• Glubokas
 • Atminimo lenta Jonui Sobieskiui
 • Gudagojis
 • Haradzišča
 • Lietuvos aikštė ir „Laisvės“ paminklo replika
 • Šv. Stanislovo bažnyčia Romoje
 • Ylava (Ilauja)
 • Paminklas Jonui Sobieskiui
 • Villa Lituania
 • Grobšto ragas
 • Čartoriskių rūmai
 • Kunigo, Nepriklausomybės akto signataro Kazimiero Stepono Šaulio kapas
 • Paminklas Jogailai
 • Lazienki rūmai saloje
 • Princo Aleksandro Sobieskio kapas
 • Abiejų Tautų Respublikos muziejus
 • Pilkopa
 • Brazilijos lietuvių sąjungos pastatas
 • Piliava
 • Ežeronys
 • 1545 m. Lietuvos — Prūsijos — Lenkijos pasienio stulpas
 • Kniažycai
 • Buvę Čartoriskių rūmai
 • Liaudiškas kryžius
 • Didieji Bubainys
 • Kobrynas
 • Marijos Klementinos Sobieskaitės, Jono Sobieskio vaikaitės kapas
 • Priedinės kaimas
 • Kremenica
 • Pirmosios Lietuvos Respublikos ambasada „Villa Lituania“ Italijoje
 • Buvusi Vytauto Didžiojo lietuvių mokykla
 • Krėva
 • Kryvičai
 • Kuchcicai
 • Olykos pilis
 • Vasarvietė „Lituanika“
 • Lahišynas
 • Skaisgirių katalikų bažnyčia
 • Latygalė
 • Nieborów dvaras
 • Laurušavas
 • Leonpolis
 • Čartoriskių rūmai
 • Jono Pipiro kapas
 • Liadai
 • Kaukaro piliakalnis
 • Prano Domšaičio kapas
 • Šilininkai
 • Milžinkapio piliakalnis
 • Lietuviškas paminklinis ansamblis „Tėvynei Lietuvai“
 • Izabelės Čartoriskos - Działyńskos kapas
 • Pacų (Radvilų ir Čartoriskių) rūmai Varšuvoje
 • Krantas
 • Natalijos Potockos - Sanguškienės kapas
 • Aukusti Robert Niemi kapas
 • Tado Kosciuškos pilkapis
 • Burghauzeno pilis su Lietuvos Vyčiu fasade
 • Lyda
 • Kirumpää pilies griuvėsiai
 • Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Lyskava
 • Lietuvos Vytis Cvingerio rūmų fasade
 • Liubčia
 • Lučiojus
 • Pulavų dvaro Gotikos namas (lapidariumas)
 • Igno Domeikos namas
 • Lužkai
 • Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčia
 • Lietuvos Vytis Freibergo katedroje
 • Makaraucai
 • Arkadijos parkas
 • Medilas
 • Eisuliai
 • Vėluva
 • Mikailiškės
 • Vytis Stanislovo Leščinskio herbe
 • Dievo Motinos nuolatinės pagalbos bažnyčia
 • Malomažeikovas
 • Lietuvos Vytis ant pašto stulpo
 • Muravana
 • Gavaičiai
 • Girdava
 • Mosaras
 • Myriaus pilis
 • Minskas
 • Žiliai
 • Rūpintojėlis
 • Myrius
 • Igno Domeikos kapas
 • Paminklas Augustui Stipriajam su Lietuvos Vyčiu
 • Mogiliavas
 • Šv. arkangelo Mykolo cerkvė
 • Mozyrius
 • Plyviškė
 • Černelicos Čartoriskių pilies liekanos
 • Leono Konstantino Radvilos kapas
 • Šv. Grigalijaus bažnyčia
 • Vytis Drezdeno katedros fasade
 • Medžybižo pilis
 • Visų Šventųjų bažnyčia
 • Mscibava
 • Šv. Margaritos bažnyčia
 • Mykolo Oginskio kapas
 • Augusto Stipriojo širdies kapas
 • Mstislavlis
 • Naugardukas
 • Naujasis Sveržanis
 • Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
 • Šv. Kazimiero skulptūra Drezdeno katedros fasade
 • Leono Konstantino Radvilos paminklas
 • Geldapė
 • Augusto III ir jo žmonos Marijos Žozefos Habsburgaitės kapas
 • Krėvos pilis
 • Jurgio Radvilos kapas
 • Geldapės piliakalnis
 • Lietuvos Vytis ant tilto atramų
 • Kraslavos pilis
 • Šv. Jono (Švč. Mergelės Marijos) lietuvių kapinės
 • Geldapės bažnyčia
 • Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės seserų vienuolynas ir koplyčia
 • Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę
 • Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės seserų vienuolyno kapinės
 • Plyviškės bažnyčia
 • Kraslavos Šv. Liudviko katalikų bažnyčia
 • „Anapilio“ sodyba
 • Kramava ir Kramavos piliakalnis
 • Freska „Tautų žygis Kryžiaus link“
 • Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
 • Lietuvių kankinių bažnyčia
 • Šv. Kazimiero lietuvių kapinės
 • Beržkalnis
 • Jadvygos Jogailaitės kapas
 • Lietuvių tautinės kapinės
 • Torava, Taruva, Toruva
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Buv. Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia
 • Ujazdów pilis
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Aušros vartų bažnyčia ir parapija, mažas muziejus
 • Nesvyžiaus pilis
 • Lietuvių Dievo Apvaizdos bažnyčia ir kultūros centras
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Lietuvių namai
 • Kalija
 • Novy Dvoras
 • Onos Radvilaitės kapas
 • Orša
 • Adomo Mickevičiaus aikštė ir paminklas
 • Padlesė
 • Jono ir Bronės Mockūnų namas
 • Įsrutis
 • Pastovys
 • Alšėnai
 • Pinskas
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Polockas
 • Naugarduko pilis
 • Armanavičiai
 • Radvilmontas
 • Ružanai
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Senoji Myšia
 • Synkovičai
 • Zaosės dvarelis
 • West Lakes futbolo stadionas
 • Asveja
 • Siomkava
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Barūnai
 • Skokai
 • „Australian Mineral Foundation Centre“ pastatas
 • Mielaukiai
 • Vitebskas
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Volnos Švč. Trejybės cerkvė
 • Vysoliškės
 • Tovė
 • Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir vienuolynas
 • Adomo Mickevičiaus paminklas ir skveras
 • Benica
 • Volčinas
 • Gediminaičių stulpai Sobieskio memorialinėje koplyčioje
 • Bešankovičiai
 • Slucko vartai Nesvyžiuje
 • Švč. Trejybės bažnyčia
 • Bezdzežas
 • Volpa
 • Kraupiškiemis, Kraupiškėnai
 • Antano Tumėno kapas
 • Bycenis
 • Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
 • Zamoscės Šv. Barboros bažnyčia
 • Antano Baranausko kapas
 • Zaslavlis
 • Lietuvių kapinės ir V. K. Jonyno paminklas
 • Koplyčia žuvusiems už Lietuvos laisvę
 • Bychavas
 • Rantava, Rantuva
 • Zasvyriaus Švč. Trejybės bažnyčia
 • Seinų Švč. Mergelės Marijos bazilika ir vienuolynas
 • Bistryčia
 • Kaimas, Kaimė
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Kaimės pilis
 • Breslauja
 • Vladislovo Konstantino Vazos kapas
 • Lietuvos vėliava „Vėliavų prospekte“
 • Senoji Katniava, Katinava
 • Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
 • Brestas
 • Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Henriko Dmochovskio žmonos Helenos Schaff ir jų sūnų paminklas
 • Šv. Kazimiero kapinės
 • Skulptūra „Eglė žalčių karalienė“
 • Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Barūnų Šv. apaštalo Petro bažnyčia ir bazilijonų vienuolynas
 • Aukštasis piliakalnis
 • Antano Henriko Radvilos medžioklės dvaras
 • Šv. Patriko kapinės
 • Šv. Onos koplyčia
 • Tėvų pranciškonų vienuolyno koplyčia
 • Katinavos piliakalnis
 • Bonos Sforzos kapas
 • Tremtinių kryžius
 • Juozo Lanskoronskio kapas
 • Pranciškonų vienuolyno Lurdo grota
 • Teofilio Gotlibo Šulco kapas
 • Kazimiero Truškausko kapas
 • Romanupiai
 • Nachmano Rachmilevičiaus kapas
 • Kazimiero Pulaskio paminklas
 • Simono Rozenbaumo kapas
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Juliaus Gruževskio kapas
 • Šv. Kryžiaus lietuvių katalikų bažnyčia
 • Iškoldės Švč. Trejybės bažnyčia
 • Paminklas Jurgiui Radvilai
 • Karalienė
 • Šv. Siksto bažnyčia
 • Dinaburgo (Naujenės) pilies griuvėsiai
 • Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
 • Šventųjų laiptų koplyčia
 • Makso Soloveičiko kapas
 • Noihauzenas
 • Vėluvos pilies vieta
 • Šv. Jurgio bažnyčia
 • Antano Smetonos kapas
 • Gumbinė
 • Lazdynėliai, paminklinis akmuo K. Donelaičiui
 • Tepliava
 • Budslavas
 • Šv. Mikalojaus cerkvė
 • Busiažas
 • Čarnaučicai
 • Čerskas
 • Indėnų misijos koplyčia ir valgykla
 • Punsko parapijos Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčia
 • Davyd Haradokas
 • Mary Paten Bold, Eustachijaus Kajetono Sapiegos žmonos, kapas
 • Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
 • Derevna
 • Kristaus Atsimainymo bažnyčia
 • Atminimo lenta Alfonsui Lipniūnui Pucko Šv. Petro ir Povilo bažnyčios prieangyje
 • Šv. Juozapo moterų vienuolynas
 • Krasiczyn pilis
 • Poeto Juozo Kėkšto kapas
 • Didžioji Berastavica
 • Ernesto Galvanausko kapas
 • Prisikėlimo bažnyčia
 • Dysna
 • Druja
 • Briedūnai, Bredūnai
 • Nesvyžius
 • Buvusi liuteronų bažnyčia
 • Lietuvių klubas
 • Stasio Dirgio kapas
 • Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčia
 • Švč. Marijos Taikos Karalienės bažnyčia
 • Izabelės Jogailaitės kapas
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis-freska
 • Dievo Motinos bažnyčia
 • Sobieskio salė
 • Vytis ant Vilanovo rūmų fasado
 • Sofijos Jogailaitės ir jos vyro Henriko V kapas
 • Šv. Kryžiaus bažnyčia
 • Paminklas Antanui Vilkutaičiui
 • Sofijos Jogailaitės palaidojimo vieta
 • Lietuvių karo pabėgėlių kryžius
 • Liubčios pilis
 • Kotrynos Jogailaitės kapas
 • Kryžius lietuviams, palaidotiems Gruzijoje
 • Svisločiaus pilis
 • Svisločius
 • Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Vizitiečių vienuolyno namai Monparnase
 • Svisločiaus gimnazija
 • Mielkiemis
 • Kazimiero Jogailaičio kapas
 • Saint-Jean-aux-Bois vienuolynas
 • Enciūnai
 • Vilniaus skveras
 • Château de Pierrefonds pilis
 • Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Jurgio Šaulio kapas
 • Onos Jogailaitės kapas
 • Jono I Kazimiero Vazos širdies palaidojimo vieta
 • Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto kapas
 • Riebinių Šv. Petro ir Povilo Romos katalikų bažnyčia
 • Vytis herbe ant Varšuvos karališkosios pilies
 • Tado Kosciuškos kapas
 • Iščelna
 • Šv. Jono Krikštytojo de Belleville bažnyčia
 • Varšuvos pilis
 • Balvų katalikų bažnyčia
 • Kristijono Donelaičio muziejus
 • Paminklas lietuvių ulonų pulkui
 • Iškaldzė
 • Ivenčius
 • Gardino Senoji pilis
 • Izabelinas
 • Sapiegų rūmai
 • Jablanava
 • Paminklinis kryžius partizanams
 • Kamsvykių piliakalnis
 • Juravičai
 • Gardino Naujoji pilis
 • Ciskadų katalikų bažnyčia
 • Tamoviškių dvarvietė
 • Kacelnia Bajarskaja
 • Kamianecas
 • Adomo Naruševičiaus portretas
 • Dievo Motinos nuolatinės pagalbos parapijos kompleksas
 • Kamojys
 • Jersikos piliakalnis
 • Biaroza
 • Paminklas Lietuvos kariams
 • Eitkūnai
 • Kascianevičai
 • Kleckas
 • Karaliaučius, Tvangystė
 • Memorialinė lenta, mininti Liudviką Mykolą Pacą
 • Tusainiai
 • Lydos pilis
 • Andriaus Tovianskio, jo žmonos, jos sesers ir sesers vyro Ferdinando Gutt kapai
 • Vytis Stanislovo Augusto Poniatovskio herbe
 • Pilkalnis
 • Tvangstės, Karaliaučiaus pilys, pilies biblioteka
 • Varkavos katalikų bažnyčia
 • Liudviko Mykolo Paco kapas
 • Vladislovo Pliaterio, jo žmonos Karolinos Bauer ir Henriko Bukauskio kapas
 • Alegorinė Žemaitijos skulptūra
 • Tado Kosciuškos portretas namo dekore
 • Karaliaučiaus katedra, katedros biblioteka
 • Paskalviai
 • Liudviko Mykolo Paco rūmų komplekso fragmentai
 • Alšėnų pilis
 • Aušros vartų Madonos koplyčia
 • Adomo Mickevičiaus kenotafas (laikinas kapas)
 • Vytis ant paminklo Marijai Kristinai Austrei
 • Petrukų (Užubalių) piliakalnis
 • Daugspūda
 • Alšėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir vienuolynas
 • Dubajus
 • Dūdos
 • Dunilovas
 • Gaičiūniškės, Gaičiūniškių dvaras ir Evangelikų liuteronų koplyčios griuvėsiai
 • Šv. Juozapo bažnyčia
 • Gardinas
 • Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Geranainys
 • Hotel Lambе́rt rūmai
 • Geranainių pilis