Senelių prieglauda lietuvių bendruomenės nariams „Lietuvių senelių židinys“

Kategorija: Nematerialus kultūros paveldas
Google Maps nuotrauka

1973 lapkričio 4 d. buvo atidaryti ir pašventinti šie gyvenamieji butai seneliams. Buvo atlaikytos pamaldos už rėmėjus, atliktos pašventinimo ceremonijos, vaišės ir rėmėjų apdovanojimai padėkos raštais. Iškilmes pradėjo žodžiu Senelių
židinio sekretorius J. Mičiudas. Lietuvių centro pirmininkas Ruplėnas nupasakojo atliktus darbus bestatant namus
ir pasidžiaugė padaryta pažanga. Visa tai pasiekta valdybos narių — J. Miciudo, J. Šiušio ir Grigaičio — rūpesčiu ir pastangomis. Šventėje dalyvavo  Juana Stockunienė ir Vincas Lisauskas, Ona Talmanienė ir Jonas Pavilionis.

Patalpose yra saugoma M.Menčinsko sukurta gipso skulptūra.

 

Užsienio reikalų ministerijos informacija

Šaltinis: http://www.spauda.org/lietuviu_dienos/archive/1973/1973-12-15-LIETUVIU-DIENOS.pdf .