• Pomirtinis Alberto Stanislovo Radvilos medalionas
 • Šv. Stanislovo bažnyčia Romoje
 • Žygimanto Augusto (?) šarvų komplektas
 • Elžbietos Radvilaitės-Alšėniškės portretas
 • Čartoriskių rūmai
 • Rodūnia
 • XVII a. dubuo, spėjama iš Vilniaus
 • Ežeronys
 • Jurgio Radvilos I-ojo (Jurgio Radvilos Heraklio) šarvai
 • Buvę Čartoriskių rūmai
 • Mikalojaus Radvilos Juodojo šalmas (šišakas)
 • Buvę Čartoriskių rūmai
 • Pirmosios Lietuvos Respublikos ambasada „Villa Lituania“ Italijoje
 • Mikalojaus Radvilos Juodojo turnyrinis šalmas (saladas)
 • Mikalojaus Radvilos Juodojo šarvai
 • Olykos pilis
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio portretas
 • Nieborów dvaras
 • Čartoriskių rūmai
 • Marijos Radvilaitės - Krasinskos antkapio statula
 • Gołuchów pilis
 • Pacų (Radvilų ir Čartoriskių) rūmai Varšuvoje
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio šarvai
 • Buvęs Laisvosios Europos koledžas
 • Tado Kosciuškos pilkapis
 • Barboros Pranciškos Zavišaitės-Kęsgailaitės-Radvilienės portretas
 • Burghauzeno pilis su Lietuvos Vyčiu fasade
 • Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Lietuvos Vytis Cvingerio rūmų fasade
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio šarvai
 • Pulavų dvaro Gotikos namas (lapidariumas)
 • Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčia
 • Arkadijos parkas
 • Vytis Stanislovo Leščinskio herbe
 • Dievo Motinos nuolatinės pagalbos bažnyčia
 • Boguslavo Radvilos bokalas
 • Rūpintojėlis
 • Bonos Sforzos kamėja
 • Kristupo Radvilos Perkūno portretas
 • Vytis Drezdeno katedros fasade
 • Žygimanto Augusto šarvai
 • Medžybižo pilis
 • Visų Šventųjų bažnyčia
 • Augusto Stipriojo širdies kapas
 • Zigmanto Vazos balnas
 • Radvilų giminės archyviniai dokumentai
 • II ir III Lietuvos Statutų rankraščiai
 • Šv. Kazimiero skulptūra Drezdeno katedros fasade
 • Varinis timpanas su LDK Vyčiu
 • Žygimanto Augusto skydas
 • Žygimanto Augusto skydas
 • Augusto III ir jo žmonos Marijos Žozefos Habsburgaitės kapas
 • Krėvos pilis
 • Karaliaučiaus universitetas
 • Varinis timpanas su LDK Vyčiu
 • Kraslavos pilis
 • Augustą II Stiprųjį vaizduojanti Meiseno porceliano statulėlė
 • Geldapės bažnyčia
 • Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės seserų vienuolynas ir koplyčia
 • Augustą II Stiprųjį vaizduojanti Meiseno porceliano statulėlė
 • Augustės (Augustinos) Oginskytės – Pliaterienės portretas
 • Plyviškės bažnyčia
 • Apolonijai Elenai Masalskytei priklausęs dvaras
 • Kunigaikštytės Teresės Oginskytės (Sologubienės) portretas
 • Jadvygos Jogailaitės brangenybių skrynutė
 • Vaišundo portretas
 • Kraslavos Šv. Liudviko katalikų bažnyčia
 • Kunigaikštytės Teklės Rožės Radvilaitės (Višnioveckienės) portretas
 • Lietuvių kankinių bažnyčia
 • Kraslavos prekybos aikštė, miesto rotušės vieta
 • Kunigaikštytės Teklės Rožės Radvilaitės (Višnioveckienės) portretas
 • Jurgio Radvilos portretas
 • Aušros Vartų bažnyčia
 • Lietuvos metrika (XIV–XVIII a.)
 • Edukacinio fundušo komisijos dokumentai (XV–XIX a.)
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teismų dokumentai (XVI–XVIII a.)
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės prikazo dokumentai (XVII a. II pusė)
 • Stanislovo Leščinskio gobelenas
 • Rusijos santykių su Lenkija (ir Lietuva) dokumentai (XV–XVIII a.)
 • Kristupo Radvilos Perkūno portretas
 • Bylos apie Lietuvą ir Lenkiją (XVI–XIX a.)
 • „Slaptų reikalų prikazo“ dokumentai
 • Vilniaus, Švenčionių, Trakų apskričių žemės valdų planai (XIX a. II pusė – XX a. pr.)
 • Įsrutis
 • Naugarduko pilis
 • LDK valdovų dokumentai, LDK kovų dokumentai
 • Lietuvos kronikos dokumentai
 • Mykolo Kazimiero Radvilos portretas
 • Volnos Švč. Trejybės cerkvė
 • Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir vienuolynas
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio portretas
 • Zamoscės Šv. Barboros bažnyčia
 • Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto portretai
 • 1793 m. Vilniaus miesto planas
 • Zasvyriaus Švč. Trejybės bažnyčia
 • Rusijos ir Prūsijos konvencija dėl antrojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo
 • Abiejų Tautų Respublikos valdovo Stanisovo Augusto Poniatovskio aktas dėl sosto atsisakymo
 • XVI a. dokumentai apie Brastos bažnytinę uniją, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės stačiatikius ir unitus
 • Dokumentai, susiję su Vilniaus universitetu
 • Rožės Pliaterytės-Strutinskos portretas
 • Dokumentai, susiję su Vilniaus universitetu ir Vilniaus bei vakarinių gubernijų mokyklomis
 • Lenkijos metrikos, susijusios su Lietuva
 • Dokumentai apie filomatų ir filaretų draugijų veiklą
 • Lietuvos katalikų bažnyčios dokumentai
 • Jurgio Tiškevičiaus portretas
 • Dokumentai apie 1831 m. sukilimą
 • Dokumentai apie Lietuvos asmenų, giminių bajorišką kilmę, herbus ir kt.
 • Dokumentai, susiję su Mindaugu, Gediminu, Vytautu
 • Sapiegų giminės dokumentai ir kitų giminių laiškai
 • Radvilų dubuo
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio portretas
 • Žygimanto Senojo portretas
 • Lietuvos diplomatinės atstovybės pastatas
 • Šv. Kryžiaus lietuvių katalikų bažnyčia
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Paminklas Jurgiui Radvilai
 • Tado Kosciuškos vardo gatvė
 • Žygimanto Senojo portretas
 • Karalienė
 • Tado Kosciuškos vardo greitkelis
 • Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
 • Tado Kosciuškos vardu pavadintas parkas
 • Šventųjų laiptų koplyčia
 • Žygimanto Senojo portretas
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Jono Basanavičiaus vardo gatvė
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Vladislovo II Vazos portretas
 • Atminimo lentelė Jonui Basanavičiui
 • Tado Kosciuškos parkas
 • Paminklas Jonui Basanavičiui
 • Rankų ir šlaunų šarvai
 • Žirgo krūtinės šarvas
 • Tyzenhauzų dokumentų archyvas
 • Zabielų dokumentų archyvas
 • Vladislovo II Vazos portretas
 • Radvilų dokumentų archyvas iš Nieborovo
 • Radvilų dokumentų archyvas iš Varšuvos
 • Lazdynėliai, paminklinis akmuo K. Donelaičiui
 • Rašytojo Eduardo Cinzo gyvenamoji vieta
 • Šalmas
 • Sapiegų ir LDK Potockių šakos dokumentai ir korespondencija
 • Vladislovo II Vazos portretas
 • Henrikui Valua nukaltų šarvų dalis - kaklo šarvas
 • Tado Kosciuškos vardu pavadinta gatvė
 • Vladislovo II Vazos portretas
 • Mikalojaus Radvilos portretas
 • Vladislovo II Vazos portretas
 • Kunigaikščio Sapiegos šešėlinis portretas (?)
 • Jurgio Radvilos portretas
 • Trys balno gugos plokštelės
 • Vladislovo II Vazos portretas
 • Krasiczyn pilis
 • Jurgio Radvilos portretas
 • „Baltieji“ Radvilų šarvai
 • Vladislovo II Vazos portretas
 • Šarvų (šalmo) dalis
 • Lietuvos karaliaus Mindaugo privilegijos dėl teisių prekiauti Lietuvoje
 • Patvirtinimas apie Lietuvos karaliaus Mindaugo krikštą
 • Motiejaus Radvilos portretas
 • Nesvyžius
 • Gedimino taikos sutartis su Livonijos ordinu
 • Leono Sapiegos portretas
 • Šarvas, priklausęs Radviloms
 • Vytauto laiškas dėl prekybos su Polocku
 • Gedimino laiškas visiems krikščionims
 • Stanislovo Radvilos portretas
 • Leono Sapiegos portretas
 • Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčia
 • Žirgo galvos šarvas
 • Gedimino skundas dėl Livonijos ordino
 • Barboros Radvilaitės portretas
 • Kristupo Radvilos Perkūno portretas
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis-freska
 • Sobieskio salė
 • Petronelės Radvilaitės-Davainienės portretas
 • Kristupo Radvilos Perkūno portretas
 • Popiežiškoji lietuvių šv. Kazimiero kolegija
 • Šarvų dalys, galimai priklausiusios Mikalojui Kristupui Radvilai Našlaitėliui
 • Sofijos Onos Radvilaitės-Batorienės de Somlio portretas
 • Kazimiero Leono Sapiegos portretas
 • Šarvų dalys
 • Žemaičių vyskupo Mikalojaus Radvilos portretas
 • Kotrynos Jogailaitės kapas
 • Boguslavo Radvilos portretas
 • Barboros Radvilaitės portretas
 • Šalmas
 • Lietuvių fotografiniai portretai
 • Krūtinės ir nugaros šarvai
 • Jeronimo Florijono Radvilos portretas
 • Kazimiero Jogailaičio kapas
 • Karo belaisvio Klaipėdoje pagaminta aliuminio dėžutė
 • Magdalenos Čapskos-Radvilienės portretas
 • Pranciškos Uršulės Višnioveckos-Radvilienės portretas
 • Onos Jogailaitės kapas
 • Jono I Kazimiero Vazos širdies palaidojimo vieta
 • Kaklo šarvai
 • Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto kapas
 • Pirmosios Lietuvos Respublikos atstovybės Kaukaze pastatas
 • Boguslavo Radvilos portretas
 • Tado Kosciuškos kapas
 • Žirgo galvos šarvas
 • Jonušo Radvilos portretas
 • Petro Kalpoko paveikslų kolekcija
 • Varšuvos pilis
 • Povilo Puzino paveikslų kolekcija
 • Lietuvos ambasados Sakartvele pastatas
 • Žirgo galvos šarvas
 • Stanisław Filibert Fleury fotografijos
 • Kristijono Donelaičio muziejus
 • Jonušo Radvilos portretas
 • Jono Kazlausko fotografijos
 • Paminklas lietuvių ulonų pulkui
 • Juodkrantės parapijos XVIII - XIX a. bažnyčių knygos
 • Atminimo lenta Tadui Kosciuškai
 • Gardino Senoji pilis
 • Mikalojaus Radvilos Juodojo šarvai
 • Juodkrantės XIX a. metrikų knygos
 • Antano Mikalojaus Radvilos portretas
 • Viešvilės metrikų knygos
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Gardino Naujoji pilis
 • Priekulės metrikų knygos
 • Mykolo Jeronimo Radvilos portretas
 • Klaipėdos miesto bažnyčios metrikų knygos
 • Stepono Batoro šarvai su turkišku šalmu
 • Dievo Motinos nuolatinės pagalbos parapijos kompleksas
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Abiejų Tautų Respublikos valdovo Stanisovo Augusto Poniatovskio portretas
 • Mikalojaus Radvilos Rudojo šarvai
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Karaliaučius, Tvangystė
 • Abiejų Tautų Respublikos valdovo Stanisovo Augusto Poniatovskio portretas
 • Lydos pilis
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio šarvai
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Radvilų surtout de table
 • Tado Kosciuškos portretas namo dekore
 • Karolio Stanislovo Anupro Radvilos II „Pone mielasis“ portretas
 • Liudviko Mykolo Paco rūmų komplekso fragmentai
 • Alšėnų pilis
 • Jauno Žygimanto Augusto šarvai
 • Jono Radvilos I Barzdotojo portretas
 • Alšėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir vienuolynas
 • Mikalojaus Radvilos Juodojo portretas
 • Geranainių pilis