• Lietuvos aikštė ir Laisvės paminklo replika San Paule
 • Villa Lituania Romoje
 • Kazimiero Stepono Šaulio kapas Romoje
 • Vasarvietė „Lituanika“
 • Prano Domšaičio kapas Keiptaune
 • Lazario Segalo paveikslų ir asmeninių daiktų kolekcija
 • Paminklinis ansamblis „Tėvynei Lietuvai“ Tistede
 • Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia Čikagoje
 • Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčia Ist Sent Luise
 • Šv. Grigalijaus bažnyčia Toronte
 • Visų Šventųjų bažnyčia Čikagoje
 • Šv. Margaritos bažnyčia Adelaidėje
 • Švč. Mergelės Marijos bažnyčia Bordertaune
 • Šv. Jono lietuvių kapinės Misisogoje
 • Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolynas ir koplyčia Patname
 • „Anapilio“ sodyba Misisogoje
 • Lietuvių kankinių bažnyčia Misisogoje
 • Šv. Kazimiero lietuvių kapinės Čikagoje
 • Lietuvių tautinės kapinės Justice, Čikagoje
 • Buv. Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia Vinipege
 • Adomo Mickevičiaus paminklas Karlovi Varuose
 • Aušros vartų bažnyčia Aveljanedoje
 • „Susivienijimo lietuvių Argentinoje“ draugija
 • Lietuvių namai Adelaidėje
 • Jono ir Bronės Mockūnų namas
 • Paminklas žuvusiems už Lietuvą Adelaidėje
 • „Australian Mineral Foundation Centre“ pastatas Adelaidėje
 • „Mindaugo“ draugija Berise
 • Lietuviškais vardais pavadintos viršūnės Tian Šanyje
 • Antano Tumėno kapas Bachmaninge
 • Insbruko universitetas
 • Rokvudo lietuvių kapinės ir V. K. Jonyno paminklas
 • Pranciškonų vienuolynas, koplyčia ir mokykla Kenebankporte
 • Lietuvos vėliava „Vėliavų prospekte“ Kumoje
 • Skulptūra „Eglė žalčių karalienė“ Kanberoje
 • Šv. Kazimiero seserų įsteigta Šv. Kryžiaus ligoninė Čikagoje
 • Tėvų Marijonų vienuolynas, Lietuvių katalikų spaudos rūmai ir „Draugas“ redakcija
 • Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia ir mokykla Los Andžele
 • Stanley Balzėko muziejus Čikagoje
 • Šv. Patriko kapinės
 • Amsterdamo Šv. Kazimiero kapinės ir Šv. Onos koplyčia
 • Šiluvos Dievo Motinos koplyčia Nekaltojo Prasidėjimo Tautinėje šventovėje Vašingtone
 • Pranciškonų vienuolyno koplyčia Grine
 • Šv. Kryžiaus bažnyčia Čikagoje
 • Senelių poilsio namai Omahoje
 • Juozo Lanskoronskio kapas Briuselyje
 • Pranciškonų vienuolyno Lurdo grota Kenebankporte
 • Kazimiero Truškausko kapas Tiūryje
 • Lietuvių kambarys Detroite, Wayne universitete
 • Nachmano Rachmilevičiaus kapas Jeruzalėje
 • Tėvų pranciškonų koplyčia Sent Katerinse
 • Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčia Čikagoje
 • Šv. Kazimiero bažnyčia Vusteryje
 • Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo lietuvių parapija Brukline
 • Viltono Dievo Motinos Seserų koplyčios vitražai
 • Šv. Kryžiaus lietuvių katalikų bažnyčia Deitone
 • Sopulingosios Dievo Motinos parapija Kernyje
 • Aušros Vartų Mergelės Marijos bažnyčia Hamiltone
 • Palaimintojo Jurgio Matulaičio slaugos namai ir koplyčia Patname
 • Jėzuitų vienuolynas, koplyčia ir Jaunimo Centras Čikagoje
 • Lietuvių namai su muziejumi ir biblioteka Baltimorėje
 • Paminklas S. Dariui ir S. Girėnui Lietuvos aikštėje Niujorke
 • Lietuvių kambarys Pitsbergo universitete
 • Švč. Mergelės Marijos bažnyčia Kasteryje
 • Šv. Kazimiero bažnyčia ir vienuolynas Broktone
 • Šv. Kazimiero bažnyčia Patersone
 • Šv. Marijos Angelų Karalienės bažnyčia Niujorke
 • Šv. Brendano vienuolyno koplyčios dekoras
 • ALKA Amerikos lietuvių kultūros archyvas
 • Bostono Amerikos lietuvių tautinės sąjungos būstinė
 • Paminklas Jonui Basanavičiui Varnoje
 • Šiluvos Marijos bažnyčia Gilbertone
 • Antano Smetonos kapas
 • Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija: bažnyčia ir lietuvių bendruomenės namai Lemonte
 • Ateitininkų namai Lemonte
 • Šv. Mikalojaus cerkvė Adelaidėje
 • Šv. Labre indėnų misijos kompleksas Montanoje
 • Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia Adelaidėje
 • Kristaus Atsimainymo bažnyčia Niujorke
 • Atminimo lenta Alfonsui Lipniūnui Pucko Šv. Petro ir Povilo bažnyčios prieangyje
 • Šv. Juozapo moterų vienuolynas Adelaidėje
 • Poeto Juozo Kėkšto kapas
 • Ernesto Galvanausko kapas Eks le Bene
 • Prisikėlimo bažnyčia Adelaidėje
 • Buvusi liuteronų bažnyčia Gilgandroje
 • Stasio Digrio kapas Vienoje
 • Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčia Vatikane
 • Švč. Marijos Taikos Karalienės bažnyčia Adelaidėje
 • Dievo Motinos bažnyčia Adelaidėje
 • Vasario 16-osios gimnazija
 • Šv. Kryžiaus bažnyčia Adelaidėje
 • Lietuvių Šv. Kazimiero kolegija
 • Lietuvos aikštė Romoje
 • Lietuvių karo pabėgėlių kryžius Augsburge
 • Lietuvos gatvė Rosarijuje
 • Rosarijaus Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Jurgio Šaulio kapas Kastanjoloje
 • Argentinos lietuvių centras
 • Povilo Puzino paveikslų kolekcija
 • Kristijono Donelaičio muziejus
 • Juozo Kazlausko fotografijos
 • Šv. Kazimiero skulptūra Jėzaus Atsimainymo bažnyčios fasade Niujorke
 • Kryžiaus kelio koplytėlė žuvusiems už Lietuvos laisvę Kenebankporte
 • Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia Monrealyje
 • Paminklinis kryžius partizanams
 • Dievo Motinos nuolatinės pagalbos parapijos kompleksas
 • Lietuvos gatvė San Paule