• Atminimo lenta Jonui Sobieskiui
 • Imaginacinis Šv. Kazimiero portretas
 • Pomirtinis Alberto Stanislovo Radvilos medalionas
 • Lietuvos aikštė ir „Laisvės“ paminklo replika
 • Paminklas Jonui Sobieskiui
 • Elžbietos Radvilaitės-Alšėniškės portretas
 • Paminklas Jogailai
 • 1545 m. Lietuvos — Prūsijos — Lenkijos pasienio stulpas
 • Liaudiškas kryžius
 • Marijos Klementinos Sobieskaitės, Jono Sobieskio vaikaitės kapas
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio portretas
 • Marijos Radvilaitės - Krasinskos antkapio statula
 • Lazaro Segalo paveikslų ir asmeninių daiktų kolekcija
 • Lietuviškas paminklinis ansamblis „Tėvynei Lietuvai“
 • Aukusti Robert Niemi kapas
 • Tado Kosciuškos pilkapis
 • Barboros Pranciškos Zavišaitės-Kęsgailaitės-Radvilienės portretas
 • Burghauzeno pilis su Lietuvos Vyčiu fasade
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Lietuvos Vytis Cvingerio rūmų fasade
 • Atminimo lenta Maironiui
 • Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos paveikslas
 • Rūpintojėlis
 • Paminklas Augustui Stipriajam su Lietuvos Vyčiu
 • Kristupo Radvilos Perkūno portretas
 • Vytis Drezdeno katedros fasade
 • Mykolo Oginskio kapas
 • Šv. Kazimiero skulptūra Drezdeno katedros fasade
 • Leono Konstantino Radvilos paminklas
 • Augusto Aleksandro Čartoriskio portretas
 • Lietuvos Vytis ant tilto atramų
 • Kraslavos pilis
 • Augustą II Stiprųjį vaizduojanti Meiseno porceliano statulėlė
 • Augustą II Stiprųjį vaizduojanti Meiseno porceliano statulėlė
 • Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę
 • Augustės (Augustinos) Oginskytės – Pliaterienės portretas
 • Kunigaikštytės Teresės Oginskytės (Sologubienės) portretas
 • Vaišundo portretas
 • Freska „Tautų žygis Kryžiaus link“
 • Kunigaikštytės Teklės Rožės Radvilaitės (Višnioveckienės) portretas
 • Kunigaikštytės Teklės Rožės Radvilaitės (Višnioveckienės) portretas
 • Jurgio Radvilos portretas
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Mato Menčinsko sukurtos skulptūros
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Kristupo Radvilos Perkūno portretas
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Mato Menčinsko sukurtos skulptūros
 • Adomo Mickevičiaus aikštė ir paminklas
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Paminklas žuvusiems už Lietuvą
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Mykolo Kazimiero Radvilos portretas
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Adomo Mickevičiaus paminklas ir skveras
 • Adomo Mickevičiaus paminklas ir skveras
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio portretas
 • Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto portretai
 • Lietuvių kapinės ir V. K. Jonyno paminklas
 • Boguslavo Radvilos portretas
 • Paminklas Antanui Baranauskui
 • Vytis Albertinos muziejaus frontone
 • Atminimo lenta Mykolui Šostakui
 • Kristupo Radvilos Perkūno portretas
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Rožės Pliaterytės-Strutinskos portretas
 • Atminimo lenta Antanui Poškai
 • Vladislovo Konstantino Vazos kapas
 • Kardinolo Jurgio Radvilos portretas
 • Paminklas Andriui Rudaminai
 • Jurgio Tiškevičiaus portretas
 • Mikalojaus Radvilos Juodojo portretas
 • Henriko Dmochovskio žmonos Helenos Schaff ir jų sūnų paminklas
 • Skulptūra „Eglė žalčių karalienė“
 • Mikalojaus Radvilos Rudojo portretas
 • Tado Kosciuškos portretinis biustas
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio portretas
 • JAV prezidento Tomo Džefersono portretinis biustas
 • JAV viceprezidento George Mifflin Dallas portretinis biustas
 • JAV keliautojo, daktaro Elisha Kent Kane portretinis biustas
 • Bonos Sforzos kapas
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio portretas
 • Tremtinių kryžius
 • Džiuzepės Garibaldžio portretinis biustas
 • Barūnų Dievo Motinos paveikslas
 • Kazimiero Pulaskio portretinis biustas
 • Kazimiero Pulaskio paminklas
 • Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio portretas
 • Paveikslas „Pergalingas sugrįžimas iš karo žygio“
 • JAV politiko Samuel Breck portretinis reljefas
 • Paveikslas „Nukryžiuotasis“
 • Žygimanto Senojo portretas
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Paveikslas „Šv. Jadvyga“
 • Pijaus Velionskio sukurtas V. Čackio antkapis su Vyčiu
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Paveikslas „Melchizedeko susitikimas su Abraomu (Melchizedeko auka)“
 • Paminklas Jurgiui Radvilai
 • Paveikslas „Šv. Olafas“
 • Žygimanto Senojo portretas
 • Paveikslas „Kristaus prisikėlimas“
 • M. Antokolskio sukurtas M. Obolenskajos antkapinis paminklas
 • Bolonijos universitetas
 • Šventųjų laiptų koplyčia
 • Žygimanto Senojo portretas
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Vladislovo II Vazos portretas
 • Vladislovo II Vazos portretas
 • Lazdynėliai, paminklinis akmuo K. Donelaičiui
 • Vladislovo II Vazos portretas
 • Vladislovo II Vazos portretas
 • Žygimanto Augusto portretas
 • Mikalojaus Radvilos portretas
 • Vladislovo II Vazos portretas
 • Mary Paten Bold, Eustachijaus Kajetono Sapiegos žmonos, kapas
 • Kunigaikščio Sapiegos šešėlinis portretas (?)
 • Jurgio Radvilos portretas
 • Vladislovo II Vazos portretas
 • Jurgio Radvilos portretas
 • Vladislovo II Vazos portretas
 • Motiejaus Radvilos portretas
 • Leono Sapiegos portretas
 • Stanislovo Radvilos portretas
 • Leono Sapiegos portretas
 • Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčia
 • Izabelės Jogailaitės kapas
 • Barboros Radvilaitės portretas
 • Kristupo Radvilos Perkūno portretas
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis-freska
 • Sobieskio salė
 • Vytis ant Vilanovo rūmų fasado
 • Sofijos Jogailaitės ir jos vyro Henriko V kapas
 • Petronelės Radvilaitės-Davainienės portretas
 • Kristupo Radvilos Perkūno portretas
 • Paminklas Antanui Vilkutaičiui
 • Sofijos Onos Radvilaitės-Batorienės de Somlio portretas
 • Kazimiero Leono Sapiegos portretas
 • Lietuvių karo pabėgėlių kryžius
 • Žemaičių vyskupo Mikalojaus Radvilos portretas
 • Kotrynos Jogailaitės kapas
 • Boguslavo Radvilos portretas
 • Barboros Radvilaitės portretas
 • Kryžius lietuviams, palaidotiems Gruzijoje
 • Jeronimo Florijono Radvilos portretas
 • Kazimiero Jogailaičio kapas
 • Magdalenos Čapskos-Radvilienės portretas
 • Pranciškos Uršulės Višnioveckos-Radvilienės portretas
 • Onos Jogailaitės kapas
 • Jono I Kazimiero Vazos širdies palaidojimo vieta
 • Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto kapas
 • Boguslavo Radvilos portretas
 • Tado Kosciuškos kapas
 • Jonušo Radvilos portretas
 • Petro Kalpoko paveikslų kolekcija
 • Povilo Puzino paveikslų kolekcija
 • Kristijono Donelaičio muziejus
 • Jonušo Radvilos portretas
 • Paminklas lietuvių ulonų pulkui
 • Atminimo lenta Tadui Kosciuškai
 • Antano Mikalojaus Radvilos portretas
 • Paminklinis kryžius partizanams
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Mykolo Jeronimo Radvilos portretas
 • Adomo Naruševičiaus portretas
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Abiejų Tautų Respublikos valdovo Stanisovo Augusto Poniatovskio portretas
 • Paminklas Lietuvos kariams
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Memorialinė lenta, mininti Liudviką Mykolą Pacą
 • Abiejų Tautų Respublikos valdovo Stanisovo Augusto Poniatovskio portretas
 • Vytis Stanislovo Augusto Poniatovskio herbe
 • Vladislovo Pliaterio, jo žmonos Karolinos Bauer ir Henriko Bukauskio kapas
 • Alegorinė Žemaitijos skulptūra
 • Tado Kosciuškos portretas namo dekore
 • Šv. Kazimiero relikvijorius
 • Aušros vartų Madonos koplyčia
 • Vytis ant paminklo Marijai Kristinai Austrei
 • Jono Radvilos I Barzdotojo portretas
 • Paveikslas "Šv. Kazimiero karūnavimas"
 • Adomo Mickevičiaus rankraščiai, istoriniai dokumentai ir paveikslai
 • Mikalojaus Radvilos Juodojo portretas