
 • Dievo Motinos nuolatinės pagalbos parapijos kompleksas Klivlande
 • Karaliaučius
 • L. M. Paco pavardė memorialinėje lentoje Strasbūre
 • Karaliaučiaus pilis
 • Aušros vartų Madonos paveikslas
 • Vytis Augustinų bažnyčioje Vienoje
 • Vytis Hotel Lambе́rt fasade