• Čikagos Dievo Apvaizdos bažnyčia
 • Skrantono Dievo Apvaizdos Lietuvių tautinė katalikų bažnyčia
 • Sisero Šv. Antano bažnyčia
 • Žako Lipšico kūriniai
 • Atolo Šv. Pranciškaus lietuvių bažnyčia
 • Najagara Folso Šv. Jurgio bažnyčia
 • Beno Šano kūriniai
 • Tamakvos Šv. Petro ir Povilo lietuvių bažnyčia
 • Chaimo Sutino kūriniai
 • Vusterio Aušros Vartų bažnyčia
 • Adolfo Valeškos vitražas Čikagos Rodfei Zedek sinagogoje
 • Lietuvių koplytstulpis, Grotos nacionalinė šventovė
 • Bostono Šv. Petro lietuvių bažnyčia
 • Bridžporto Šv. Jurgio bažnyčia
 • Romo Viesulo kūriniai
 • Kūriniai Niujorko Metropolitano meno muziejuje
 • Niu Briteno Šv. Andriaus lietuvių bažnyčia
 • Hartfordo Šv. Trejybės bažnyčia
 • Voterberio Šv. Juozapo bažnyčia ir lietuvių klubas
 • Lorenso Šv. Pranciškaus bažnyčia
 • Detroito Šv. Antano bažnyčia
 • Grand Rapidso Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
 • Omahos Šv. Antano bažnyčia
 • Amsterdamo (JAV) Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Klivlando Šv. Jurgio lietuvių bažnyčia
 • Filadelfijos Šv. Andriaus bažnyčia ir V. Krėvės lituanistinė mokykla
 • Baltimorės Šv. Alfonso bažnyčia
 • Elizabeto Šv. Petro ir Povilo bažnyčia ir Šiluvos Dievo Motinos koplyčia
 • Žirardvilio Šv. Vincento Pauliečio lietuvių bažnyčia
 • Skrantono Šv. Juozapo bažnyčia, klebonija, mokykla ir vienuolynas
 • Skrantono Šv. Mykolo lietuvių bažnyčia
 • Ansonijos Šv. Antano bažnyčia
 • Pitstono Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Bostono Nekalto Prasidėjimo bažnyčia
 • Jaunimo stovyklavietė "Dainava"
 • Lietuvių skautų stovykla „Rakas“
 • Stovyklavietė "Neringa"
 • Lietuvių skautų stovykla "Rambynas"
 • Lietuvių šaulių stovykla "Pilėnai" ir paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę
 • Vusterio Šv. Kazimiero mokykla
 • Maunt Karmelio Šv. Kryžiaus lietuvių mokykla
 • Voterberio Šv. Juozapo lietuvių mokykla
 • Detroito Lietuvių salė
 • Bingamtono Lietuvių nacionalinio susivienijimo salė
 • Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia Čikagoje
 • Pitsbergo Lietuvių salė
 • Kino teatras "Ramova"
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio šarvai
 • Los Andželo lietuvių tautiniai namai
 • Vytauto pagalbos draugija
 • Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčia Ist Sent Luise
 • Detroito Šv. Petro lietuvių bažnyčia
 • Olbanio Šv. Jurgio lietuvių bažnyčia
 • Frakvilio Apreiškimo lietuvių bažnyčia
 • Filadelfijos Šv. Jurgio bažnyčia ir lietuvių mokykla
 • Visų Šventųjų bažnyčia Čikagoje
 • Vilks Bario Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia
 • Vilks Bario Šv. Pranciškaus lietuvių bažnyčia
 • Providenso Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia
 • Mahanoi Sičio Šv. Juozapo bažnyčia
 • Maunt Karmelio Šv. Kryžiaus bažnyčia
 • Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolynas ir koplyčia Patname
 • Mainersvilio Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
 • Duboiso Šv. Juozapo lietuvių bažnyčia
 • Niu Heiveno Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia
 • Šv. Petro ir Povilo bažnyčia Heizeltone
 • Skenektadžio Šv. Kryžiaus bažnyčia
 • Šv. Kazimiero lietuvių kapinės Čikagoje
 • Lorenso Saldžiausios Jėzaus Širdies bažnyčia
 • Lietuvių tautinės kapinės Justice, Čikagoje
 • Niu Briteno lietuvių klubas
 • Sent Pitersbergo lietuvių klubas
 • Klivlendo lietuvių namai – lietuvių klubas
 • Buvęs Marianapolio marijonų koledžas
 • Maironio parkas ir salė Šrusberyje
 • Patnamo lietuvių kapinės
 • Vest Palm Bičo lietuvių kapinės
 • Vest Frankforto lietuvių kapinės
 • Lorenso lietuvių tautinės kapinės
 • Heiverhilio lietuvių kapinės
 • Grand Rapidso lietuvių Laisvės ir Šv. Petro ir Povilo kapinės
 • Roterdamo (JAV) Šv. Kryžiaus kapinės
 • Niujorko Šv. Jono kapinių lietuvių tėvų pranciškonų paminklas
 • Šv. Vinceto Pauliečio kapinės Frakvilyje
 • Mahanoi Sičio Šv. Juozapo lietuviškos kapinės
 • Skrantono (Throop) Šv. Juozapo lietuviškos kapinės
 • Pitsbergo lietuviškos Šv. Kazimiero kapinės
 • Pitstono lietuviškos Šv. Kazimiero kapinės
 • Larksvilio senos Šv. Kazimiro kapinės
 • Šenandoa Aušros vartų lietuvių kapinės
 • Klarks Samito Dievo Apvaizdos tautinės parapijos kapinės
 • Klifordo Šv. Antano kapinės
 • Šenandoa lietuvių kapinės
 • Tamakvos Šv. Petro ir Povilo lietuvių kapinės
 • Pitsbergo lietuvių kapinės
 • Jorktauno lietuvių kapinės
 • Roslino lietuvių kapinės
 • Vestvilio lietuvių tautinės kapinės
 • Vestvilio Šv. Petro ir Povilo lietuvių kapinės
 • Spring Valio lietuvių Laisvės kapinės
 • Spring Valio Šv. Onos Lietuvių kapinės
 • Ledfordo Šv. Kazimiero lietuvių kapinės
 • Džonston Sičio lietuvių masonų kapinės
 • Pranciškonų vienuolynas, koplyčia ir mokykla Kenebankporte
 • Našujos Šv. Kryžiaus lietuvių kapinės
 • Našujos lietuvių kooperacinės kapinės
 • Duboiso Šv. Juozapo lietuvių kapinės
 • Frakvilio Apreiškimo Mergelei Marijai lietuvių kapinės
 • Port Karbono Šv. Kazimiero lietuvių kapinės
 • Vest Vajomingo lietuvių nepriklausomos kapinės
 • Potsvilio Laisvės lietuvių kapinės
 • Niu Filadelfijos Šv. Širdies lietuvių katalikų kapinės
 • Maunt Karmelio Šv. Kryžiaus lietuvių kapinės
 • Hanlok Kriko Šv. Kazimiero lietuvių katalikų kapinės
 • Šamokino Šv. Mykolo lietuvių kapinės
 • Heizeltono Šv. Petro ir Povilo lietuvių kapinės
 • Mainersvilio Šv. Pranciškaus Asyžiečio lietuvių kapinės
 • Bensalemo Šv. Marijos lietuvių nacionalinės kapinės
 • Henriko Dmachausko paminklas žmonai ir vaikams
 • Elmhersto Šv. Marijos vilos kapinės
 • Šv. Kazimiero seserų įsteigta Šv. Kryžiaus ligoninė Čikagoje
 • Pringlo Šv. Marijos Apreiškimo lietuvių kapinės
 • Šv. Kazimiero bažnyčia Filadelfijoje
 • Tėvų Marijonų vienuolynas, Lietuvių katalikų spaudos rūmai ir „Draugas“ redakcija Čikagoje
 • Vilks Bario Švč. Trejybės lietuvių kapinės
 • Vilks Bario Švč. Trejybės lietuvių katalikų kapinės
 • Henriko Dmachausko kurti biustai Jungtinių Valstijų Kapitolijuje
 • Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia ir mokykla Los Andžele
 • Vilks Bario Šv. Pranciškaus lietuvių kapinės
 • H. Dmachausko kurti biustai Vašingtono nacionalinėje dailės galerijoje
 • Stanley Balzėko muziejus Čikagoje
 • Šugar Nočo Šv. Petro ir Povilo lietuvių kapinės
 • Amsterdamo (JAV) Šv. Kazimiero kapinės ir Šv. Onos koplyčia
 • Šiluvos Dievo Motinos koplyčia Nekaltojo Prasidėjimo Tautinėje šventovėje Vašingtone
 • Nantikoko Mergelės Marijos lietuvių kapinės
 • Pranciškonų vienuolyno koplyčia Grine
 • Šv. Kryžiaus bažnyčia Čikagoje
 • Duboiso Šv. Juozapo lietuvių kapinės
 • Senelių poilsio namai Omahoje
 • Istono Marijos Magdalenos lietuvių kapinės
 • Pranciškonų vienuolyno Lurdo grota Kenebankporte
 • Lietuvių kambarys Detroite, Wayne universitete
 • Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčia Čikagoje
 • Kosciuškos vardu pavadintas miestas
 • Šv. Kazimiero bažnyčia Vusteryje
 • Šv. Jurgio lietuvių parapija Ročesteryje
 • Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo lietuvių parapija Brukline
 • Kosciuškos vardu pavadinta gyvenvietė
 • Viltono Dievo Motinos Seserų koplyčios vitražai
 • Šv. Kryžiaus lietuvių katalikų bažnyčia Deitone
 • Paminklas Tadui Kosciuškai Floridoje
 • Sopulingosios Dievo Motinos parapija Kernyje
 • Kosciuškos vardu pavadinta sala Aliaskoje
 • Palaimintojo Jurgio Matulaičio slaugos namai ir koplyčia Patname
 • Kosciuškos vardu pavadinta apygarda Indianoje
 • Tado Kosciuškos vardo gatvė Nantikoke
 • Jėzuitų vienuolynas, koplyčia ir Jaunimo Centras Čikagoje
 • Paminklas S. Dariui ir S. Girėnui Marketo parke Čikagoje
 • Lietuvių namai su muziejumi ir biblioteka Baltimorėje
 • Paminklas S. Dariui ir S. Girėnui Lietuvos aikštėje Niujorke
 • Lietuvių kambarys Pitsbergo universitete
 • Švč. Mergelės Marijos bažnyčia Kasteryje
 • Lietuvių kultūros darželis Rokfelerio parke Klivlende
 • Tado Kosciuškos vardu pavadintas parkas Dubline
 • Paminklas Tadui Kosciuškai Čikagoje
 • Šv. Kazimiero bažnyčia ir vienuolynas Broktone
 • Šv. Kazimiero bažnyčia Patersone
 • Šv. Marijos Angelų Karalienės bažnyčia Niujorke
 • Paminklas Tadui Kosciuškai Milvokyje
 • Šv. Brendano vienuolyno koplyčios dekoras
 • Tado Kosciuškos vardu pavadintas parkas Milvokyje
 • ALKA Amerikos lietuvių kultūros archyvas
 • Kosciuškos parkas Čikagoje
 • Lietuvos ambasada Vašingtone
 • Bostono Amerikos lietuvių tautinės sąjungos būstinė
 • Šiluvos Marijos bažnyčia Gilbertone
 • Antano Smetonos kapas
 • Lemonto Pasaulio lietuvių centras
 • Ateitininkų namai Lemonte
 • Lietuvių muzikos salė Filadelfijoje
 • Kosciuškos vardu pavadintas miesto rajonas Sent Luise
 • Šv. Labre indėnų misijos kompleksas Montanoje
 • Kristaus Atsimainymo bažnyčia Niujorke
 • Radvilų kolekcijos šarvai Filadelfijos meno muziejuje
 • Radvilų kolekcijos šarvai Vusterio meno muziejuje
 • Šv. Kazimiero skulptūra Jėzaus Atsimainymo bažnyčios fasade Niujorke
 • Kryžiaus kelio koplytėlė žuvusiems už Lietuvos laisvę Kenebankporte
 • Paminklas Tadui Kosciuškai Vašingtone
 • Dievo Motinos nuolatinės pagalbos parapijos kompleksas Klivlande
 • Izraelio Bidermano fotografijos
 • Alfonso Dargio kūriniai
 • Prano Domšaičio kūriniai
 • Detroito Dievo Apvaizdos lietuvių bažnyčia
 • Čikagos Šv. Kazimiero seserų namai ir Lietuvių kultūros muziejus
 • Susivienijimo Lietuvių Amerikoje būstinė Niujorke