• Glubokas
 • Alkų kalvagūbris
 • Pomirtinis Alberto Stanislovo Radvilos medalionas
 • Lietuvos aikštė ir „Laisvės“ paminklo replika
 • Gailgarbio piliakalnis
 • Žygimanto Augusto (?) šarvų komplektas
 • Ylava (Ilauja)
 • Elžbietos Radvilaitės-Alšėniškės portretas
 • Kunigo, Nepriklausomybės akto signataro Kazimiero Stepono Šaulio kapas
 • Rodūnia
 • Piliava
 • Ežeronys
 • Jurgio Radvilos I-ojo (Jurgio Radvilos Heraklio) šarvai
 • 1545 m. Lietuvos — Prūsijos — Lenkijos pasienio stulpas
 • Kniažycai
 • Kobrynas
 • Kremenica
 • Pirmosios Lietuvos Respublikos ambasada „Villa Lituania“ Italijoje
 • Krėva
 • Mikalojaus Radvilos Juodojo turnyrinis šalmas (saladas)
 • Skaisgiriai
 • Kryvičai
 • Mikalojaus Radvilos Juodojo šarvai
 • Abiejų Tautų Respublikos padalinimo dokumentai
 • Kuchcicai
 • Olykos pilis
 • Švitrigailos laiškai
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio portretas
 • Skaisgiriai
 • Žygimanto Kęstutaičio laiškai
 • Laurušavas
 • Didžiojo kunigaikščio pasiuntinių pasiūlymai
 • Leonpolis
 • Jono Pipiro kapas
 • Popiežiaus laiškas Švitrigailai
 • Jogailos taikos patvirtinimai Švitrigailai
 • Kaukaro piliakalnis
 • Šilininkai
 • Milžinkapio piliakalnis
 • Paco-Radvilų rūmai Varšuvoje
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio šarvai
 • Buvęs Laisvosios Europos koledžas
 • Barboros Pranciškos Zavišaitės-Kęsgailaitės-Radvilienės portretas
 • Vytis Burghauzeno pilyje
 • Lyda
 • Kirumpää pilies griuvėsiai
 • Lyskava
 • Lietuvos Vytis Cvingerio rūmų fasade
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio šarvai
 • Lužkai
 • Vytis Freibergo katedroje
 • Makaraucai
 • Medilas
 • Eisuliai
 • Vėluva
 • Mikailiškės
 • Vytis Stanislovo Leščinskio herbe
 • Muravankos Švč. Mergelės Marijos Gimimo cerkvė
 • Vytis ant pašto stulpo Gejeryje
 • Gavaičiai
 • Girdava
 • Boguslavo Radvilos bokalas
 • Myriaus pilis
 • Minskas
 • Žiliai
 • Myrius
 • Paminklas Augustui Stipriajam su Lietuvos Vyčiu
 • Mogiliavas
 • Synkovičių Šv. arkangelo Mykolo cerkvė
 • Bonos Sforzos kamėja
 • Kristupo Radvilos Perkūno portretas
 • Mozyrius
 • Plyviškė
 • Černelicos Čartoriskių pilies liekanos
 • Drezdeno katedra
 • Žygimanto Augusto šarvai
 • Medžybižo pilis
 • Mscibava
 • Mstislavlis
 • Naugardukas
 • Zigmanto Vazos balnas
 • Naujasis Sveržanis
 • Radvilų giminės archyviniai dokumentai
 • II ir III Lietuvos Statutų rankraščiai
 • Varinis timpanas su LDK Vyčiu
 • Heraldikos knyga su LDK valdovų bei žemių herbais
 • Žygimanto Augusto skydas
 • Žygimanto Augusto skydas
 • Geldapė
 • Krėvos pilis
 • Jurgio Radvilos kapas
 • Karaliaučiaus universitetas
 • Vytis ant tilto per Muldę
 • Varinis timpanas su LDK Vyčiu
 • Augustą II Stiprųjį vaizduojanti Meiseno porceliano statulėlė
 • Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės seserų vienuolynas ir koplyčia
 • Augustą II Stiprųjį vaizduojanti Meiseno porceliano statulėlė
 • Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę
 • Jadvygos Jogailaitės brangenybių skrynutė
 • Vaišundo portretas
 • Kramava ir Kramavos piliakalnis
 • Freska „Tautų žygis Kryžiaus link“
 • Beržkalnis
 • Jadvygos Jogailaitės kapas Burghauzene
 • Jurgio Radvilos portretas
 • Aušros Vartų bažnyčia
 • Torava
 • Lietuvos metrika (XIV–XVIII a.)
 • Edukacinio fundušo komisijos dokumentai (XV–XIX a.)
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teismų dokumentai (XVI–XVIII a.)
 • Ujazduvo pilis
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės prikazo dokumentai (XVII a. II pusė)
 • Rusijos santykių su Lenkija (ir Lietuva) dokumentai (XV–XVIII a.)
 • Kristupo Radvilos Perkūno portretas
 • Bylos apie Lietuvą ir Lenkiją (XVI–XIX a.)
 • Nesvyžiaus pilis
 • „Slaptų reikalų prikazo“ dokumentai
 • Vilniaus, Švenčionių, Trakų apskričių žemės valdų planai (XIX a. II pusė – XX a. pr.)
 • Orša
 • Įsrutis
 • Pastovys
 • Alšėnai
 • Pinskas
 • Polockas
 • Naugarduko pilis
 • Paminklas žuvusiems už Lietuvą
 • Armanavičiai
 • Ružanai
 • LDK valdovų dokumentai, LDK kovų dokumentai
 • Synkovičai
 • Asveja
 • Lietuvos kronikos dokumentai
 • Barūnai
 • Kvedlinburgo analai
 • Jono Bretkūno Biblijos rankraštis
 • Mykolo Kazimiero Radvilos portretas
 • Mielaukiai
 • Vitebskas
 • Tovė
 • XIV–XVIII a. dokumentai ir laiškai iš Karaliaučiaus srities
 • Benica
 • Volčinas
 • Gediminaičių stulpai Sobieskio memorialinėje koplyčioje
 • Slucko vartai Nesvyžiuje
 • Bezdzežas
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio portretas
 • Kraupiškėnai
 • Antano Tumėno kapas
 • Bycenis
 • Antano Baranausko kapas
 • Zaslavlis
 • Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto portretai
 • 1793 m. Vilniaus miesto planas
 • Koplyčia žuvusiems už Lietuvos laisvę
 • Bychavas
 • Rantava, Rantuva
 • Seinų Švč. Mergelės Marijos bazilika ir vienuolynas
 • Boguslavo Radvilos portretas
 • Rusijos ir Prūsijos konvencija dėl antrojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo
 • Paminklas Antanui Baranauskui
 • Bistryčia
 • Kaimė
 • Abiejų Tautų Respublikos valdovo Stanisovo Augusto Poniatovskio aktas dėl sosto atsisakymo
 • Kristupo Radvilos Perkūno portretas
 • XVI a. dokumentai apie Brastos bažnytinę uniją, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės stačiatikius ir unitus
 • Kaimės pilis
 • Breslauja
 • Dokumentai, susiję su Vilniaus universitetu
 • Rožės Pliaterytės-Strutinskos portretas
 • Dokumentai, susiję su Vilniaus universitetu ir Vilniaus bei vakarinių gubernijų mokyklomis
 • Lenkijos metrikos, susijusios su Lietuva
 • Kardinolo Jurgio Radvilos portretas
 • Dokumentai apie filomatų ir filaretų draugijų veiklą
 • Lietuvos vėliava „Vėliavų prospekte“
 • Lietuvos katalikų bažnyčios dokumentai
 • Katniava, Katinava
 • Jurgio Tiškevičiaus portretas
 • Dokumentai apie 1831 m. sukilimą
 • Brestas
 • Mikalojaus Radvilos Juodojo portretas
 • Dokumentai apie Lietuvos asmenų, giminių bajorišką kilmę, herbus ir kt.
 • Dokumentai, susiję su Mindaugu, Gediminu, Vytautu
 • Mikalojaus Radvilos Rudojo portretas
 • Sapiegų giminės dokumentai ir kitų giminių laiškai
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio portretas
 • Katinavos piliakalnis
 • Bonos Sforzos kapas
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio portretas
 • Tremtinių kryžius
 • Juozo Lanskoronskio kapas
 • Pranciškonų vienuolyno Lurdo grota
 • Kazimiero Truškausko kapas
 • Chęciny pilis
 • Nachmano Rachmilevičiaus kapas
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio portretas
 • Simono Rozenbaumo kapas
 • Lietuvos diplomatinės atstovybės pastatas
 • Žygimanto Senojo portretas
 • Paveikslas „Šv. Jadvyga“
 • Lietuvos diplomatinės atstovybės pastatas
 • Paminklas Jurgiui Radvilai Vavelio katedroje
 • Žygimanto Senojo portretas
 • Karalienė
 • Dinaburgo (Naujenės) pilies griuvėsiai
 • Žygimanto Senojo portretas
 • Makso Soloveičiko kapas
 • Vėluvos pilies vieta
 • Vladislovo II Vazos portretas
 • Rankų ir šlaunų šarvai
 • Antano Smetonos kapas
 • Žirgo krūtinės šarvas
 • Gumbinė
 • Tyzenhauzų dokumentų archyvas
 • Zabielų dokumentų archyvas
 • Vladislovo II Vazos portretas
 • Radvilų dokumentų archyvas iš Nieborovo
 • Radvilų dokumentų archyvas iš Varšuvos
 • Šalmas
 • Sapiegų ir LDK Potockių šakos dokumentai ir korespondencija
 • Vladislovo II Vazos portretas
 • Tepliava
 • Budslavas
 • „Lietuviška menė“ buvusiuose Seinų kunigų seminarijos rūmuose, atminimo lenta
 • Henrikui Valua nukaltų šarvų dalis - kaklo šarvas
 • Vladislovo II Vazos portretas
 • Čarnaučicai
 • Mikalojaus Radvilos portretas
 • Punsko parapijos Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčia
 • Vladislovo II Vazos portretas
 • Derevna
 • Tepliavos pilis
 • Jurgio Radvilos portretas
 • Atminimo lenta Alfonsui Lipniūnui Pucko Šv. Petro ir Povilo bažnyčios prieangyje
 • Trys balno gugos plokštelės
 • Vladislovo II Vazos portretas
 • Lietuviška chrestomatija
 • XIX a. religinės knygos
 • Tepliavos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
 • Jurgio Radvilos portretas
 • Poeto Juozo Kėkšto kapas
 • „Baltieji“ Radvilų šarvai
 • Laikraščio „Aušra“ numeriai
 • Didžioji Berastavica
 • Vladislovo II Vazos portretas
 • Šarvų (šalmo) dalis
 • Lietuvos karaliaus Mindaugo privilegijos dėl teisių prekiauti Lietuvoje
 • Dysna
 • Patvirtinimas apie Lietuvos karaliaus Mindaugo krikštą
 • Druja
 • Motiejaus Radvilos portretas
 • Nesvyžius
 • Gedimino taikos sutartis su Livonijos ordinu
 • Leono Sapiegos portretas
 • Palvininkai, Palmininkai
 • Šarvas, priklausęs Radviloms
 • Vytauto laiškas dėl prekybos su Polocku
 • Gedimino laiškas visiems krikščionims
 • Stanislovo Radvilos portretas
 • Stasio Digrio kapas
 • Leono Sapiegos portretas
 • Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčia
 • Žirgo galvos šarvas
 • Gedimino skundas dėl Livonijos ordino
 • Izabelės Jogailaitės kapas
 • Barboros Radvilaitės portretas
 • Kristupo Radvilos Perkūno portretas
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis-freska
 • Organizacijos „Latvių lietuvių vienybė" archyvas
 • Lietuvos sodas Chašuryje
 • Kaukėnai
 • Sobieskio salė
 • Vilianuvo rūmai Varšuvoje
 • Jaunimo bendruomenės „Laisvė" archyvas
 • Petronelės Radvilaitės-Davainienės portretas
 • Bendruomenės „Latvijos lietuvių sąjunga" archyvas
 • Kristupo Radvilos Perkūno portretas
 • Popiežiškoji lietuvių šv. Kazimiero kolegija
 • Šarvų dalys, galimai priklausiusios Mikalojui Kristupui Radvilai Našlaitėliui
 • Šv. Zitos bendruomenės Rygoje archyvas
 • Sofijos Kazimieraitės palaidojimo vieta
 • Trumpaičiai
 • Sofijos Onos Radvilaitės-Batorienės de Somlio portretas
 • Lietuvos aikštė
 • Rygos lietuvių pagalbos bendruomenės archyvas
 • Kazimiero Leono Sapiegos portretas
 • Bendruomenės „Šviesa“ archyvas
 • Šarvų dalys
 • Bendruomenės „Rūta“ archyvas
 • Didieji Algaviškiai
 • Žemaičių vyskupo Mikalojaus Radvilos portretas
 • Liubčios pilis
 • Latvių lietuvių sąjungos vaikų darželio Rygoje archyvas
 • Kotrynos Jogailaitės kapas
 • Boguslavo Radvilos portretas
 • Barboros Radvilaitės portretas
 • Rygos lietuvių švietimo bendruomenės „Žvaigždė“ archyvas
 • Šalmas
 • Lietuvių pabėgėlių komiteto Rygoje archyvas
 • Svisločius
 • Abiejų Tautų Respublikos vasalinės valstybės archyvas
 • Svisločiaus gimnazija
 • Krūtinės ir nugaros šarvai
 • Bendruomenės „Lietuvių teatras Latvijoje“ archyvas
 • Jeronimo Florijono Radvilos portretas
 • Latvijos lietuvių sporto bendruomenės „Vijtis“ archyvas
 • Kazimiero Jogailaičio sarkofagas Vavelio katedroje
 • Jungtinės Latvijos lietuvių mokytojų bendruomenės archyvas
 • Latvijos lietuvių tėvų bendruomenės archyvas
 • Magdalenos Čapskos-Radvilienės portretas
 • Rygos lietuvių gimnazijos bendruomenės ir Rygos lietuvių gimnazijos garantų bendruomenės archyvai
 • Daugpilio lietuvių bendruomenės archyvas
 • Liepojos lietuvių kultūros skatinimo bendruomenės archyvas
 • Pranciškos Uršulės Višnioveckos-Radvilienės portretas
 • Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Jurgio Šaulio kapas
 • Latvijos Universiteto lietuvių studentų bendruomenės „Viltis“ archyvas
 • Onos Jogailaitės kapas Vavelio katedroje
 • Jono I Kazimiero Vazos širdies palaidojimo vieta
 • Kaklo šarvai
 • Rygos lietuvių gimnazijos absolventų bendruomenės archyvas
 • Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto sarkofagai Vavelio katedroje
 • Rygos miesto lietuvių pagrindinių mokyklų archyvai
 • Pirmosios Lietuvos Respublikos atstovybės Kaukaze pastatas
 • Boguslavo Radvilos portretas
 • Rygos miesto 1 lietuvių gimnazijos archyvas
 • Latvių lietuvių paskolų bendrijos archyvas
 • Tado Kosciuškos sarkofagas Vavelio katedroje
 • Žirgo galvos šarvas
 • Lietuvių pagalbos bendrijos Rygoje paskolų kasos archyvas
 • Jonušo Radvilos portretas
 • Varšuvos karalių pilis
 • Lietuvos ambasados Sakartvele pastatas
 • Žirgo galvos šarvas
 • Jonušo Radvilos portretas
 • Iškoldė
 • Juodkrantės parapijos XVIII - XIX a. bažnyčių knygos
 • Ivenčius
 • Gardino Senoji pilis
 • Mikalojaus Radvilos Juodojo šarvai
 • Juodkrantės XIX a. metrikų knygos
 • Paminklinis kryžius partizanams
 • Viešvilės metrikų knygos
 • Kamsvykių piliakalnis
 • Gardino Naujoji pilis
 • Priekulės metrikų knygos
 • Tamoviškių dvarvietė
 • Mykolo Jeronimo Radvilos portretas
 • Klaipėdos miesto bažnyčios metrikų knygos
 • Stepono Batoro šarvai su turkišku šalmu
 • Kamojys
 • Jersikos piliakalnis
 • Abiejų Tautų Respublikos valdovo Stanisovo Augusto Poniatovskio portretas
 • Paminklas Lietuvos kariams
 • Eitkūnai
 • Kascianevičai
 • Mikalojaus Radvilos Rudojo šarvai
 • Kleckas
 • Karaliaučius
 • Memorialinė lenta, mininti Liudviką Mykolą Pacą
 • Abiejų Tautų Respublikos valdovo Stanisovo Augusto Poniatovskio portretas
 • Lydos pilis
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio šarvai
 • Karaliaučiaus pilis
 • Liudviko Mykolo Paco kapas
 • Liudviko Mykolo Paco rūmai Dauspudoje
 • Alšėnų pilis
 • Jauno Žygimanto Augusto šarvai
 • Petrukų (Užubalių) piliakalnis
 • Jono Radvilos I Barzdotojo portretas
 • Alšėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir vienuolynas
 • Dūdos
 • Dunilovas
 • Gaičiūniškės
 • Gardinas
 • Geranainys
 • Mikalojaus Radvilos Juodojo portretas
 • Geranainių pilis