• Glubokas
 • Čikagos Dievo Apvaizdos bažnyčia
 • Freiburgo meno mokykla
 • Skrantono Dievo Apvaizdos Lietuvių tautinė katalikų bažnyčia
 • Sisero Šv. Antano bažnyčia
 • Lietuvos aikštė ir Laisvės paminklo replika San Paule
 • Šv. Stanislovo bažnyčia Romoje
 • Atolo Šv. Pranciškaus lietuvių bažnyčia
 • Ylava (Ilauja)
 • Paminklas Jonui Sobieskiui Karališkosiose Lazenkose
 • Najagara Folso Šv. Jurgio bažnyčia
 • Villa Lituania Romoje
 • Grobšto ragas
 • Tamakvos Šv. Petro ir Povilo lietuvių bažnyčia
 • Namas, kuriame gyveno Joachimas Lelevelis Paryžiuje
 • Kazimiero Stepono Šaulio kapas Romoje
 • Vusterio Aušros Vartų bažnyčia
 • Paminklas Jogailai Naujajame Sonče
 • Rodūnia
 • Adolfo Valeškos vitražas Čikagos Rodfei Zedek sinagogoje
 • Abiejų Tautų Respublikos muziejus Rapersvilyje
 • Pilkopa
 • Lietuvių koplytstulpis, Grotos nacionalinė šventovė
 • Brazilijos lietuvių sąjungos pastatas San Paule
 • Piliava
 • Bostono Šv. Petro lietuvių bažnyčia
 • Ežeronys
 • Bridžporto Šv. Jurgio bažnyčia
 • 1545 m. Lietuvos — Prūsijos — Lenkijos pasienio stulpas
 • Kniažycai
 • Niu Briteno Šv. Andriaus lietuvių bažnyčia
 • Didieji Bubainys
 • Kobrynas
 • Hartfordo Šv. Trejybės bažnyčia
 • Kremenicos Dievo Kūno ir Šv. Jurgio bažnyčia
 • Voterberio Šv. Juozapo bažnyčia ir lietuvių klubas
 • Lorenso Šv. Pranciškaus bažnyčia
 • Pirmosios Lietuvos Respublikos ambasada „Villa Lituania“ Romoje
 • Detroito Šv. Antano bažnyčia
 • Luckas
 • Buvusi Vytauto Didžiojo lietuvių mokykla San Paule
 • Rasytė
 • Krevas
 • Grand Rapidso Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
 • Lucko pilis
 • Kryvičų trinitorių vienuolyno ir Šv. Andriejaus bažnyčios kompleksas
 • Senojo Karaliaučiaus universiteto vieta
 • Omahos Šv. Antano bažnyčia
 • Kunigaikščių Čartoryskių gotikiniai vartai-bokštas Lucke
 • Kuchcicai
 • Amsterdamo (JAV) Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Vasarvietė „Lituanika“
 • Klivlando Šv. Jurgio lietuvių bažnyčia
 • Didžioji Lucko sinagoga
 • Skaisgiriai
 • Filadelfijos Šv. Andriaus bažnyčia ir V. Krėvės lituanistinė mokykla
 • Dominikonų vienuolynas Lucke
 • Laurušavas
 • Baltimorės Šv. Alfonso bažnyčia
 • Leonpolė
 • Elizabeto Šv. Petro ir Povilo bažnyčia ir Šiluvos Dievo Motinos koplyčia
 • Čartoriskas
 • Jono Pipiro kapas
 • Žirardvilio Šv. Vincento Pauliečio lietuvių bažnyčia
 • Liubomlis
 • Kaukaro piliakalnis
 • Skrantono Šv. Juozapo bažnyčia, klebonija, mokykla ir vienuolynas
 • Olyka
 • Prano Domšaičio kapas Keiptaune
 • Skrantono Šv. Mykolo lietuvių bažnyčia
 • Radvilų pilis Olykoje
 • Šilininkai
 • Milžinkapio piliakalnis
 • Ansonijos Šv. Antano bažnyčia
 • Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčia Olykoje
 • Pitstono Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Švč. Trejybės parapijinė bažnyčia Olykoje
 • Bostono Nekalto Prasidėjimo bažnyčia
 • Olykos miesto įvažiuojamieji Lucko vartai
 • Paminklinis ansamblis „Tėvynei Lietuvai“ Tistede
 • Jaunimo stovyklavietė "Dainava"
 • Volodymyras
 • Paco-Radvilų rūmai Varšuvoje
 • Lietuvių skautų stovykla „Rakas“
 • Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Uspenijės) soboras Volodymyre
 • Krantas
 • Stovyklavietė "Neringa"
 • Klevanės pilis
 • Lietuvių skautų stovykla "Rambynas"
 • Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia Klevanėje
 • Lietuvių šaulių stovykla "Pilėnai" ir paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę
 • Korecis
 • Vusterio Šv. Kazimiero mokykla
 • Mežyričas
 • Maunt Karmelio Šv. Kryžiaus lietuvių mokykla
 • Mlynivas
 • Augusto Roberto Niemio kapas Helsinkyje
 • Voterberio Šv. Juozapo lietuvių mokykla
 • Novomalynas
 • Vytis Burghauzeno pilyje
 • Detroito Lietuvių salė
 • Ostrogas
 • Lyda
 • Bingamtono Lietuvių nacionalinio susivienijimo salė
 • Ostrogo pilis
 • Kirumpää pilies griuvėsiai
 • Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia Čikagoje
 • Paminklas Adomui Mickevičiui Krokuvoje
 • Lyskava
 • Pitsbergo Lietuvių salė
 • Kapucinų ordino vienuolynas ir Švč. Trejybės bažnyčia Ostroge
 • Lvivo piliavietė
 • Lietuvos Vytis Cvingerio rūmų fasade
 • Kino teatras "Ramova"
 • Los Andželo lietuvių tautiniai namai
 • Igno Domeikos namas Santjage
 • Lužkai
 • Vytauto pagalbos draugija
 • Kijevas
 • Lvivo Šv. Andriejaus bernardinų bažnyčia
 • Atminimo lenta Maironiui Megene
 • Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčia Ist Sent Luise
 • Vytis Freibergo katedroje
 • Makaraucų Šv. Kryžiaus išaukštinimo bažnyčia
 • Detroito Šv. Petro lietuvių bažnyčia
 • Kijevo pilis
 • Medilas
 • Eisuliai
 • Vėluva
 • Olbanio Šv. Jurgio lietuvių bažnyčia
 • Kijevo Pečorų lauros vienuolyno kompleksas
 • Mikailiškės
 • Frakvilio Apreiškimo lietuvių bažnyčia
 • Chotynas
 • Vytis Stanislovo Leščinskio herbe Liunevilyje
 • Muravankos Švč. Mergelės Marijos Gimimo cerkvė
 • Černelicia
 • Vytis ant pašto stulpo Gejeryje
 • Gavaičiai
 • Girdava
 • Dominikonų vienuolyno Šv. Antano Paduviečio bažnyčia Černelicioje
 • Horodokas
 • Oleska
 • Myriaus pilis
 • Minskas
 • Žiliai
 • Filadelfijos Šv. Jurgio bažnyčia ir lietuvių mokykla
 • Pidhircių pilis
 • Myrius
 • Igno Domeikos kapas Santjage
 • Paminklas Augustui Stipriajam su Lietuvos Vyčiu Dresdene
 • Mogiliavas
 • Chadžibėjus (Odesa)
 • Synkovičų Šv. arkangelo Mykolo cerkvė
 • Mozyrius
 • Plyviškė
 • Očakivas
 • Kremenecis
 • Šv. Grigalijaus bažnyčia Toronte
 • Dresdeno katedra
 • Vyšnivecis
 • Visų Šventųjų bažnyčia Čikagoje
 • Mscibava
 • Vilks Bario Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia
 • Mukačevė
 • Šv. Margaritos bažnyčia Adelaidėje
 • Mykolo Oginskio kapas Florencijoje
 • Mscislavas
 • Braclavas
 • Naugardukas
 • Berdyčivas
 • Naujasis Sveržanis
 • Vilks Bario Šv. Pranciškaus lietuvių bažnyčia
 • Liubaras
 • Švč. Mergelės Marijos bažnyčia Bordertaune
 • Ovručas
 • Baku universitetas
 • Providenso Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia
 • Kijevo universitetas
 • Geldapė
 • Mėlynųjų vandenų mūšis
 • Mahanoi Sičio Šv. Juozapo bažnyčia
 • Baras
 • Krėvos pilis
 • Dubnas
 • Jurgio Radvilos kapas Romoje
 • Dubrovycia
 • Vytis ant tilto per Muldę
 • Kraslavos rūmai
 • Liubešivas
 • Šv. Jono lietuvių kapinės Misisogoje
 • Medžybižas
 • Geldapės bažnyčia
 • Maunt Karmelio Šv. Kryžiaus bažnyčia
 • Podolės Kamenecas ir pilis
 • Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolynas ir koplyčia Patname
 • Podolės Skala
 • Starokostiantynivas
 • Zymnė
 • Kraslavos Šv. Liudviko katalikų bažnyčia
 • Mainersvilio Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
 • „Anapilio“ sodyba Misisogoje
 • Kramava ir Kramavos piliakalnis
 • Duboiso Šv. Juozapo lietuvių bažnyčia
 • Freska „Europos tautų žygis prie kryžiaus“ Strasbūre
 • Niu Heiveno Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia
 • Šv. Petro ir Povilo bažnyčia Heizeltone
 • Skenektadžio Šv. Kryžiaus bažnyčia
 • Lietuvių kankinių bažnyčia Misisogoje
 • Kraslavos miesto rotušės vieta
 • Šv. Kazimiero lietuvių kapinės Čikagoje
 • Beržkalnis
 • Jadvygos Jogailaitės kapas Burghauzene
 • Lorenso Saldžiausios Jėzaus Širdies bažnyčia
 • Lietuvių tautinės kapinės Justice, Čikagoje
 • Torava
 • Niu Briteno lietuvių klubas
 • Sent Pitersbergo lietuvių klubas
 • Buv. Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia Vinipege
 • Ujazduvo pilis
 • Klivlendo lietuvių namai – lietuvių klubas
 • Adomo Mickevičiaus paminklas Karlovi Varuose
 • Aušros vartų bažnyčia Aveljanedoje
 • Buvęs Marianapolio marijonų koledžas
 • Nesvyžiaus pilis
 • Maironio parkas ir salė Šrusberyje
 • Patnamo lietuvių kapinės
 • Vest Palm Bičo lietuvių kapinės
 • Lietuvių namai Adelaidėje
 • Kalija
 • Vest Frankforto lietuvių kapinės
 • Onos Radvilaitės kapas
 • Orša
 • Lorenso lietuvių tautinės kapinės
 • Romualdo Marcinkaus memorialas
 • Heiverhilio lietuvių kapinės
 • Jono ir Bronės Mockūnų namas
 • Įsrutis
 • Pastovys
 • Grand Rapidso lietuvių Laisvės ir Šv. Petro ir Povilo kapinės
 • Alšėnai
 • Pinskas
 • Roterdamo (JAV) Šv. Kryžiaus kapinės
 • Polockas
 • Niujorko Šv. Jono kapinių lietuvių tėvų pranciškonų paminklas
 • Naugarduko pilis
 • Paminklas žuvusiems už Lietuvą Adelaidėje
 • Armanavičių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
 • Šv. Vinceto Pauliečio kapinės Frakvilyje
 • Ružanai
 • Mahanoi Sičio Šv. Juozapo lietuviškos kapinės
 • Baltų kapinynas Ostrive
 • Skrantono (Throop) Šv. Juozapo lietuviškos kapinės
 • Pitsbergo lietuviškos Šv. Kazimiero kapinės
 • Zaosės dvaras
 • Asveja
 • Adomo Mickevičiaus paminklas Lvive
 • Pitstono lietuviškos Šv. Kazimiero kapinės
 • Romualdo Marcinkaus kapas Poznanėje
 • Larksvilio senos Šv. Kazimiro kapinės
 • Šenandoa Aušros vartų lietuvių kapinės
 • „Australian Mineral Foundation Centre“ pastatas Adelaidėje
 • Mielaukiai
 • Klarks Samito Dievo Apvaizdos tautinės parapijos kapinės
 • Vitebskas
 • Klifordo Šv. Antano kapinės
 • Volnos Švč. Trejybės cerkvė
 • Šenandoa lietuvių kapinės
 • Lietuvių karių kapai Seinuose
 • Tovė
 • Tamakvos Šv. Petro ir Povilo lietuvių kapinės
 • Vosyliškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir vienuolynas
 • Adomo Mickevičiaus paminklas ir skveras Varšuvoje
 • Pitsbergo lietuvių kapinės
 • Benicos Švč. Trejybės bažnyčia
 • Voučynas
 • Jorktauno lietuvių kapinės
 • Lietuvių karių kapai Berznyke
 • Roslino lietuvių kapinės
 • Slucko vartai Nesvyžiuje
 • Vestvilio lietuvių tautinės kapinės
 • Bezdzežas
 • Kraupiškėnai
 • Antano Tumėno kapas Bachmaninge
 • Vestvilio Šv. Petro ir Povilo lietuvių kapinės
 • Bycenis
 • Insbruko universitetas
 • Spring Valio lietuvių Laisvės kapinės
 • Zamoscės Šv. Barboros bažnyčia
 • Antano Baranausko kapas
 • Spring Valio Šv. Onos Lietuvių kapinės
 • Zaslavlis
 • Ledfordo Šv. Kazimiero lietuvių kapinės
 • Rokvudo lietuvių kapinės ir V. K. Jonyno paminklas
 • Džonston Sičio lietuvių masonų kapinės
 • Pranciškonų vienuolynas, koplyčia ir mokykla Kenebankporte
 • Bychavas
 • Rantava, Rantuva
 • Našujos Šv. Kryžiaus lietuvių kapinės
 • Zasvyriaus Švč. Trejybės bažnyčia
 • Seinų Švč. Mergelės Marijos bazilika ir vienuolynas
 • Našujos lietuvių kooperacinės kapinės
 • Paminklas Antanui Baranauskui Seinuose
 • Duboiso Šv. Juozapo lietuvių kapinės
 • Vytis Albertinos muziejaus fasade
 • Bistryčia
 • Kaimė
 • Frakvilio Apreiškimo Mergelei Marijai lietuvių kapinės
 • Port Karbono Šv. Kazimiero lietuvių kapinės
 • Atminimo lenta Mykolui Šostakui
 • Vest Vajomingo lietuvių nepriklausomos kapinės
 • Atminimo lenta Oskarui Milašiui viešbutyje Fontenblo mieste
 • Adomo Mickevičiaus paminklas Paryžiuje
 • Kaimės pilis
 • Potsvilio Laisvės lietuvių kapinės
 • Breslauja
 • Niu Filadelfijos Šv. Širdies lietuvių katalikų kapinės
 • Atminimo lenta Antanui Poškai Kolkatoje
 • Maunt Karmelio Šv. Kryžiaus lietuvių kapinės
 • Vladislovo Konstantino Vazos kapas Romoje
 • Hanlok Kriko Šv. Kazimiero lietuvių katalikų kapinės
 • Oskaro Milašiaus skulptūra
 • Lietuvos vėliava „Vėliavų prospekte“ Kumoje
 • Šamokino Šv. Mykolo lietuvių kapinės
 • Paminklas Andriui Rudaminai Senojoje Goa
 • Katniava, Katinava
 • Heizeltono Šv. Petro ir Povilo lietuvių kapinės
 • Mainersvilio Šv. Pranciškaus Asyžiečio lietuvių kapinės
 • Brestas
 • Bensalemo Šv. Marijos lietuvių nacionalinės kapinės
 • Šv. Kazimiero bažnyčia Londone
 • Henriko Dmachausko paminklas žmonai ir vaikams
 • Elmhersto Šv. Marijos vilos kapinės
 • Skulptūra „Eglė žalčių karalienė“ Kanberoje
 • Šv. Kazimiero seserų įsteigta Šv. Kryžiaus ligoninė Čikagoje
 • Pringlo Šv. Marijos Apreiškimo lietuvių kapinės
 • Šv. Kazimiero bažnyčia Filadelfijoje
 • Tėvų Marijonų vienuolynas, Lietuvių katalikų spaudos rūmai ir „Draugas“ redakcija Čikagoje
 • Vilks Bario Švč. Trejybės lietuvių kapinės
 • Namas ir atminimo lenta Oskarui Milašiui Fontenblo mieste
 • Barūnų Šv. apaštalo Petro bažnyčia ir bazilijonų vienuolynas
 • Vilks Bario Švč. Trejybės lietuvių katalikų kapinės
 • Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia ir mokykla Los Andžele
 • Vilks Bario Šv. Pranciškaus lietuvių kapinės
 • Šugar Nočo Šv. Petro ir Povilo lietuvių kapinės
 • Šv. Patriko kapinės
 • Amsterdamo (JAV) Šv. Kazimiero kapinės ir Šv. Onos koplyčia
 • Šiluvos Dievo Motinos koplyčia Nekaltojo Prasidėjimo Tautinėje šventovėje Vašingtone
 • Nantikoko Mergelės Marijos lietuvių kapinės
 • Pranciškonų vienuolyno koplyčia Grine
 • Katniavos piliakalnis
 • Šv. Kryžiaus bažnyčia Čikagoje
 • Duboiso Šv. Juozapo lietuvių kapinės
 • Bonos Sforzos kapas Baryje
 • Senelių poilsio namai Omahoje
 • Istono Marijos Magdalenos lietuvių kapinės
 • Juozo Lanskoronskio kapas Briuselyje
 • Pranciškonų vienuolyno Lurdo grota Kenebankporte
 • Kazimiero Truškausko kapas Tiūryje
 • Lietuvių kambarys Detroite, Wayne universitete
 • Oskaro Milašiaus kapas
 • Nachmano Rachmilevičiaus kapas Jeruzalėje
 • Tėvų pranciškonų koplyčia Sent Katerinse
 • Simono Rozenbaumo kapas Tel Avive
 • Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčia Čikagoje
 • Lietuvos diplomatinės atstovybės pastatas Paryžiuje
 • Šv. Kazimiero bažnyčia Vusteryje
 • Šv. Jurgio lietuvių parapija Ročesteryje
 • Juliaus Gruževskio kapas Monmartro kapinėse
 • Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo lietuvių parapija Brukline
 • Girėnai - Viliaus Kalvaičio gimtinė
 • Juliaus Gruževskio įkurta laikrodžių gamybos įmonė
 • Žalgirio mūšio vieta
 • Šv. Kryžiaus lietuvių katalikų bažnyčia Deitone
 • Paminklas Tadui Kosciuškai Floridoje
 • Sopulingosios Dievo Motinos parapija Kernyje
 • Aušros Vartų Mergelės Marijos bažnyčia Hamiltone
 • Iškoldės Švč. Trejybės bažnyčia
 • Kaušiai
 • Palaimintojo Jurgio Matulaičio slaugos namai ir koplyčia Patname
 • Paminklas Jurgiui Radvilai Vavelio katedroje
 • Jėzuitų vienuolynas, koplyčia ir Jaunimo Centras Čikagoje
 • Karalienė (Aukštieji Kumečiai)
 • Paminklas S. Dariui ir S. Girėnui Marketo parke Čikagoje
 • Lietuvių namai su muziejumi ir biblioteka Baltimorėje
 • Titulinė Jurgio Radvilos Šv. Siksto bažnyčia Romoje
 • Lauknos
 • Paminklas S. Dariui ir S. Girėnui Lietuvos aikštėje Niujorke
 • Bolonijos universitetas
 • Lietuvių kambarys Pitsbergo universitete
 • Dinaburgo (Naujinio) pilies griuvėsiai
 • Švč. Mergelės Marijos bažnyčia Kasteryje
 • Lietuvių kultūros darželis Rokfelerio parke Klivlende
 • Paminklas Tadui Kosciuškai Čikagoje
 • Šv. Kazimiero bažnyčia ir vienuolynas Broktone
 • Makso Soloveičiko kapas Jeruzalėje
 • Šv. Kazimiero bažnyčia Patersone
 • Šv. Marijos Angelų Karalienės bažnyčia Niujorke
 • Vėluvos pilies vieta
 • Paminklas Tadui Kosciuškai Milvokyje
 • Šv. Brendano vienuolyno koplyčios dekoras
 • Namas Varnoje, kuriame gyveno Jonas Basanavičius
 • Lietuvos ambasada Vašingtone
 • Bostono Amerikos lietuvių tautinės sąjungos būstinė
 • Paminklas Jonui Basanavičiui Varnoje
 • Šiluvos Marijos bažnyčia Gilbertone
 • Antano Smetonos kapas
 • Lemonto Pasaulio lietuvių centras
 • Gumbinė
 • Ateitininkų namai Lemonte
 • Namas, kuriame gyveno Joachimas Lelevelis Briuselyje
 • Lietuvių muzikos salė Filadelfijoje
 • Lazdynėliai, paminklinis akmuo K. Donelaičiui
 • Tepliava
 • Budslavas
 • Šv. Mikalojaus cerkvė Adelaidėje
 • Čarnaučicų Švč. Trejybės bažnyčia
 • Šv. Labre indėnų misijos kompleksas Montanoje
 • Punsko parapijos Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčia
 • Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia Adelaidėje
 • Derevna
 • Kristaus Atsimainymo bažnyčia Niujorke
 • Atminimo lenta Alfonsui Lipniūnui Pucko Šv. Petro ir Povilo bažnyčios prieangyje
 • Šv. Juozapo moterų vienuolynas Adelaidėje
 • Poeto Juozo Kėkšto kapas
 • Skulptūros Meco katedroje
 • Didžioji Berastavica
 • Ernesto Galvanausko kapas Eks le Bene
 • Prisikėlimo bažnyčia Adelaidėje
 • Dysna
 • Druja
 • Bredūnai
 • Nesvyžius
 • Veronikos Karvelienės-Bakšytės kapas ir A. Mončio kurtas antkapis
 • Buvusi liuteronų bažnyčia Gilgandroje
 • Stasio Digrio kapas Vienoje
 • Oršos mūšio vieta
 • Kaukazo kalnai ir Kazbeko viršūnė
 • Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčia Vatikane
 • Didžiosios lūšnos akademija
 • Švč. Marijos Taikos Karalienės bažnyčia Adelaidėje
 • Trakėnai
 • Izabelės Jogailaitės kapas Alba Julijoje
 • Salaspilio mūšio vieta
 • Dievo Motinos bažnyčia Adelaidėje
 • Kaukėnai
 • Vasario 16-osios gimnazija
 • Vilianuvo rūmai Varšuvoje
 • Sofijos Jogailaitės ir jos vyro kapas Volfenbiutelyje
 • Šv. Kryžiaus bažnyčia Adelaidėje
 • Paminklas Antanui Vilkutaičiui Boržomyje
 • Lietuvių Šv. Kazimiero kolegija
 • Mstislavo Dobužinskio kapas
 • Sofijos Kazimieraitės palaidojimo vieta
 • Trumpaičiai - Jono Smalakio gimtinė
 • Lituanikos sudūžimo vieta ir paminklas
 • Jurgio Baltrušaičio (1873) ir Jurgio Baltrušaičio (1903) kapas
 • Lietuvių karo pabėgėlių kryžius Augsburge
 • Namas Tbilisyje, kuriame gyveno Petras Vileišis
 • Paryžiaus Šventosios koplyčios restauracija
 • Izraelio Bidermano kapas
 • Liubčios pilis
 • Kotrynos Jogailaitės kapas Upsalos katedroje
 • Žibunto Mikšio kapas
 • Kryžius atminti lietuviams palaidotiems Sakartvele
 • Paryžiaus Dievo Motinos katedros restauracija
 • Svisločius
 • Rosarijaus Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Atminimo lenta Antanui Vienuoliui
 • Vizitiečių vienuolyno namai Monparnase
 • Svisločiaus gimnazija
 • Mielkiemis
 • Kazimiero Jogailaičio sarkofagas Vavelio katedroje
 • Juozapo Albino Herbačiausko kapas
 • Lietuvių draugijos susirinkimas Tbilisio rotušėje
 • Saint-Jean-aux-Bois vienuolynas
 • Enciūnai
 • Išdagai
 • Château de Pierrefonds pilis
 • Jurgio Šaulio kapas Kastanjoloje
 • Onos Jogailaitės kapas Vavelio katedroje
 • Jono I Kazimiero Vazos širdies palaidojimo vieta Paryžiuje
 • Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto sarkofagai Vavelio katedroje
 • Pirmosios Lietuvos Respublikos atstovybės Kaukaze pastatas
 • Tado Kosciuškos sarkofagas Vavelio katedroje
 • Saint-Jean-Baptiste de Belleville bažnyčia Paryžiuje
 • Varšuvos karalių pilis
 • Balvų katalikų bažnyčia
 • Kristijono Donelaičio muziejus
 • Paminklas lietuvių ulonų pulkui
 • Šv. Kazimiero skulptūra Jėzaus Atsimainymo bažnyčios fasade Niujorke
 • Ivenčiaus Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir vienuolynas
 • Gardino Senoji pilis
 • Kryžiaus kelio koplytėlė žuvusiems už Lietuvos laisvę Kenebankporte
 • Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia Monrealyje
 • Paminklinis kryžius partizanams
 • Kamsvykių piliakalnis
 • Paminklas Tadui Kosciuškai Vašingtone
 • Gardino Naujoji pilis
 • Ciskodo katalikų bažnyčia
 • Tamoviškių dvarvietė
 • Dievo Motinos nuolatinės pagalbos parapijos kompleksas Klivlande
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Kamojys
 • Kropynos - Prano Domšaičio gimtinė
 • Paminklas Lietuvos kariams
 • Eitkūnai
 • Kascianevičai
 • Kleckas
 • Karaliaučius
 • L. M. Paco pavardė memorialinėje lentoje Strasbūre
 • Tusainiai
 • Lydos pilis
 • A. Tovianskio kapas Ciuriche
 • Vytis Karališkosiose Lazenkose
 • Pilkalnis
 • Karaliaučiaus pilis
 • Liudviko Mykolo Paco kapas Izmire
 • V. Platerio ir H. Bukauskio kapai Rapersvilyje
 • Karaliaučiaus katedra
 • Paskalviai
 • Liudviko Mykolo Paco rūmai Dauspudoje
 • Alšėnų pilis
 • Adomo Mickevičiaus muziejus Stambule
 • Vytis Augustinų bažnyčioje Vienoje
 • Šv. Mikalojaus, Šteindamo bažnyčios vieta Karaliaučiuje
 • Užubalių (Petriki) piliakalnis
 • Alšėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir vienuolynas
 • Dūdos
 • Dunilovas
 • Šv. Elžbietos, Zakheimo bažnyčios vieta
 • La Ruche (Avilys)
 • Gaičiūniškės
 • Detroito Dievo Apvaizdos lietuvių bažnyčia
 • Šv. Juozapo bažnyčia San Paule
 • Gardinas
 • Čikagos Šv. Kazimiero seserų namai ir Lietuvių kultūros muziejus
 • Šv. Kazimiero bažnyčia prie Čerinjolos
 • Geranainys
 • Vytis Hotel Lambе́rt fasade
 • Geranainių pilis ir Šv. Mikalojaus bažnyčia
 • Susivienijimo Lietuvių Amerikoje būstinė Niujorke