• Čikagos Dievo Apvaizdos bažnyčia
 • Adolfo Valeškos vitražas Čikagos Rodfei Zedek sinagogoje
 • Romo Viesulo kūriniai
 • Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia Čikagoje
 • Kino teatras "Ramova"
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio šarvai
 • Visų Šventųjų bažnyčia Čikagoje
 • Šv. Kazimiero lietuvių kapinės Čikagoje
 • Lietuvių tautinės kapinės Justice, Čikagoje
 • Šv. Kazimiero seserų įsteigta Šv. Kryžiaus ligoninė Čikagoje
 • Tėvų Marijonų vienuolynas, Lietuvių katalikų spaudos rūmai ir „Draugas“ redakcija Čikagoje
 • Stanley Balzėko muziejus Čikagoje
 • Šv. Kryžiaus bažnyčia Čikagoje
 • Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčia Čikagoje
 • Jėzuitų vienuolynas, koplyčia ir Jaunimo Centras Čikagoje
 • Paminklas S. Dariui ir S. Girėnui Marketo parke Čikagoje
 • Paminklas Tadui Kosciuškai Čikagoje
 • Kosciuškos parkas Čikagoje
 • Čikagos Šv. Kazimiero seserų namai ir Lietuvių kultūros muziejus