• Kūriniai Niujorko Metropolitano meno muziejuje
 • Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia Čikagoje
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio šarvai
 • Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčia Ist Sent Luise
 • Visų Šventųjų bažnyčia Čikagoje
 • Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolynas ir koplyčia Patname
 • Šv. Petro ir Povilo bažnyčia Heizeltone
 • Šv. Kazimiero lietuvių kapinės Čikagoje
 • Lietuvių tautinės kapinės Justice, Čikagoje
 • Pranciškonų vienuolynas, koplyčia ir mokykla Kenebankporte
 • Henriko Dmachausko paminklas žmonai ir vaikams
 • Šv. Kazimiero seserų įsteigta Šv. Kryžiaus ligoninė Čikagoje
 • Šv. Kazimiero bažnyčia Filadelfijoje
 • Tėvų Marijonų vienuolynas, Lietuvių katalikų spaudos rūmai ir „Draugas“ redakcija
 • Henriko Dmachausko kurti biustai Jungtinių Valstijų Kapitolijuje
 • Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia ir mokykla Los Andžele
 • H. Dmachausko kurti biustai Vašingtono nacionalinėje dailės galerijoje
 • Stanley Balzėko muziejus Čikagoje
 • Amsterdamo Šv. Kazimiero kapinės ir Šv. Onos koplyčia
 • Šiluvos Dievo Motinos koplyčia Nekaltojo Prasidėjimo Tautinėje šventovėje Vašingtone
 • Pranciškonų vienuolyno koplyčia Grine
 • Šv. Kryžiaus bažnyčia Čikagoje
 • Senelių poilsio namai Omahoje
 • Pranciškonų vienuolyno Lurdo grota Kenebankporte
 • Lietuvių kambarys Detroite, Wayne universitete
 • Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčia Čikagoje
 • Kosciuškos vardu pavadintas miestas
 • Šv. Kazimiero bažnyčia Vusteryje
 • Šv. Jurgio lietuvių parapija Ročesteryje
 • Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo lietuvių parapija Brukline
 • Kosciuškos vardu pavadinta gyvenvietė
 • Viltono Dievo Motinos Seserų koplyčios vitražai
 • Šv. Kryžiaus lietuvių katalikų bažnyčia Deitone
 • Paminklas Tadui Kosciuškai Floridoje
 • Sopulingosios Dievo Motinos parapija Kernyje
 • Kosciuškos vardu pavadinta sala Aliaskoje
 • Palaimintojo Jurgio Matulaičio slaugos namai ir koplyčia Patname
 • Kosciuškos vardu pavadinta apygarda Indianoje
 • Tado Kosciuškos vardo gatvė Nantikoke
 • Jėzuitų vienuolynas, koplyčia ir Jaunimo Centras Čikagoje
 • Paminklas S. Dariui ir S. Girėnui Marketo parke, Čikagoje
 • Lietuvių namai su muziejumi ir biblioteka Baltimorėje
 • Paminklas S. Dariui ir S. Girėnui Lietuvos aikštėje Niujorke
 • Lietuvių kambarys Pitsbergo universitete
 • Švč. Mergelės Marijos bažnyčia Kasteryje
 • Lietuvių kultūros darželis Rokfelerio parke Klivlende
 • Tado Kosciuškos vardu pavadintas parkas Dubline
 • Paminklas Tadui Kosciuškai Čikagoje
 • Šv. Kazimiero bažnyčia ir vienuolynas Broktone
 • Šv. Kazimiero bažnyčia Patersone
 • Šv. Marijos Angelų Karalienės bažnyčia Niujorke
 • Paminklas Tadui Kosciuškai Milvokyje
 • Šv. Brendano vienuolyno koplyčios dekoras
 • Tado Kosciuškos vardu pavadintas parkas Milvokyje
 • ALKA Amerikos lietuvių kultūros archyvas
 • Kosciuškos parkas Čikagoje
 • Lietuvos ambasada Vašingtone
 • Bostono Amerikos lietuvių tautinės sąjungos būstinė
 • Šiluvos Marijos bažnyčia Gilbertone
 • Antano Smetonos kapas
 • Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija: bažnyčia ir lietuvių bendruomenės namai Lemonte
 • Ateitininkų namai Lemonte
 • Lietuvių muzikos salė Filadelfijoje
 • Kosciuškos vardu pavadintas miesto rajonas Sent Luise
 • Šv. Labre indėnų misijos kompleksas Montanoje
 • Kristaus Atsimainymo bažnyčia Niujorke
 • Radvilų kolekcijos šarvai Filadelfijos meno muziejuje
 • Radvilų kolekcijos šarvai Vusterio meno muziejuje
 • Šv. Kazimiero skulptūra Jėzaus Atsimainymo bažnyčios fasade Niujorke
 • Kryžiaus kelio koplytėlė žuvusiems už Lietuvos laisvę Kenebankporte
 • Paminklas Tadui Kosciuškai Vašingtone
 • Dievo Motinos nuolatinės pagalbos parapijos kompleksas