• Imaginacinis Šv. Kazimiero portretas „Mandralisca“ muziejuje
 • Rodūnia
 • Ežeronys
 • 1545 m. Lietuvos — Prūsijos — Lenkijos pasienio stulpas
 • Pirmosios Lietuvos Respublikos ambasada „Villa Lituania“ Romoje
 • Rasytė
 • Senojo Karaliaučiaus universiteto vieta
 • Skaisgiriai
 • Šilininkai
 • Augusto Roberto Niemio kapas Helsinkyje
 • Vytis Burghauzeno pilyje
 • Igno Domeikos namas Santjage
 • Vytis Freibergo katedroje
 • Vėluva
 • Vytis ant pašto stulpo Gejeryje
 • Girdava
 • Žiliai
 • Igno Domeikos kapas Santjage
 • Šv. Grigalijaus bažnyčia Toronte
 • Vytis ant tilto per Muldę
 • Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolynas ir koplyčia Patname
 • Šv. Petro ir Povilo bažnyčia Heizeltone
 • Buv. Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia Vinipege
 • Ujazduvo pilis
 • Jono ir Bronės Mockūnų namas
 • Paminklas žuvusiems už Lietuvą Adelaidėje
 • „Australian Mineral Foundation Centre“ pastatas Adelaidėje
 • Pranciškonų vienuolynas, koplyčia ir mokykla Kenebankporte
 • Atminimo lenta Antanui Poškai Kolkatoje
 • Lietuvos vėliava „Vėliavų prospekte“ Kumoje
 • Šv. Kazimiero bažnyčia Londone
 • Henriko Dmachausko paminklas žmonai ir vaikams
 • Šv. Patriko kapinės
 • Amsterdamo (JAV) Šv. Kazimiero kapinės ir Šv. Onos koplyčia
 • Pranciškonų vienuolyno koplyčia Grine
 • Pranciškonų vienuolyno Lurdo grota Kenebankporte
 • Simono Čechavičiaus paveikslas „Pergalingas sugrįžimas iš karo žygio“
 • Simono Čechavičiaus paveikslas „Nukryžiuotasis“
 • Simono Čechavičiaus paveikslas „Šv. Jadvyga“
 • Girėnai - Viliaus Kalvaičio gimtinė
 • Pijaus Velionskio sukurtas V. Čackio antkapis su Vyčiu
 • Kaušiai
 • P. Smuglevičiaus paveikslas „Melchizedeko susitikimas su Abraomu (Melchizedeko auka)“
 • Pijaus Velionskio paveikslas „Šv. Olafas“
 • Pijaus Velionskio paveikslas „Kristaus prisikėlimas“
 • Marko Antokolskio sukurtas antkapinis paminklas
 • Titulinė Jurgio Radvilos Šv. Siksto bažnyčia Romoje
 • Lauknos
 • Radvilos gatvė Paryžiuje
 • Gumbinė
 • Trakėnai
 • Kaukėnai
 • Vilianuvo rūmai Varšuvoje
 • Trumpaičiai - Jono Smalakio gimtinė
 • Mielkiemis
 • Enciūnai
 • Išdagai
 • Varšuvos karalių pilis
 • Balvų katalikų bažnyčia
 • Gardino Senoji pilis
 • Ciskodo katalikų bažnyčia
 • Kropynos - Prano Domšaičio gimtinė
 • Eitkūnai
 • Karaliaučius
 • L. M. Paco pavardė memorialinėje lentoje Strasbūre
 • Tusainiai
 • Vytis Karališkosiose Lazenkose
 • Pilkalnis
 • Šv. Kazimiero relikvijorius Medičių koplyčioje
 • Paskalviai
 • Liudviko Mykolo Paco rūmai Dauspudoje
 • Šv. Mikalojaus, Šteindamo bažnyčios vieta Karaliaučiuje
 • Šv. Elžbietos, Zakheimo bažnyčios vieta
 • Paveikslas „Šv. Kazimiero karūnavimas“ „Abatellis“ rūmuose
 • Šv. Kazimiero bažnyčia prie Čerinjolos