• Glubokas
 • Lietuvos aikštė ir Laisvės paminklo replika San Paule
 • Ylava (Ilauja)
 • Kazimiero Stepono Šaulio kapas Romoje
 • Rodūnia
 • Piliava
 • Ežeronys
 • Kūriniai Niujorko Metropolitano meno muziejuje
 • 1545 m. Lietuvos — Prūsijos — Lenkijos pasienio stulpas
 • Kniažycai
 • Kobrynas
 • Kremenicos Dievo Kūno ir Šv. Jurgio bažnyčia
 • Pirmosios Lietuvos Respublikos ambasada „Villa Lituania“ Romoje
 • Krevas
 • Mikalojaus Radvilos Juodojo turnyrinis šalmas (saladas)
 • Kryvičų trinitorių vienuolyno ir Šv. Andriejaus bažnyčios kompleksas
 • Dokumentai Austrijos Nacionaliniame archyve
 • Kuchcicai
 • Skaisgiriai
 • Laurušavas
 • Leonpolė
 • Jono Pipiro kapas
 • Kaukaro piliakalnis
 • Šilininkai
 • Milžinkapio piliakalnis
 • Paco-Radvilų rūmai Varšuvoje
 • Vytis Burghauzeno pilyje
 • Lyda
 • Kirumpää pilies griuvėsiai
 • Lyskava
 • Lietuvos Vytis Cvingerio rūmų fasade
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio šarvai
 • Lužkai
 • Vytis Freibergo katedroje
 • Makaraucų Šv. Kryžiaus išaukštinimo bažnyčia
 • Medilas
 • Eisuliai
 • Vėluva
 • Mikailiškės
 • Vytis Stanislovo Leščinskio herbe Liunevilyje
 • Muravankos Švč. Mergelės Marijos Gimimo cerkvė
 • Vytis ant pašto stulpo Gejeryje
 • Gavaičiai
 • Girdava
 • Myriaus pilis
 • Minskas
 • Žiliai
 • Myrius
 • Paminklas Augustui Stipriajam su Lietuvos Vyčiu Dresdene
 • Mogiliavas
 • Synkovičų Šv. arkangelo Mykolo cerkvė
 • Mozyrius
 • Plyviškė
 • Dresdeno katedra
 • Mscibava
 • Mscislavas
 • Naugardukas
 • Eksponatai Karališkosios pilies Arsenalo muziejuje
 • Naujasis Sveržanis
 • Dokumentai Švedijos Nacionaliniame archyve
 • Geldapė
 • Krėvos pilis
 • Jurgio Radvilos kapas Romoje
 • Vytis ant tilto per Muldę
 • Varinis timpanas su Vyčiu
 • Meiseno porceliano statulėlė su Vyčiu
 • Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolynas ir koplyčia Patname
 • Jadvygos Jogailaitės brangenybių skrynutė Ermitaže
 • Kramava ir Kramavos piliakalnis
 • Freska „Europos tautų žygis prie kryžiaus“ Strasbūre
 • Beržkalnis
 • Jadvygos Jogailaitės kapas Burghauzene
 • Torava
 • Lietuvos metrika ir kiti dokumentai senųjų aktų archyve Maskvoje
 • Ujazduvo pilis
 • Nesvyžiaus pilis
 • Orša
 • Įsrutis
 • Pastovys
 • Alšėnai
 • Pinskas
 • Polockas
 • Naugarduko pilis
 • Paminklas žuvusiems už Lietuvą Adelaidėje
 • Armanavičių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
 • Ružanai
 • Asveja
 • Kvedlinburgo analai SLUB bibliotekoje Dresdene
 • Dokumentai Prūsijos kultūros paveldo slaptajame archyve Berlyne
 • Mielaukiai
 • Vitebskas
 • Tovė
 • Benicos Švč. Trejybės bažnyčia
 • Voučynas
 • Slucko vartai Nesvyžiuje
 • Bezdzežas
 • Kraupiškėnai
 • Antano Tumėno kapas Bachmaninge
 • Bycenis
 • Antano Baranausko kapas
 • Zaslavlis
 • Pranciškonų vienuolynas, koplyčia ir mokykla Kenebankporte
 • Bychavas
 • Rantava, Rantuva
 • Seinų Švč. Mergelės Marijos bazilika ir vienuolynas
 • Paminklas Antanui Baranauskui Seinuose
 • Bistryčia
 • Kaimė
 • Kaimės pilis
 • Breslauja
 • Lietuvos vėliava „Vėliavų prospekte“ Kumoje
 • Katniava, Katinava
 • Su Lietuva susiję dokumentai istorijos archyve Sankt Peterburge
 • Brestas
 • Dokumentai Latvijos nacionaliniame ir istoriniame archyvuose
 • Dokumentai Ukrainos valstybiname istorijos archyve
 • Katniavos piliakalnis
 • Bonos Sforzos kapas Baryje
 • Juozo Lanskoronskio kapas Briuselyje
 • Pranciškonų vienuolyno Lurdo grota Kenebankporte
 • Kazimiero Truškausko kapas Tiūryje
 • Nachmano Rachmilevičiaus kapas Jeruzalėje
 • Kūriniai Versalio rūmuose
 • Simono Rozenbaumo kapas Tel Avive
 • Simono Čechavičiaus paveikslas „Šv. Jadvyga“
 • Paminklas Jurgiui Radvilai Vavelio katedroje
 • Karalienė (Aukštieji Kumečiai)
 • Dinaburgo (Naujinio) pilies griuvėsiai
 • Makso Soloveičiko kapas Jeruzalėje
 • Vėluvos pilies vieta
 • Antano Smetonos kapas
 • Gumbinė
 • Liublino unijos aktas ir kiti dokumentai senųjų aktų archyve Varšuvoje
 • Tepliava
 • Budslavas
 • Čarnaučicų Švč. Trejybės bažnyčia
 • Meno kūriniai Varšuvos nacionaliniame muziejuje
 • Punsko parapijos Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčia
 • Derevna
 • Atminimo lenta Alfonsui Lipniūnui Pucko Šv. Petro ir Povilo bažnyčios prieangyje
 • Poeto Juozo Kėkšto kapas
 • Leidiniai Latvijos nacionalinėje bibliotekoje
 • Didžioji Berastavica
 • Radvilų kolekcijos šarvai Filadelfijos meno muziejuje
 • Dysna
 • Druja
 • Nesvyžius
 • Stasio Digrio kapas Vienoje
 • Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčia Vatikane
 • Izabelės Jogailaitės kapas Alba Julijoje
 • Kaukėnai
 • Jano Mateikos paveikslas Vatikane
 • Vilianuvo rūmai Varšuvoje
 • Lietuvių Šv. Kazimiero kolegija
 • Radvilų kolekcijos šarvai Vusterio meno muziejuje
 • Sofijos Kazimieraitės palaidojimo vieta
 • Trumpaičiai - Jono Smalakio gimtinė
 • Lietuvos aikštė Romoje
 • Liubčios pilis
 • Kotrynos Jogailaitės kapas Upsalos katedroje
 • Kūriniai Karališkajame Vavelio muziejuje
 • Kūriniai Britų muziejuje Londone
 • Svisločius
 • Svisločiaus gimnazija
 • Kazimiero Jogailaičio sarkofagas Vavelio katedroje
 • Jurgio Šaulio kapas Kastanjoloje
 • Onos Jogailaitės kapas Vavelio katedroje
 • Jono I Kazimiero Vazos širdies palaidojimo vieta Paryžiuje
 • Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto sarkofagai Vavelio katedroje
 • Pirmosios Lietuvos Respublikos atstovybės Kaukaze pastatas
 • Tado Kosciuškos sarkofagas Vavelio katedroje
 • Žirgo šarvai Viktorijos ir Alberto muziejuje Londone
 • Varšuvos karalių pilis
 • Ivenčiaus Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir vienuolynas
 • Gardino Senoji pilis
 • Šarvai Vienos Meno istorijos muziejuje
 • Paminklinis kryžius partizanams
 • Kamsvykių piliakalnis
 • Gardino Naujoji pilis
 • Dokumentai Centriniame Evangelikų bažnyčios archyve Berlyne
 • Tamoviškių dvarvietė
 • Kamojys
 • Paminklas Lietuvos kariams
 • Eitkūnai
 • Kascianevičai
 • Kleckas
 • Karaliaučius
 • L. M. Paco pavardė memorialinėje lentoje Strasbūre
 • Lydos pilis
 • Karaliaučiaus pilis
 • Liudviko Mykolo Paco kapas Izmire
 • Liudviko Mykolo Paco rūmai Dauspudoje
 • Alšėnų pilis
 • Užubalių (Petriki) piliakalnis
 • Alšėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir vienuolynas
 • Dūdos
 • Dunilovas
 • Gaičiūniškės
 • Gardinas
 • Geranainys
 • Geranainių pilis ir Šv. Mikalojaus bažnyčia