• Glubokas
 • Lietuvos aikštė ir Laisvės paminklo replika San Paule
 • Šv. Stanislovo bažnyčia Romoje
 • Ylava (Ilauja)
 • Paminklas Jonui Sobieskiui Karališkosiose Lazenkose
 • Villa Lituania
 • Grobšto ragas
 • Kunigo, Nepriklausomybės akto signataro Kazimiero Stepono Šaulio kapas
 • Paminklas Jogailai Naujajame Sonče
 • Princo Aleksandro Sobieskio kapas
 • Abiejų Tautų Respublikos muziejus
 • Pilkopa
 • Brazilijos lietuvių sąjungos pastatas San Paule
 • Piliava
 • Ežeronys
 • 1545 m. Lietuvos — Prūsijos — Lenkijos pasienio stulpas
 • Kniažycai
 • Didieji Bubainys
 • Kobrynas
 • Marijos Klementinos Sobieskaitės, Jono Sobieskio vaikaitės kapas
 • Kremenica
 • Pirmosios Lietuvos Respublikos ambasada „Villa Lituania“ Italijoje
 • Buvusi Vytauto Didžiojo lietuvių mokykla San Paule
 • Krėva
 • Kryvičai
 • Kuchcicai
 • Olykos pilis
 • Vasarvietė „Lituanika“
 • Skaisgiriai
 • Laurušavas
 • Leonpolis
 • Jono Pipiro kapas
 • Kaukaro piliakalnis
 • Prano Domšaičio kapas
 • Šilininkai
 • Milžinkapio piliakalnis
 • Lietuviškas paminklinis ansamblis „Tėvynei Lietuvai“
 • Paco-Radvilų rūmai Varšuvoje
 • Krantas
 • Aukusti Robert Niemi kapas
 • Tado Kosciuškos pilkalnis Krokuvoje
 • Vytis Burghauzeno pilyje
 • Lyda
 • Kirumpää pilies griuvėsiai
 • Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia
 • Paminklas Adomui Mickevičiui Krokuvoje
 • Lyskava
 • Lietuvos Vytis Cvingerio rūmų fasade
 • Igno Domeikos namas
 • Lužkai
 • Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčia
 • Vytis Freibergo katedroje
 • Makaraucai
 • Medilas
 • Eisuliai
 • Vėluva
 • Mikailiškės
 • Vytis Stanislovo Leščinskio herbe
 • Dievo Motinos nuolatinės pagalbos bažnyčia
 • Muravankos Švč. Mergelės Marijos Gimimo cerkvė
 • Vytis ant pašto stulpo Gejeryje
 • Gavaičiai
 • Girdava
 • Myriaus pilis
 • Minskas
 • Žiliai
 • Rūpintojėlis
 • Myrius
 • Igno Domeikos kapas
 • Paminklas Augustui Stipriajam su Lietuvos Vyčiu
 • Mogiliavas
 • Synkovičių Šv. arkangelo Mykolo cerkvė
 • Mozyrius
 • Plyviškė
 • Černelicos Čartoriskių pilies liekanos
 • Leono Konstantino Radvilos kapas
 • Šv. Grigalijaus bažnyčia
 • Drezdeno katedra
 • Medžybižo pilis
 • Visų Šventųjų bažnyčia
 • Mscibava
 • Šv. Margaritos bažnyčia Adelaidėje
 • Mykolo Oginskio kapas
 • Mstislavlis
 • Naugardukas
 • Naujasis Sveržanis
 • Švč. Mergelės Marijos bažnyčia Bordertaune
 • Leono Konstantino Radvilos paminklas
 • Geldapė
 • Krėvos pilis
 • Jurgio Radvilos kapas
 • Vytis ant tilto per Muldę
 • Kraslavos pilis
 • Šv. Jono (Švč. Mergelės Marijos) lietuvių kapinės
 • Geldapės bažnyčia
 • Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės seserų vienuolynas ir koplyčia
 • Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę
 • Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės seserų vienuolyno kapinės
 • Kraslavos Šv. Liudviko katalikų bažnyčia
 • „Anapilio“ sodyba
 • Kramava ir Kramavos piliakalnis
 • Freska „Tautų žygis Kryžiaus link“
 • Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
 • Lietuvių kankinių bažnyčia
 • Šv. Kazimiero lietuvių kapinės
 • Beržkalnis
 • Jadvygos Jogailaitės kapas Burghauzene
 • Lietuvių tautinės kapinės
 • Torava
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Buv. Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia
 • Ujazduvo pilis
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Aušros vartų bažnyčia Aveljanedoje
 • Nesvyžiaus pilis
 • Lietuvių Dievo Apvaizdos bažnyčia ir kultūros centras
 • Lietuvių namai Adelaidėje
 • Kalija
 • Onos Radvilaitės kapas
 • Orša
 • Jono ir Bronės Mockūnų namas
 • Įsrutis
 • Pastovys
 • Alšėnai
 • Pinskas
 • Polockas
 • Naugarduko pilis
 • Armanavičiai
 • Ružanai
 • Synkovičai
 • Zaosės dvarelis
 • Asveja
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Barūnai
 • „Australian Mineral Foundation Centre“ pastatas Adelaidėje
 • Mielaukiai
 • Vitebskas
 • Volnos Švč. Trejybės cerkvė
 • Tovė
 • Vosyliškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir vienuolynas
 • Adomo Mickevičiaus paminklas ir skveras
 • Benica
 • Volčinas
 • Slucko vartai Nesvyžiuje
 • Bezdzežas
 • Kraupiškėnai
 • Antano Tumėno kapas Bachmaninge
 • Bycenis
 • Zamoscės Šv. Barboros bažnyčia
 • Antano Baranausko kapas
 • Zaslavlis
 • Rokvudo lietuvių kapinės ir V. K. Jonyno paminklas
 • Koplyčia žuvusiems už Lietuvos laisvę
 • Bychavas
 • Rantava, Rantuva
 • Zasvyriaus Švč. Trejybės bažnyčia
 • Seinų Švč. Mergelės Marijos bazilika ir vienuolynas
 • Bistryčia
 • Kaimė
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Kaimės pilis
 • Breslauja
 • Vladislovo Konstantino Vazos kapas
 • Lietuvos vėliava „Vėliavų prospekte“ Cooma mieste
 • Katniava, Katinava
 • Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
 • Brestas
 • Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Henriko Dmochovskio žmonos Helenos Schaff ir jų sūnų paminklas
 • Šv. Kazimiero kapinės
 • Skulptūra „Eglė žalčių karalienė“ Kanberoje
 • Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Barūnų Šv. apaštalo Petro bažnyčia ir bazilijonų vienuolynas
 • Šv. Patriko kapinės
 • Šv. Onos koplyčia
 • Tėvų pranciškonų vienuolyno koplyčia
 • Katinavos piliakalnis
 • Bonos Sforzos kapas
 • Tremtinių kryžius
 • Juozo Lanskoronskio kapas Briuselyje
 • Pranciškonų vienuolyno Lurdo grota
 • Kazimiero Truškausko kapas
 • Nachmano Rachmilevičiaus kapas
 • Kazimiero Pulaskio paminklas
 • Simono Rozenbaumo kapas
 • Juliaus Gruževskio kapas
 • Šv. Kryžiaus lietuvių katalikų bažnyčia
 • Iškoldės Švč. Trejybės bažnyčia
 • Paminklas Jurgiui Radvilai Vavelio katedroje
 • Karalienė
 • Šv. Siksto bažnyčia
 • Dinaburgo (Naujenės) pilies griuvėsiai
 • Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
 • Šventųjų laiptų koplyčia
 • Makso Soloveičiko kapas
 • Vėluvos pilies vieta
 • Šv. Jurgio bažnyčia
 • Antano Smetonos kapas
 • Gumbinė
 • Lazdynėliai, paminklinis akmuo K. Donelaičiui
 • Tepliava
 • Budslavas
 • Šv. Mikalojaus cerkvė Adelaidėje
 • Čarnaučicai
 • Indėnų misijos koplyčia ir valgykla
 • Punsko parapijos Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčia
 • Mary Paten Bold, Eustachijaus Kajetono Sapiegos žmonos, kapas
 • Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia Adelaidėje
 • Derevna
 • Kristaus Atsimainymo bažnyčia
 • Atminimo lenta Alfonsui Lipniūnui Pucko Šv. Petro ir Povilo bažnyčios prieangyje
 • Šv. Juozapo moterų vienuolynas Adelaidėje
 • Poeto Juozo Kėkšto kapas
 • Didžioji Berastavica
 • Ernesto Galvanausko kapas
 • Prisikėlimo bažnyčia Adelaidėje
 • Dysna
 • Druja
 • Bredūnai
 • Nesvyžius
 • Buvusi liuteronų bažnyčia Gilgandroje
 • Lietuvių klubas
 • Stasio Digrio kapas Vienoje
 • Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčia
 • Švč. Marijos Taikos Karalienės bažnyčia Adelaidėje
 • Izabelės Jogailaitės kapas
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis-freska
 • Dievo Motinos bažnyčia Adelaidėje
 • Sobieskio salė
 • Vilianuvo rūmai Varšuvoje
 • Sofijos Jogailaitės ir jos vyro kapas Volfenbiutelyje
 • Šv. Kryžiaus bažnyčia Adelaidėje
 • Paminklas Antanui Vilkutaičiui
 • Sofijos Kazimieraitės palaidojimo vieta
 • Lietuvių karo pabėgėlių kryžius Augsburge
 • Liubčios pilis
 • Kotrynos Jogailaitės kapas
 • Kryžius lietuviams, palaidotiems Gruzijoje
 • Svisločius
 • Rosarijaus Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Vizitiečių vienuolyno namai Monparnase
 • Svisločiaus gimnazija
 • Mielkiemis
 • Kazimiero Jogailaičio sarkofagas Vavelio katedroje
 • Saint-Jean-aux-Bois vienuolynas
 • Enciūnai
 • Vilniaus skveras
 • Château de Pierrefonds pilis
 • Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Jurgio Šaulio kapas
 • Onos Jogailaitės kapas Vavelio katedroje
 • Jono I Kazimiero Vazos širdies palaidojimo vieta
 • Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto sarkofagai Vavelio katedroje
 • Riebinių Šv. Petro ir Povilo Romos katalikų bažnyčia
 • Tado Kosciuškos sarkofagas Vavelio katedroje
 • Šv. Jono Krikštytojo de Belleville bažnyčia
 • Varšuvos karalių pilis
 • Balvų katalikų bažnyčia
 • Kristijono Donelaičio muziejus
 • Paminklas lietuvių ulonų pulkui
 • Iškoldė
 • Ivenčius
 • Gardino Senoji pilis
 • Paminklinis kryžius partizanams
 • Kamsvykių piliakalnis
 • Gardino Naujoji pilis
 • Ciskadų katalikų bažnyčia
 • Tamoviškių dvarvietė
 • Dievo Motinos nuolatinės pagalbos parapijos kompleksas
 • Kamojys
 • Jersikos piliakalnis
 • Paminklas Lietuvos kariams
 • Eitkūnai
 • Kascianevičai
 • Kleckas
 • Karaliaučius
 • Memorialinė lenta, mininti Liudviką Mykolą Pacą
 • Tusainiai
 • Lydos pilis
 • Andriaus Tovianskio, jo žmonos, jos sesers ir sesers vyro Ferdinando Gutt kapai
 • Vytis Karališkosiose Lazenkose
 • Pilkalnis
 • Karaliaučiaus pilis
 • Varkavos katalikų bažnyčia
 • Liudviko Mykolo Paco kapas
 • Vladislovo Pliaterio, jo žmonos Karolinos Bauer ir Henriko Bukauskio kapas
 • Karaliaučiaus katedra
 • Paskalviai
 • Liudviko Mykolo Paco rūmai Dauspudoje
 • Alšėnų pilis
 • Adomo Mickevičiaus kenotafas (laikinas kapas)
 • Vytis Augustinų bažnyčioje Vienoje
 • Petrukų (Užubalių) piliakalnis
 • Alšėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir vienuolynas
 • Dūdos
 • Dunilovas
 • Gaičiūniškės
 • Šv. Juozapo bažnyčia San Paule
 • Gardinas
 • Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Geranainys
 • Hotel Lambе́rt rūmai
 • Geranainių pilis