• Glubokas
 • Lietuvos aikštė ir Laisvės paminklo replika San Paule
 • Šv. Stanislovo bažnyčia Romoje
 • Ylava (Ilauja)
 • Paminklas Jonui Sobieskiui Karališkosiose Lazenkose
 • Villa Lituania Romoje
 • Grobšto ragas
 • Kazimiero Stepono Šaulio kapas Romoje
 • Paminklas Jogailai Naujajame Sonče
 • Rodūnia
 • Abiejų Tautų Respublikos muziejus Rapersvilyje
 • Pilkopa
 • Brazilijos lietuvių sąjungos pastatas San Paule
 • Piliava
 • Ežeronys
 • 1545 m. Lietuvos — Prūsijos — Lenkijos pasienio stulpas
 • Kniažycai
 • Didieji Bubainys
 • Kobrynas
 • Kremenicos Dievo Kūno ir Šv. Jurgio bažnyčia
 • Pirmosios Lietuvos Respublikos ambasada „Villa Lituania“ Romoje
 • Buvusi Vytauto Didžiojo lietuvių mokykla San Paule
 • Rasytė
 • Krevas
 • Kryvičų trinitorių vienuolyno ir Šv. Andriejaus bažnyčios kompleksas
 • Senojo Karaliaučiaus universiteto vieta
 • Kuchcicai
 • Vasarvietė „Lituanika“
 • Skaisgiriai
 • Laurušavas
 • Leonpolė
 • Jono Pipiro kapas
 • Kaukaro piliakalnis
 • Prano Domšaičio kapas Keiptaune
 • Šilininkai
 • Milžinkapio piliakalnis
 • Paminklinis ansamblis „Tėvynei Lietuvai“ Tistede
 • Paco-Radvilų rūmai Varšuvoje
 • Krantas
 • Augusto Roberto Niemio kapas Helsinkyje
 • Vytis Burghauzeno pilyje
 • Lyda
 • Kirumpää pilies griuvėsiai
 • Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia Čikagoje
 • Paminklas Adomui Mickevičiui Krokuvoje
 • Lyskava
 • Lietuvos Vytis Cvingerio rūmų fasade
 • Igno Domeikos namas Santjage
 • Lužkai
 • Atminimo lenta Maironiui Megene
 • Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčia Ist Sent Luise
 • Vytis Freibergo katedroje
 • Makaraucų Šv. Kryžiaus išaukštinimo bažnyčia
 • Medilas
 • Eisuliai
 • Vėluva
 • Mikailiškės
 • Vytis Stanislovo Leščinskio herbe Liunevilyje
 • Muravankos Švč. Mergelės Marijos Gimimo cerkvė
 • Vytis ant pašto stulpo Gejeryje
 • Gavaičiai
 • Girdava
 • Myriaus pilis
 • Minskas
 • Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos paveikslas ir Vytis Šv. Severino bažnyčioje
 • Žiliai
 • Myrius
 • Igno Domeikos kapas Santjage
 • Paminklas Augustui Stipriajam su Lietuvos Vyčiu Dresdene
 • Mogiliavas
 • Synkovičų Šv. arkangelo Mykolo cerkvė
 • Mozyrius
 • Plyviškė
 • Šv. Grigalijaus bažnyčia Toronte
 • Dresdeno katedra
 • Visų Šventųjų bažnyčia Čikagoje
 • Mscibava
 • Šv. Margaritos bažnyčia Adelaidėje
 • Mykolo Oginskio kapas Florencijoje
 • Mscislavas
 • Naugardukas
 • Naujasis Sveržanis
 • Švč. Mergelės Marijos bažnyčia Bordertaune
 • Baku universitetas
 • Geldapė
 • Krėvos pilis
 • Jurgio Radvilos kapas Romoje
 • Vytis ant tilto per Muldę
 • Kraslavos rūmai
 • Šv. Jono lietuvių kapinės Misisogoje
 • Geldapės bažnyčia
 • Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolynas ir koplyčia Patname
 • Kraslavos Šv. Liudviko katalikų bažnyčia
 • „Anapilio“ sodyba Misisogoje
 • Kramava ir Kramavos piliakalnis
 • Freska „Europos tautų žygis prie kryžiaus“ Strasbūre
 • Šv. Petro ir Povilo bažnyčia Heizeltone
 • Lietuvių kankinių bažnyčia Misisogoje
 • Kraslavos miesto rotušės vieta
 • Šv. Kazimiero lietuvių kapinės Čikagoje
 • Beržkalnis
 • Jadvygos Jogailaitės kapas Burghauzene
 • Lietuvių tautinės kapinės Justice, Čikagoje
 • Torava
 • Buv. Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia Vinipege
 • Ujazduvo pilis
 • Adomo Mickevičiaus paminklas Karlovi Varuose
 • Aušros vartų bažnyčia Aveljanedoje
 • Nesvyžiaus pilis
 • Lietuvių namai Adelaidėje
 • Kalija
 • Onos Radvilaitės kapas
 • Orša
 • Jono ir Bronės Mockūnų namas
 • Įsrutis
 • Pastovys
 • Alšėnai
 • Pinskas
 • Polockas
 • Naugarduko pilis
 • Paminklas žuvusiems už Lietuvą Adelaidėje
 • Armanavičių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
 • Ružanai
 • Zaosės dvarelis
 • Asveja
 • Adomo Mickevičiaus paminklas Lvive
 • „Australian Mineral Foundation Centre“ pastatas Adelaidėje
 • Mielaukiai
 • Vitebskas
 • Volnos Švč. Trejybės cerkvė
 • Tovė
 • Vosyliškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir vienuolynas
 • Adomo Mickevičiaus paminklas ir skveras Varšuvoje
 • Benicos Švč. Trejybės bažnyčia
 • Voučynas
 • Slucko vartai Nesvyžiuje
 • Bezdzežas
 • Kraupiškėnai
 • Antano Tumėno kapas Bachmaninge
 • Bycenis
 • Insbruko universitetas
 • Zamoscės Šv. Barboros bažnyčia
 • Antano Baranausko kapas
 • Zaslavlis
 • Rokvudo lietuvių kapinės ir V. K. Jonyno paminklas
 • Pranciškonų vienuolynas, koplyčia ir mokykla Kenebankporte
 • Bychavas
 • Rantava, Rantuva
 • Zasvyriaus Švč. Trejybės bažnyčia
 • Seinų Švč. Mergelės Marijos bazilika ir vienuolynas
 • Paminklas Antanui Baranauskui Seinuose
 • Bistryčia
 • Kaimė
 • Atminimo lenta Mykolui Šostakui
 • Adomo Mickevičiaus paminklas Paryžiuje
 • Kaimės pilis
 • Breslauja
 • Atminimo lenta Antanui Poškai Kolkatoje
 • Vladislovo Konstantino Vazos kapas Romoje
 • Lietuvos vėliava „Vėliavų prospekte“ Kumoje
 • Paminklas Andriui Rudaminai Senojoje Goa
 • Katniava, Katinava
 • Brestas
 • Šv. Kazimiero bažnyčia Londone
 • Henriko Dmachausko paminklas žmonai ir vaikams
 • Skulptūra „Eglė žalčių karalienė“ Kanberoje
 • Šv. Kazimiero seserų įsteigta Šv. Kryžiaus ligoninė Čikagoje
 • Šv. Kazimiero bažnyčia Filadelfijoje
 • Tėvų Marijonų vienuolynas, Lietuvių katalikų spaudos rūmai ir „Draugas“ redakcija
 • Barūnų Šv. apaštalo Petro bažnyčia ir bazilijonų vienuolynas
 • Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia ir mokykla Los Andžele
 • Šv. Patriko kapinės
 • Amsterdamo Šv. Kazimiero kapinės ir Šv. Onos koplyčia
 • Šiluvos Dievo Motinos koplyčia Nekaltojo Prasidėjimo Tautinėje šventovėje Vašingtone
 • Pranciškonų vienuolyno koplyčia Grine
 • Katniavos piliakalnis
 • Šv. Kryžiaus bažnyčia Čikagoje
 • Bonos Sforzos kapas Baryje
 • Senelių poilsio namai Omahoje
 • Juozo Lanskoronskio kapas Briuselyje
 • Pranciškonų vienuolyno Lurdo grota Kenebankporte
 • Kazimiero Truškausko kapas Tiūryje
 • Lietuvių kambarys Detroite, Wayne universitete
 • Nachmano Rachmilevičiaus kapas Jeruzalėje
 • Tėvų pranciškonų koplyčia Sent Katerinse
 • Simono Rozenbaumo kapas Tel Avive
 • Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčia Čikagoje
 • Šv. Kazimiero bažnyčia Vusteryje
 • Šv. Jurgio lietuvių parapija Ročesteryje
 • Juliaus Gruževskio kapas Monmartro kapinėse
 • Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo lietuvių parapija Brukline
 • Girėnai - Viliaus Kalvaičio gimtinė
 • Juliaus Gruževskio įkurta laikrodžių gamybos įmonė
 • Šv. Kryžiaus lietuvių katalikų bažnyčia Deitone
 • Paminklas Tadui Kosciuškai Floridoje
 • Sopulingosios Dievo Motinos parapija Kernyje
 • Aušros Vartų Mergelės Marijos bažnyčia Hamiltone
 • Iškoldės Švč. Trejybės bažnyčia
 • Kaušiai
 • Palaimintojo Jurgio Matulaičio slaugos namai ir koplyčia Patname
 • Paminklas Jurgiui Radvilai Vavelio katedroje
 • Jėzuitų vienuolynas, koplyčia ir Jaunimo Centras Čikagoje
 • Karalienė (Aukštieji Kumečiai)
 • Paminklas S. Dariui ir S. Girėnui Marketo parke, Čikagoje
 • Lietuvių namai su muziejumi ir biblioteka Baltimorėje
 • Titulinė Jurgio Radvilos Šv. Siksto bažnyčia Romoje
 • Lauknos
 • Paminklas S. Dariui ir S. Girėnui Lietuvos aikštėje Niujorke
 • Bolonijos universitetas
 • Lietuvių kambarys Pitsbergo universitete
 • Dinaburgo (Naujinio) pilies griuvėsiai
 • Švč. Mergelės Marijos bažnyčia Kasteryje
 • Lietuvių kultūros darželis Rokfelerio parke Klivlende
 • Paminklas Tadui Kosciuškai Čikagoje
 • Šv. Kazimiero bažnyčia ir vienuolynas Broktone
 • Makso Soloveičiko kapas Jeruzalėje
 • Šv. Kazimiero bažnyčia Patersone
 • Šv. Marijos Angelų Karalienės bažnyčia Niujorke
 • Vėluvos pilies vieta
 • Paminklas Tadui Kosciuškai Milvokyje
 • Šv. Brendano vienuolyno koplyčios dekoras
 • Namas Varnoje, kuriame gyveno Jonas Basanavičius
 • Lietuvos ambasada Vašingtone
 • Bostono Amerikos lietuvių tautinės sąjungos būstinė
 • Paminklas Jonui Basanavičiui Varnoje
 • Šiluvos Marijos bažnyčia Gilbertone
 • Antano Smetonos kapas
 • Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija: bažnyčia ir lietuvių bendruomenės namai Lemonte
 • Gumbinė
 • Ateitininkų namai Lemonte
 • Namas, kuriame gyveno Joachimas Lelevelis
 • Lietuvių muzikos salė Filadelfijoje
 • Lazdynėliai, paminklinis akmuo K. Donelaičiui
 • Tepliava
 • Budslavas
 • Šv. Mikalojaus cerkvė Adelaidėje
 • Čarnaučicų Švč. Trejybės bažnyčia
 • Šv. Labre indėnų misijos kompleksas Montanoje
 • Punsko parapijos Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčia
 • Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia Adelaidėje
 • Derevna
 • Kristaus Atsimainymo bažnyčia Niujorke
 • Atminimo lenta Alfonsui Lipniūnui Pucko Šv. Petro ir Povilo bažnyčios prieangyje
 • Šv. Juozapo moterų vienuolynas Adelaidėje
 • Poeto Juozo Kėkšto kapas
 • Didžioji Berastavica
 • Ernesto Galvanausko kapas Eks le Bene
 • Prisikėlimo bažnyčia Adelaidėje
 • Dysna
 • Druja
 • Bredūnai
 • Nesvyžius
 • Buvusi liuteronų bažnyčia Gilgandroje
 • Stasio Digrio kapas Vienoje
 • Kaukazo kalnai ir Kazbeko viršūnė
 • Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčia Vatikane
 • Švč. Marijos Taikos Karalienės bažnyčia Adelaidėje
 • Trakėnai
 • Izabelės Jogailaitės kapas Alba Julijoje
 • Dievo Motinos bažnyčia Adelaidėje
 • Kaukėnai
 • Vasario 16-osios gimnazija
 • Vilianuvo rūmai Varšuvoje
 • Sofijos Jogailaitės ir jos vyro kapas Volfenbiutelyje
 • Šv. Kryžiaus bažnyčia Adelaidėje
 • Paminklas Antanui Vilkutaičiui Boržomyje
 • Lietuvių Šv. Kazimiero kolegija
 • Sofijos Kazimieraitės palaidojimo vieta
 • Trumpaičiai - Jono Smalakio gimtinė
 • Lietuvių karo pabėgėlių kryžius Augsburge
 • Namas Tbilisyje, kuriame gyveno Petras Vileišis
 • Paryžiaus Šventosios koplyčios restauracija
 • Liubčios pilis
 • Kotrynos Jogailaitės kapas Upsalos katedroje
 • Kryžius atminti lietuviams palaidotiems Sakartvele
 • Paryžiaus Dievo Motinos katedros restauracija
 • Svisločius
 • Rosarijaus Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Atminimo lenta Antanui Vienuoliui
 • Vizitiečių vienuolyno namai Monparnase
 • Svisločiaus gimnazija
 • Mielkiemis
 • Kazimiero Jogailaičio sarkofagas Vavelio katedroje
 • Lietuvių draugijos susirinkimas Tbilisio rotušėje
 • Saint-Jean-aux-Bois vienuolynas
 • Enciūnai
 • Išdagai
 • Château de Pierrefonds pilis
 • Jurgio Šaulio kapas Kastanjoloje
 • Onos Jogailaitės kapas Vavelio katedroje
 • Jono I Kazimiero Vazos širdies palaidojimo vieta Paryžiuje
 • Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto sarkofagai Vavelio katedroje
 • Pirmosios Lietuvos Respublikos atstovybės Kaukaze pastatas
 • Tado Kosciuškos sarkofagas Vavelio katedroje
 • Saint-Jean-Baptiste de Belleville bažnyčia Paryžiuje
 • Varšuvos karalių pilis
 • Balvų katalikų bažnyčia
 • Kristijono Donelaičio muziejus
 • Paminklas lietuvių ulonų pulkui
 • Ivenčiaus Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir vienuolynas
 • Gardino Senoji pilis
 • Kryžiaus kelio koplytėlė žuvusiems už Lietuvos laisvę Kenebankporte
 • Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia Monrealyje
 • Paminklinis kryžius partizanams
 • Kamsvykių piliakalnis
 • Paminklas Tadui Kosciuškai Vašingtone
 • Gardino Naujoji pilis
 • Ciskodo katalikų bažnyčia
 • Tamoviškių dvarvietė
 • Dievo Motinos nuolatinės pagalbos parapijos kompleksas
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Kamojys
 • Kropynos - Prano Domšaičio gimtinė
 • Paminklas Lietuvos kariams
 • Eitkūnai
 • Kascianevičai
 • Kleckas
 • Karaliaučius
 • L. M. Paco pavardė memorialinėje lentoje Strasbūre
 • Tusainiai
 • Lydos pilis
 • A. Tovianskio kapas Ciuriche
 • Vytis Karališkosiose Lazenkose
 • Pilkalnis
 • Karaliaučiaus pilis
 • Liudviko Mykolo Paco kapas Izmire
 • V. Platerio ir H. Bukauskio kapai Rapersvilyje
 • Karaliaučiaus katedra
 • Paskalviai
 • Liudviko Mykolo Paco rūmai Dauspudoje
 • Alšėnų pilis
 • Adomo Mickevičiaus muziejus Stambule
 • Vytis Augustinų bažnyčioje Vienoje
 • Šv. Mikalojaus, Šteindamo bažnyčia Karaliaučiuje
 • Užubalių (Petriki) piliakalnis
 • Alšėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir vienuolynas
 • Dūdos
 • Dunilovas
 • Šv. Elžbietos, Zakheimo bažnyčios vieta
 • Gaičiūniškės
 • Šv. Juozapo bažnyčia San Paule
 • Gardinas
 • Šv. Kazimiero bažnyčia prie Čerinjolos
 • Geranainys
 • Vytis Hotel Lambе́rt fasade
 • Geranainių pilis ir Šv. Mikalojaus bažnyčia