• Brazilijos lietuvių sąjungos pastatas San Paule
 • 1545 m. Lietuvos — Prūsijos — Lenkijos pasienio stulpas
 • Buvusi Vytauto Didžiojo lietuvių mokykla San Paule
 • Paco-Radvilų rūmai Varšuvoje
 • Vytis Burghauzeno pilyje
 • Lietuvos Vytis Cvingerio rūmų fasade
 • Myriaus pilis
 • Krėvos pilis
 • Kraslavos rūmai
 • Nesvyžiaus pilis
 • Lietuvių namai Adelaidėje
 • Jono ir Bronės Mockūnų namas
 • Naugarduko pilis
 • „Australian Mineral Foundation Centre“ pastatas Adelaidėje
 • Slucko vartai Nesvyžiuje
 • Šv. Kazimiero seserų įsteigta Šv. Kryžiaus ligoninė Čikagoje
 • Senelių poilsio namai Omahoje
 • Lietuvių kambarys Detroite, Wayne universitete
 • Jėzuitų vienuolynas, koplyčia ir Jaunimo Centras Čikagoje
 • Lietuvių namai su muziejumi ir biblioteka Baltimorėje
 • Lietuvių kambarys Pitsbergo universitete
 • Lietuvos ambasada Vašingtone
 • Bostono Amerikos lietuvių tautinės sąjungos būstinė
 • Ateitininkų namai Lemonte
 • Lietuvių muzikos salė Filadelfijoje
 • Nesvyžius
 • Vilianuvo rūmai Varšuvoje
 • Liubčios pilis
 • Vizitiečių vienuolyno namai Monparnase
 • Gardino Senoji pilis
 • Gardino Naujoji pilis
 • Lydos pilis
 • Vytis Karališkosiose Lazenkose
 • Alšėnų pilis
 • Gaičiūniškės
 • Vytis Hotel Lambе́rt fasade