• Atminimo lenta Jonui Sobieskiui
 • Alkų kalvagūbris
 • Lietuvos aikštė ir „Laisvės“ paminklo replika
 • Šv. Stanislovo bažnyčia Romoje
 • Ylava (Ilauja)
 • Villa Lituania
 • Grobšto ragas
 • Rodūnia
 • Abiejų Tautų Respublikos muziejus
 • Pilkopa
 • Brazilijos lietuvių sąjungos pastatas
 • Piliava
 • Ežeronys
 • Didieji Bubainys
 • Buvę Čartoriskių rūmai
 • Pirmosios Lietuvos Respublikos ambasada „Villa Lituania“ Italijoje
 • Buvusi Vytauto Didžiojo lietuvių mokykla
 • Rasytė
 • Skaisgiriai
 • Senojo Karaliaučiaus universiteto vieta
 • Vasarvietė „Lituanika“
 • Lazaro Segalo muziejus
 • Kaukaro piliakalnis
 • Šilininkai
 • Milžinkapio piliakalnis
 • Gołuchów pilis
 • Paco-Radvilų rūmai Varšuvoje
 • Krantas
 • Šventliūnis
 • Buvęs Laisvosios Europos koledžas
 • Tado Kosciuškos pilkalnis Krokuvoje
 • Vytis Burghauzeno pilyje
 • Kirumpää pilies griuvėsiai
 • Igno Domeikos namas
 • Atminimo lenta Maironiui
 • Eisuliai
 • Vėluva
 • Igno Domeikos vardu pavadinta viršukalnė
 • Vytis Stanislovo Leščinskio herbe
 • Girdava
 • Plyviškė
 • Černelicos Čartoriskių pilies liekanos
 • Medžybižo pilis
 • Konstantino Vincento Marijos ir Leono Konstantino Radvilų dvaras
 • Baku universitetas
 • Geldapė
 • Krėvos pilis
 • Karaliaučiaus universitetas
 • Geldapės bažnyčia
 • Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės seserų vienuolynas ir koplyčia
 • Apolonijai Elenai Masalskytei priklausęs dvaras
 • „Anapilio“ sodyba
 • Kraslavos prekybos aikštė, miesto rotušės vieta
 • Šv. Kazimiero lietuvių kapinės
 • Beržkalnis
 • Jadvygos Jogailaitės kapas
 • Lietuvių tautinės kapinės
 • Torava
 • Ujazduvo pilis
 • Aušros vartų bažnyčia ir parapija, mažas muziejus
 • „Susivienijimo lietuvių Argentinoje“ draugija
 • Kalija
 • Kosciuškos kalnas
 • Senelių prieglauda lietuvių bendruomenės nariams „Lietuvių senelių židinys“
 • Įsrutis
 • Zaosės dvarelis
 • Mato Menčinsko sukurta gipso skulptūra
 • „Nemuno draugija“
 • „Mindaugo draugija“
 • Tovė
 • Nemuno vardu pavadinta viršukalnė
 • Vilniaus universiteto vardu pavadinta viršukalnė
 • Mažvydo vardu pavadinta viršukalnė
 • Adomo Mickevičiaus paminklas ir skveras
 • Kraupiškėnai
 • Insbruko universitetas
 • Žalgirio vardu pavadinta viršukalnė
 • Lietuvos tūkstantmečio vardu pavadinta viršukalnė
 • Dotnuvos vardu pavadinta viršukalnė
 • Lietuvių kapinės ir V. K. Jonyno paminklas
 • Seinų Švč. Mergelės Marijos bazilika ir vienuolynas
 • Paminklas Antanui Baranauskui
 • Vytis Albertinos muziejaus frontone
 • Atminimo lenta Mykolui Šostakui
 • „Lietuvių sodyba“
 • Atminimo lenta Antanui Poškai
 • Paminklas Andriui Rudaminai
 • Katniava, Katinava
 • Lietuvių pokario įsikūrimo Australijoje ekspozicija
 • Katinavos piliakalnis
 • Trakų pilies maketas
 • Lietuvių klubas
 • Chęciny pilis
 • Lietuvių „Sodyba“ Hampšyre
 • Kosciuškos vardu pavadintas miestas
 • Lietuvos diplomatinės atstovybės pastatas
 • Kosciuškos vardu pavadinta gyvenvietė
 • Girėnai
 • Lietuvos diplomatinės atstovybės pastatas
 • Kosciuškos vardu pavadinta sala
 • Kaušiai
 • Kosciuškos vardu pavadinta apygarda
 • Tado Kosciuškos vardo gatvė
 • Karalienė
 • Šv. Siksto bažnyčia
 • Lauknos
 • Tado Kosciuškos vardo greitkelis
 • Bolonijos universitetas
 • Dinaburgo (Naujenės) pilies griuvėsiai
 • Tado Kosciuškos vardu pavadintas parkas
 • Jono Basanavičiaus vardo gatvė
 • Tado Kosciuškos vardu pavadintas parkas
 • Radvilos gatvė
 • Atminimo lentelė Jonui Basanavičiui
 • Tado Kosciuškos parkas
 • Šv. Jurgio bažnyčia
 • Paminklas Jonui Basanavičiui
 • Gumbinė
 • Šiluvos Dievo Motinos bulvaras
 • Atminimo lentelė Joachimui Leleveliui
 • Kasulaičio ežeras
 • Lazdynėliai, paminklinis akmuo K. Donelaičiui
 • Rašytojo Eduardo Cinzo gyvenamoji vieta
 • Kosciuškos vardu pavadintas miesto rajonas
 • Tepliava
 • „Lietuviška menė“ buvusiuose Seinų kunigų seminarijos rūmuose, atminimo lenta
 • Tado Kosciuškos vardu pavadinta gatvė
 • Punsko parapijos Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčia
 • Tepliavos pilis
 • Atminimo lenta Alfonsui Lipniūnui Pucko Šv. Petro ir Povilo bažnyčios prieangyje
 • Tepliavos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
 • Atminimo lentelė Joachimui Leleveliui
 • Mont Cenis kalnas
 • Bredūnai
 • Palvininkai, Palmininkai
 • Kazbeko kalnas
 • Trakėnai
 • Lietuvos sodas Chašuryje
 • Kaukėnai
 • Sobieskio salė
 • Popiežiškoji lietuvių šv. Kazimiero kolegija
 • Sofijos Jogailaitės palaidojimo vieta
 • Trumpaičiai
 • Lietuvos aikštė
 • Atminimo lenta Petrui Vileišiui
 • Paryžiaus Šventosios koplyčios restauracija
 • Didieji Algaviškiai
 • Lietuvos gatvė
 • Paryžiaus Dievo Motinos katedros restauracija
 • Svisločius
 • Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Atminimo lenta Antanui Vienuoliui
 • Svisločiaus gimnazija
 • Mielkiemis
 • Lietuvių išeivystės muziejus
 • Lietuvių draugijos susirinkimas Tbilisio rotušėje
 • Enciūnai
 • Išdagai
 • Vilniaus skveras
 • Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Jurgio Šaulio kapas
 • „Lietuvių Centras“
 • Pirmosios Lietuvos Respublikos atstovybės Kaukaze pastatas
 • Lietuvos ambasados Sakartvele pastatas
 • Kristijono Donelaičio muziejus
 • Atminimo lenta Tadui Kosciuškai
 • Gardino Senoji pilis
 • Riebinių dvaras
 • Paminklinis kryžius partizanams
 • Gardino Naujoji pilis
 • Tamoviškių dvarvietė
 • Kruopynai - Prano Domšaičio gimtinė
 • Paminklas Lietuvos kariams
 • Eitkūnai
 • Karaliaučius
 • Upmalos valsčius
 • Memorialinė lenta, mininti Liudviką Mykolą Pacą
 • Tusainiai
 • Pilkalnis
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Karaliaučiaus pilis
 • Vilniaus senamiesčio pastatų dekoro skulptūros
 • Karaliaučiaus katedra
 • Paskalviai
 • Liudviko Mykolo Paco rūmai Dauspudoje
 • Šv. Mikalojaus, Šteindamo bažnyčia
 • Adomo Mickevičiaus namas ir muziejus
 • Lietuvos gatvė
 • Šv. Elžbietos, Zakheimo bažnyčios vieta
 • Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Hotel Lambе́rt rūmai