• Imaginacinis Šv. Kazimiero portretas
 • Rodūnia
 • Ežeronys
 • 1545 m. Lietuvos — Prūsijos — Lenkijos pasienio stulpas
 • Pirmosios Lietuvos Respublikos ambasada „Villa Lituania“ Italijoje
 • Rasytė
 • Skaisgiriai
 • Senojo Karaliaučiaus universiteto vieta
 • Skaisgiriai
 • Šilininkai
 • Gołuchów pilis
 • Aukusti Robert Niemi kapas
 • Vytis Burghauzeno pilyje
 • Igno Domeikos namas Santjage
 • Vytis Freibergo katedroje
 • Vėluva
 • Vytis ant pašto stulpo Gejeryje
 • Girdava
 • Žiliai
 • Igno Domeikos kapas Santjage
 • Černelicos Čartoriskių pilies liekanos
 • Šv. Grigalijaus bažnyčia
 • Medžybižo pilis
 • Karaliaučiaus universitetas
 • Vytis ant tilto per Muldę
 • Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės seserų vienuolynas ir koplyčia
 • Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę
 • Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
 • Buv. Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia
 • Ujazduvo pilis
 • Lietuvių Dievo Apvaizdos bažnyčia ir kultūros centras
 • Jono ir Bronės Mockūnų namas
 • Paminklas žuvusiems už Lietuvą
 • „Australian Mineral Foundation Centre“ pastatas Adelaidėje
 • Koplyčia žuvusiems už Lietuvos laisvę
 • Atminimo lenta Antanui Poškai
 • Lietuvos vėliava „Vėliavų prospekte“ Cooma mieste
 • Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
 • Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Henriko Dmochovskio žmonos Helenos Schaff ir jų sūnų paminklas
 • Šv. Patriko kapinės
 • Šv. Onos koplyčia
 • Tėvų pranciškonų vienuolyno koplyčia
 • Pranciškonų vienuolyno Lurdo grota
 • Chęciny pilis
 • Paveikslas „Pergalingas sugrįžimas iš karo žygio“
 • Paveikslas „Nukryžiuotasis“
 • Paveikslas „Šv. Jadvyga“
 • Girėnai
 • Pijaus Velionskio sukurtas V. Čackio antkapis su Vyčiu
 • Kaušiai
 • Paveikslas „Melchizedeko susitikimas su Abraomu (Melchizedeko auka)“
 • Paveikslas „Šv. Olafas“
 • Paveikslas „Kristaus prisikėlimas“
 • M. Antokolskio sukurtas M. Obolenskajos antkapinis paminklas
 • Šv. Siksto bažnyčia
 • Lauknos
 • Radvilos gatvė
 • Šv. Jurgio bažnyčia
 • Gumbinė
 • Tepliavos pilis
 • Tepliavos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
 • Trakėnai
 • Organizacijos „Latvių lietuvių vienybė" archyvas
 • Lietuvos sodas Chašuryje
 • Kaukėnai
 • Vilianuvo rūmai Varšuvoje
 • Jaunimo bendruomenės „Laisvė" archyvas
 • Bendruomenės „Latvijos lietuvių sąjunga" archyvas
 • Šv. Zitos bendruomenės Rygoje archyvas
 • Trumpaičiai
 • Rygos lietuvių pagalbos bendruomenės archyvas
 • Bendruomenės „Šviesa“ archyvas
 • Bendruomenės „Rūta“ archyvas
 • Didieji Algaviškiai
 • Latvių lietuvių sąjungos vaikų darželio Rygoje archyvas
 • Rygos lietuvių švietimo bendruomenės „Žvaigždė“ archyvas
 • Lietuvių pabėgėlių komiteto Rygoje archyvas
 • Abiejų Tautų Respublikos vasalinės valstybės archyvas
 • Bendruomenės „Lietuvių teatras Latvijoje“ archyvas
 • Mielkiemis
 • Latvijos lietuvių sporto bendruomenės „Vijtis“ archyvas
 • Jungtinės Latvijos lietuvių mokytojų bendruomenės archyvas
 • Latvijos lietuvių tėvų bendruomenės archyvas
 • Enciūnai
 • Rygos lietuvių gimnazijos bendruomenės ir Rygos lietuvių gimnazijos garantų bendruomenės archyvai
 • Išdagai
 • Daugpilio lietuvių bendruomenės archyvas
 • Liepojos lietuvių kultūros skatinimo bendruomenės archyvas
 • Latvijos Universiteto lietuvių studentų bendruomenės „Viltis“ archyvas
 • Rygos lietuvių gimnazijos absolventų bendruomenės archyvas
 • Rygos miesto lietuvių pagrindinių mokyklų archyvai
 • Riebinių Šv. Petro ir Povilo Romos katalikų bažnyčia
 • Rygos miesto 1 lietuvių gimnazijos archyvas
 • Latvių lietuvių paskolų bendrijos archyvas
 • Lietuvių pagalbos bendrijos Rygoje paskolų kasos archyvas
 • Varšuvos karalių pilis
 • Balvų katalikų bažnyčia
 • Gardino Senoji pilis
 • Riebinių dvaras
 • Ciskadų katalikų bažnyčia
 • Kruopynai - Prano Domšaičio gimtinė
 • Eitkūnai
 • Karaliaučius
 • Upmalos valsčius
 • Memorialinė lenta, mininti Liudviką Mykolą Pacą
 • Tusainiai
 • Vytis Karališkosiose Lazenkose
 • Pilkalnis
 • Varkavos katalikų bažnyčia
 • Šv. Kazimiero relikvijorius
 • Paskalviai
 • Liudviko Mykolo Paco rūmai Dauspudoje
 • Šv. Mikalojaus, Šteindamo bažnyčia
 • Šv. Elžbietos, Zakheimo bažnyčios vieta
 • Paveikslas "Šv. Kazimiero karūnavimas"
 • Šv. Kazimiero bažnyčia