• Glubokas
 • Čikagos Dievo Apvaizdos bažnyčia
 • Skrantono Dievo Apvaizdos Lietuvių tautinė katalikų bažnyčia
 • Sisero Šv. Antano bažnyčia
 • Atolo Šv. Pranciškaus lietuvių bažnyčia
 • Najagara Folso Šv. Jurgio bažnyčia
 • Tamakvos Šv. Petro ir Povilo lietuvių bažnyčia
 • Vusterio Aušros Vartų bažnyčia
 • Adolfo Valeškos vitražas Čikagos Rodfei Zedek sinagogoje
 • Lietuvių koplytstulpis, Grotos nacionalinė šventovė
 • Bostono Šv. Petro lietuvių bažnyčia
 • Bridžporto Šv. Jurgio bažnyčia
 • Niu Briteno Šv. Andriaus lietuvių bažnyčia
 • Hartfordo Šv. Trejybės bažnyčia
 • Kremenicos Dievo Kūno ir Šv. Jurgio bažnyčia
 • Voterberio Šv. Juozapo bažnyčia ir lietuvių klubas
 • Lorenso Šv. Pranciškaus bažnyčia
 • Detroito Šv. Antano bažnyčia
 • Grand Rapidso Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
 • Kryvičų trinitorių vienuolyno ir Šv. Andriejaus bažnyčios kompleksas
 • Omahos Šv. Antano bažnyčia
 • Amsterdamo (JAV) Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Klivlando Šv. Jurgio lietuvių bažnyčia
 • Filadelfijos Šv. Andriaus bažnyčia ir V. Krėvės lituanistinė mokykla
 • Baltimorės Šv. Alfonso bažnyčia
 • Elizabeto Šv. Petro ir Povilo bažnyčia ir Šiluvos Dievo Motinos koplyčia
 • Žirardvilio Šv. Vincento Pauliečio lietuvių bažnyčia
 • Skrantono Šv. Juozapo bažnyčia, klebonija, mokykla ir vienuolynas
 • Skrantono Šv. Mykolo lietuvių bažnyčia
 • Ansonijos Šv. Antano bažnyčia
 • Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčia Olykoje
 • Pitstono Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Švč. Trejybės parapijinė bažnyčia Olykoje
 • Bostono Nekalto Prasidėjimo bažnyčia
 • Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia Klevanėje
 • Ostrogo pilis
 • Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia Čikagoje
 • Lyskava
 • Kapucinų ordino vienuolynas ir Švč. Trejybės bažnyčia Ostroge
 • Lvivo Šv. Andriejaus bernardinų bažnyčia
 • Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčia Ist Sent Luise
 • Vytis Freibergo katedroje
 • Makaraucų Šv. Kryžiaus išaukštinimo bažnyčia
 • Detroito Šv. Petro lietuvių bažnyčia
 • Olbanio Šv. Jurgio lietuvių bažnyčia
 • Frakvilio Apreiškimo lietuvių bažnyčia
 • Vytis Stanislovo Leščinskio herbe Liunevilyje
 • Muravankos Švč. Mergelės Marijos Gimimo cerkvė
 • Dominikonų vienuolyno Šv. Antano Paduviečio bažnyčia Černelicioje
 • Filadelfijos Šv. Jurgio bažnyčia ir lietuvių mokykla
 • Synkovičų Šv. arkangelo Mykolo cerkvė
 • Šv. Grigalijaus bažnyčia Toronte
 • Dresdeno katedra
 • Visų Šventųjų bažnyčia Čikagoje
 • Vilks Bario Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia
 • Montevidėjo Fatimos Nekalčiausios Mergelės Marijos Širdies bažnyčia
 • Šv. Margaritos bažnyčia Adelaidėje
 • Vilks Bario Šv. Pranciškaus lietuvių bažnyčia
 • Švč. Mergelės Marijos bažnyčia Bordertaune
 • Providenso Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia
 • Mahanoi Sičio Šv. Juozapo bažnyčia
 • Šv. Jono lietuvių kapinės Misisogoje
 • Geldapės bažnyčia
 • Maunt Karmelio Šv. Kryžiaus bažnyčia
 • Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolynas ir koplyčia Patname
 • Kraslavos Šv. Liudviko katalikų bažnyčia
 • Mainersvilio Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
 • Duboiso Šv. Juozapo lietuvių bažnyčia
 • Freska „Europos tautų žygis prie kryžiaus“ Strasbūre
 • Niu Heiveno Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia
 • Šv. Petro ir Povilo bažnyčia Heizeltone
 • Skenektadžio Šv. Kryžiaus bažnyčia
 • Lietuvių kankinių bažnyčia Misisogoje
 • Lorenso Saldžiausios Jėzaus Širdies bažnyčia
 • Buv. Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia Vinipege
 • Aušros vartų bažnyčia Aveljanedoje
 • Armanavičių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
 • Volnos Švč. Trejybės cerkvė
 • Vosyliškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir vienuolynas
 • Benicos Švč. Trejybės bažnyčia
 • Zamoscės Šv. Barboros bažnyčia
 • Pranciškonų vienuolynas, koplyčia ir mokykla Kenebankporte
 • Zasvyriaus Švč. Trejybės bažnyčia
 • Seinų Švč. Mergelės Marijos bazilika ir vienuolynas
 • Šv. Kazimiero bažnyčia Londone
 • Šv. Kazimiero bažnyčia Filadelfijoje
 • Tėvų Marijonų vienuolynas, Lietuvių katalikų spaudos rūmai ir „Draugas“ redakcija Čikagoje
 • Barūnų Šv. apaštalo Petro bažnyčia ir bazilijonų vienuolynas
 • Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia ir mokykla Los Andžele
 • Amsterdamo (JAV) Šv. Kazimiero kapinės ir Šv. Onos koplyčia
 • Šiluvos Dievo Motinos koplyčia Nekaltojo Prasidėjimo Tautinėje šventovėje Vašingtone
 • Pranciškonų vienuolyno koplyčia Grine
 • Šv. Kryžiaus bažnyčia Čikagoje
 • Pranciškonų vienuolyno Lurdo grota Kenebankporte
 • Tėvų pranciškonų koplyčia Sent Katerinse
 • Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčia Čikagoje
 • Šv. Kazimiero bažnyčia Vusteryje
 • Šv. Jurgio lietuvių parapija Ročesteryje
 • Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo lietuvių parapija Brukline
 • Šv. Kryžiaus lietuvių katalikų bažnyčia Deitone
 • Sopulingosios Dievo Motinos parapija Kernyje
 • Aušros Vartų Mergelės Marijos bažnyčia Hamiltone
 • Iškoldės Švč. Trejybės bažnyčia
 • Palaimintojo Jurgio Matulaičio slaugos namai ir koplyčia Patname
 • Jėzuitų vienuolynas, koplyčia ir Jaunimo Centras Čikagoje
 • Švč. Mergelės Marijos bažnyčia Kasteryje
 • Šv. Kazimiero bažnyčia ir vienuolynas Broktone
 • Šv. Kazimiero bažnyčia Patersone
 • Šv. Marijos Angelų Karalienės bažnyčia Niujorke
 • Šv. Brendano vienuolyno koplyčios dekoras
 • Šiluvos Marijos bažnyčia Gilbertone
 • Lemonto Pasaulio lietuvių centras
 • Šv. Mikalojaus cerkvė Adelaidėje
 • Čarnaučicų Švč. Trejybės bažnyčia
 • Šv. Labre indėnų misijos kompleksas Montanoje
 • Punsko parapijos Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčia
 • Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia Adelaidėje
 • Kristaus Atsimainymo bažnyčia Niujorke
 • Šv. Juozapo moterų vienuolynas Adelaidėje
 • Skulptūros Meco katedroje
 • Prisikėlimo bažnyčia Adelaidėje
 • Druja
 • Nesvyžius
 • Buvusi liuteronų bažnyčia Gilgandroje
 • Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčia Vatikane
 • Švč. Marijos Taikos Karalienės bažnyčia Adelaidėje
 • Dievo Motinos bažnyčia Adelaidėje
 • Šv. Kryžiaus bažnyčia Adelaidėje
 • Rosarijaus Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Saint-Jean-Baptiste de Belleville bažnyčia Paryžiuje
 • Balvų katalikų bažnyčia
 • Ivenčiaus Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir vienuolynas
 • Kryžiaus kelio koplytėlė žuvusiems už Lietuvos laisvę Kenebankporte
 • Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia Monrealyje
 • Ciskodo katalikų bažnyčia
 • Dievo Motinos nuolatinės pagalbos parapijos kompleksas Klivlande
 • Karaliaučiaus katedra
 • Alšėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir vienuolynas
 • Dūdos
 • Gaičiūniškės
 • Detroito Dievo Apvaizdos lietuvių bažnyčia
 • Šv. Juozapo bažnyčia San Paule
 • Šv. Kazimiero bažnyčia prie Čerinjolos
 • Geranainių pilis ir Šv. Mikalojaus bažnyčia