• Brazilijos lietuvių sąjungos pastatas San Paule
 • 1545 m. Lietuvos — Prūsijos — Lenkijos pasienio stulpas
 • Buvusi Vytauto Didžiojo lietuvių mokykla San Paule
 • Lucko pilis
 • Kunigaikščių Čartoryskių gotikiniai vartai-bokštas Lucke
 • Filadelfijos Šv. Andriaus bažnyčia ir V. Krėvės lituanistinė mokykla
 • Radvilų pilis Olykoje
 • Olykos miesto įvažiuojamieji Lucko vartai
 • Paco-Radvilų rūmai Varšuvoje
 • Klevanės pilis
 • Vusterio Šv. Kazimiero mokykla
 • Maunt Karmelio Šv. Kryžiaus lietuvių mokykla
 • Voterberio Šv. Juozapo lietuvių mokykla
 • Vytis Burghauzeno pilyje
 • Detroito Lietuvių salė
 • „Vytauto bokštas“ Chersone
 • Bingamtono Lietuvių nacionalinio susivienijimo salė
 • Ostrogo pilis
 • Pitsbergo Lietuvių salė
 • Lietuvos Vytis Cvingerio rūmų fasade
 • Kino teatras "Ramova"
 • Los Andželo lietuvių tautiniai namai
 • Vytauto pagalbos draugija
 • Černelicia
 • Myriaus pilis
 • Pidhircių pilis
 • Krėvos pilis
 • Kraslavos rūmai
 • Niu Briteno lietuvių klubas
 • Klivlendo lietuvių namai – lietuvių klubas
 • Buvęs Marianapolio marijonų koledžas
 • Nesvyžiaus pilis
 • Lietuvių namai Adelaidėje
 • Jono ir Bronės Mockūnų namas
 • Naugarduko pilis
 • „Australian Mineral Foundation Centre“ pastatas Adelaidėje
 • Slucko vartai Nesvyžiuje
 • Šv. Kazimiero seserų įsteigta Šv. Kryžiaus ligoninė Čikagoje
 • Senelių poilsio namai Omahoje
 • Lietuvių kambarys Detroite, Wayne universitete
 • Jėzuitų vienuolynas, koplyčia ir Jaunimo Centras Čikagoje
 • Lietuvių namai su muziejumi ir biblioteka Baltimorėje
 • Lietuvių kambarys Pitsbergo universitete
 • Lietuvos ambasada Vašingtone
 • Bostono Amerikos lietuvių tautinės sąjungos būstinė
 • Ateitininkų namai Lemonte
 • Lietuvių muzikos salė Filadelfijoje
 • Nesvyžius
 • Vilianuvo rūmai Varšuvoje
 • Liubčios pilis
 • Vizitiečių vienuolyno namai Monparnase
 • Gardino Senoji pilis
 • Gardino Naujoji pilis
 • Lydos pilis
 • Vytis Karališkosiose Lazenkose
 • Alšėnų pilis
 • Gaičiūniškės
 • Čikagos Šv. Kazimiero seserų namai ir Lietuvių kultūros muziejus
 • Vytis Hotel Lambе́rt fasade
 • Susivienijimo Lietuvių Amerikoje būstinė Niujorke