• Atminimo lenta Maironiui Megene
 • „Susivienijimo lietuvių Argentinoje“ draugija
 • „Mindaugo“ draugija Berise
 • Rokvudo lietuvių kapinės ir V. K. Jonyno paminklas
 • Paminklas Antanui Baranauskui Seinuose
 • Oskaro Milašiaus skulptūra
 • Kazimiero Truškausko kapas Tiūryje
 • Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo lietuvių parapija Brukline
 • Lazdynėliai, paminklinis akmuo K. Donelaičiui
 • Atminimo lenta Alfonsui Lipniūnui Pucko Šv. Petro ir Povilo bažnyčios prieangyje
 • Paminklas Antanui Vilkutaičiui Boržomyje
 • Žibunto Mikšio kapas
 • Kryžius atminti lietuviams palaidotiems Sakartvele
 • Lietuvių išeivystės muziejus Eskelyje
 • Vilniaus skveras Tbilisyje
 • Argentinos lietuvių centras
 • Juozo Kazlausko fotografijos
 • Paminklas Tadui Kosciuškai