• Atminimo lenta Jonui Sobieskiui
 • Lietuvos aikštė ir „Laisvės“ paminklo replika
 • Paminklas Jonui Sobieskiui Karališkosiose Lazenkose
 • Paminklas Jogailai Naujajame Sonče
 • Rodūnia
 • Brazilijos lietuvių sąjungos pastatas
 • Ežeronys
 • 1545 m. Lietuvos — Prūsijos — Lenkijos pasienio stulpas
 • Liaudiškas kryžius
 • Buvusi Vytauto Didžiojo lietuvių mokykla
 • Abiejų Tautų Respublikos padalinimo dokumentai
 • Vasarvietė „Lituanika“
 • Švitrigailos laiškai
 • Žygimanto Kęstutaičio laiškai
 • Brazilijos lietuvių Sąjungos archyvai
 • Didžiojo kunigaikščio pasiuntinių pasiūlymai
 • Popiežiaus laiškas Švitrigailai
 • Jogailos taikos patvirtinimai Švitrigailai
 • Aukusti Robert Niemi kapas
 • Vytis Burghauzeno pilyje
 • Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia
 • Atminimo lenta Maironiui
 • Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčia
 • Vytis Freibergo katedroje
 • Igno Domeikos vardu pavadinta viršukalnė
 • Dievo Motinos nuolatinės pagalbos bažnyčia
 • Vytis ant pašto stulpo Gejeryje
 • Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos paveikslas
 • Rūpintojėlis
 • Paminklas Augustui Stipriajam su Lietuvos Vyčiu
 • Drezdeno katedra
 • Medžybižo pilis
 • Mykolo Oginskio kapas
 • Radvilų giminės archyviniai dokumentai
 • II ir III Lietuvos Statutų rankraščiai
 • Baku universitetas
 • Leidiniai, skirti Čartoriskių papuošalų kolekcijai
 • Heraldikos knyga su LDK valdovų bei žemių herbais
 • Leono Konstantino Radvilos paminklas
 • Augusto Aleksandro Čartoriskio portretas
 • Jurgio Radvilos kapas
 • Karaliaučiaus universitetas
 • Vytis ant tilto per Muldę
 • Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės seserų vienuolynas ir koplyčia
 • „Anapilio“ sodyba
 • Freska „Tautų žygis Kryžiaus link“
 • Lietuvių kankinių bažnyčia
 • Aušros Vartų bažnyčia
 • Lietuvos metrika (XIV–XVIII a.)
 • Edukacinio fundušo komisijos dokumentai (XV–XIX a.)
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teismų dokumentai (XVI–XVIII a.)
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės prikazo dokumentai (XVII a. II pusė)
 • Mato Menčinsko sukurtos skulptūros
 • Rusijos santykių su Lenkija (ir Lietuva) dokumentai (XV–XVIII a.)
 • Aušros vartų bažnyčia Aveljanedoje
 • Bylos apie Lietuvą ir Lenkiją (XVI–XIX a.)
 • Lietuvių Dievo Apvaizdos bažnyčia ir kultūros centras
 • „Slaptų reikalų prikazo“ dokumentai
 • Vilniaus, Švenčionių, Trakų apskričių žemės valdų planai (XIX a. II pusė – XX a. pr.)
 • Mato Menčinsko sukurtos skulptūros
 • „Susivienijimo lietuvių Argentinoje“ draugija
 • Lietuvių namai
 • Kosciuškos kalnas
 • Paminklas žuvusiems už Lietuvą
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Mato Menčinsko sukurta gipso skulptūra
 • Kvedlinburgo analai
 • Jono Bretkūno Biblijos rankraštis
 • Nemuno vardu pavadinta viršukalnė
 • XIV–XVIII a. dokumentai ir laiškai iš Karaliaučiaus srities
 • Adomo Mickevičiaus paminklas ir skveras
 • Gediminaičių stulpai Sobieskio memorialinėje koplyčioje
 • Vilniaus universiteto vardu pavadinta viršukalnė
 • Mažvydo vardu pavadinta viršukalnė
 • Aleksandro Chodkevičiaus disertacija
 • Adomo Mickevičiaus paminklas ir skveras
 • Žalgirio vardu pavadinta viršukalnė
 • Knyga „Paradoxus annorum mundi...“
 • Antano Baranausko kapas
 • Lietuvos tūkstantmečio vardu pavadinta viršukalnė
 • Aleksandro Chodkevičiaus disertacija
 • Dotnuvos vardu pavadinta viršukalnė
 • Lietuvių kapinės ir V. K. Jonyno paminklas
 • Aleksandro Chodkevičiaus disertacija
 • Seinų Švč. Mergelės Marijos bazilika ir vienuolynas
 • Mikalojaus Paco oratorija Zigmantui Vazai
 • Paminklas Antanui Baranauskui
 • Knyga „Epistola de legatorum Iaponicorum Orientalium...“
 • XVI a. dokumentai apie Brastos bažnytinę uniją, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės stačiatikius ir unitus
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Knyga „Epistola de legatorum Iaponicorum Orientalium...“
 • Dokumentai, susiję su Vilniaus universitetu
 • Knyga „Heliae Piligrimovii ... epistola ad Theodorum Skuminum...“
 • Dokumentai, susiję su Vilniaus universitetu ir Vilniaus bei vakarinių gubernijų mokyklomis
 • Knyga „Instrumentum doctrinarum Aristotelicum...“
 • Lenkijos metrikos, susijusios su Lietuva
 • Knyga „Pienas maźėms waikélems...“
 • Dokumentai apie filomatų ir filaretų draugijų veiklą
 • Lietuvos vėliava „Vėliavų prospekte“
 • Paminklas Andriui Rudaminai
 • Lietuvos katalikų bažnyčios dokumentai
 • Knyga „Ad Paulum Apostolum de foro competente...“
 • Dokumentai apie 1831 m. sukilimą
 • Dokumentai apie Lietuvos asmenų, giminių bajorišką kilmę, herbus ir kt.
 • Henriko Dmochovskio žmonos Helenos Schaff ir jų sūnų paminklas
 • Skulptūra „Eglė žalčių karalienė“
 • Sapiegų giminės dokumentai ir kitų giminių laiškai
 • Tado Kosciuškos portretinis biustas
 • JAV prezidento Tomo Džefersono portretinis biustas
 • JAV viceprezidento George Mifflin Dallas portretinis biustas
 • JAV keliautojo, daktaro Elisha Kent Kane portretinis biustas
 • Bonos Sforzos kapas
 • Džiuzepės Garibaldžio portretinis biustas
 • Kazimiero Pulaskio portretinis biustas
 • Kazimiero Pulaskio paminklas
 • Kosciuškos vardu pavadintas miestas
 • Paveikslas „Pergalingas sugrįžimas iš karo žygio“
 • Lietuvos diplomatinės atstovybės pastatas
 • JAV politiko Samuel Breck portretinis reljefas
 • Paveikslas „Nukryžiuotasis“
 • Paveikslas „Šv. Jadvyga“
 • Kosciuškos vardu pavadinta gyvenvietė
 • Girėnai
 • Juliaus Gruževskio įkurta laikrodžių gamykla
 • Pijaus Velionskio sukurtas V. Čackio antkapis su Vyčiu
 • Šv. Kryžiaus lietuvių katalikų bažnyčia
 • Kosciuškos vardu pavadinta sala
 • Kaušiai
 • Paveikslas „Melchizedeko susitikimas su Abraomu (Melchizedeko auka)“
 • Kosciuškos vardu pavadinta apygarda
 • Paminklas Jurgiui Radvilai Vavelio katedroje
 • Paveikslas „Šv. Olafas“
 • Karalienė
 • Paveikslas „Kristaus prisikėlimas“
 • M. Antokolskio sukurtas M. Obolenskajos antkapinis paminklas
 • Lauknos
 • Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
 • Tado Kosciuškos vardu pavadintas parkas
 • Gumbinė
 • Tyzenhauzų dokumentų archyvas
 • Zabielų dokumentų archyvas
 • Radvilų dokumentų archyvas iš Nieborovo
 • Radvilų dokumentų archyvas iš Varšuvos
 • Lazdynėliai, paminklinis akmuo K. Donelaičiui
 • Kosciuškos vardu pavadintas miesto rajonas
 • Sapiegų ir LDK Potockių šakos dokumentai ir korespondencija
 • „Lietuviška menė“ buvusiuose Seinų kunigų seminarijos rūmuose, atminimo lenta
 • Indėnų misijos koplyčia ir valgykla
 • Punsko parapijos Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčia
 • XVI a. brolių Mamoničių spaustuvėje Vilniuje išleistos knygos
 • XVII a. Lietuvos teritorijoje kirilica išspausdintas Naujasis Testamentas
 • XVIII a. Vilniaus jėzuitų išleista lietuvių gramatika
 • Kristaus Atsimainymo bažnyčia
 • Atminimo lenta Alfonsui Lipniūnui Pucko Šv. Petro ir Povilo bažnyčios prieangyje
 • Vokiečių ir lietuvių kalbų žodynas
 • Lietuviška chrestomatija
 • XIX a. religinės knygos
 • Laikraščio „Aušra“ numeriai
 • Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčia
 • Organizacijos „Latvių lietuvių vienybė" archyvas
 • Jaunimo bendruomenės „Laisvė" archyvas
 • Bendruomenės „Latvijos lietuvių sąjunga" archyvas
 • Paminklas Antanui Vilkutaičiui
 • Šv. Zitos bendruomenės Rygoje archyvas
 • Lietuvos aikštė
 • Rygos lietuvių pagalbos bendruomenės archyvas
 • Bendruomenės „Šviesa“ archyvas
 • Paryžiaus Šventosios koplyčios restauracija
 • Bendruomenės „Rūta“ archyvas
 • Latvių lietuvių sąjungos vaikų darželio Rygoje archyvas
 • Rygos lietuvių švietimo bendruomenės „Žvaigždė“ archyvas
 • Paryžiaus Dievo Motinos katedros restauracija
 • Lietuvių pabėgėlių komiteto Rygoje archyvas
 • Abiejų Tautų Respublikos vasalinės valstybės archyvas
 • Vizitiečių vienuolyno namai Monparnase
 • Bendruomenės „Lietuvių teatras Latvijoje“ archyvas
 • Latvijos lietuvių sporto bendruomenės „Vijtis“ archyvas
 • Jungtinės Latvijos lietuvių mokytojų bendruomenės archyvas
 • Saint-Jean-aux-Bois vienuolynas
 • Latvijos lietuvių tėvų bendruomenės archyvas
 • Enciūnai
 • Rygos lietuvių gimnazijos bendruomenės ir Rygos lietuvių gimnazijos garantų bendruomenės archyvai
 • Daugpilio lietuvių bendruomenės archyvas
 • Liepojos lietuvių kultūros skatinimo bendruomenės archyvas
 • Château de Pierrefonds pilis
 • Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Jurgio Šaulio kapas
 • Latvijos Universiteto lietuvių studentų bendruomenės „Viltis“ archyvas
 • Rygos lietuvių gimnazijos absolventų bendruomenės archyvas
 • Rygos miesto lietuvių pagrindinių mokyklų archyvai
 • Rygos miesto 1 lietuvių gimnazijos archyvas
 • Latvių lietuvių paskolų bendrijos archyvas
 • Lietuvių pagalbos bendrijos Rygoje paskolų kasos archyvas
 • Šv. Jono Krikštytojo de Belleville bažnyčia
 • Kristijono Donelaičio muziejus
 • Paminklas lietuvių ulonų pulkui
 • Gardino Senoji pilis
 • Dievo Motinos nuolatinės pagalbos parapijos kompleksas
 • Karaliaučius
 • Memorialinė lenta, mininti Liudviką Mykolą Pacą
 • Karaliaučiaus pilis
 • Vilniaus senamiesčio pastatų dekoro skulptūros
 • Vytis ant paminklo Marijai Kristinai Austrei
 • Adomo Mickevičiaus rankraščiai, istoriniai dokumentai ir paveikslai
 • Hotel Lambе́rt rūmai