Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčia

Ryshys nuotrauka, CC BY-SA 4.0

Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčia (it. Mater Misericordiae) arba Lietuvių koplyčia (it. Capella Lituana) – Pasaulio lietuvių išeivių pastangomis ir lėšomis įrengta katalikiška koplyčia Vatikano Šventojo Petro bazilikoje.

1967 m. Vatikanas pritarė užsienio lietuvių vyskupų prašymui pagrindinėje Romos katalikų bažnyčioje tokias patalpas įrengti. Koplyčią buvo nutarta pavadinti Kankinių vardu taip primenant sudėtingą lietuvių tautos kelią į katalikybę ir sudėtas aukas siekiant ją išlaikyti. Buvo sudarytas vyskupo Vincento Brizgio vadovaujamas Vykdomasis komitetas, tautiečių tarpe imta rinkti lėšas. Kartu pradėti įrengimo darbai. 1970 m. sudarytas Šventinimo komitetas, kuriam vadovavo kardinolas Antonio Samorė, o nariais išrinkti: buvęs Italijos prezidentas Antonio Segni, Romos meras Clelio Darida ir kiti garbingi asmenys.

Koplyčiai parinkta vieta Bazilikos grotose, netoli apaštalo Petro kapo, prie vieno iš keturių piliorių, ant kurių laikosi bažnyčios stogas. Patalpoje sukuriama nuotaika susišaukia su katakombų krikščionybe ir sudėtinga Lietuvos istorija. Centrinėje sienoje švyti mozaikinis su metalo elementais Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos paveikslas; rytinėje sienoje įkomponuoti Lietuvos valdovų MindaugoVytauto DidžiojoJogailos ir jų statytų pirmųjų šalyje VilniausKauno ir Trakų bažnyčių bareljefai. Vakarinėje pusėje – Šv. Kazimiero ir Šv. Juozapato Kuncevičiaus, taip pat Kražių bažnyčios bei Sibiro tremtinių knygelės Marija, gelbėki mus atvaizdai. Sienos padengtos travertino marmuru iš Romos apylinkių, grindys siekia sudaryti lietuviško audinio įspūdį, ant koplyčios vartų – stilizuotas Vytis. Patalpoje gali melstis apie šimtą tikinčiųjų.

Įrengiant šventovės patalpas dalyvavo žinomi Italijos menininkai Angelo Bartolotti, Alfredo Nena, Corrado Ruffini, Pasquale Sciancalepre, Alcine Tico. Bendrą projektą paruošė išeivijos dailininkas Vytautas Kazimieras Jonynas.

Užsienio reikalų ministerijos informacija

Šaltinis: https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvi%C5%B3_koply%C4%8Dia .

Italija
Vatikanas
Roma
Vatikano Miestas
Vytautas Kazimieras Jonynas
nekilnojamasis kultūros paveldas
architektūra
numizmatinę, sfragistinę, heraldinę, filatelinę, faleristikos vertę turintys objektai
vaizduojamoji dailė
1950-2000
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.2.2. atpažinimo principas
4.2.3. atpažinimo principas
Vytautas Kazimieras Jonynas
Jogaila (1348–1434)
Kazimieras Jogailaitis (Šventasis Kazimieras) (1458–1484)
Mindaugas (apie 1200–1263)
Šv. Juozapatas Kuncevičius (apie 1580–1623)
Vytautas Didysis (apie 1350–1430)
1970 m.
Šventojo Petro bazilika