Lietuvių klubas

Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas
Google Maps nuotrauka
Lietuviai Maunt Karmelyje pradėjo kurtis XIX a. antrojoje pusėje. Šimtmečio pabaigoje įsteigta lietuviška Romos katalikų Šv. Kryžiaus parapija, pastatyta bažnyčia. Klebonais tarnavo: Jonas Delininkaitis, Antanas Staniukynas, Vincas Bartuška, Juozas Končius ir kt. 1907 m. kun. A.Staniukynas kartu su Marija Kaupaite įsteigė mieste Šv. Kazimiero seserų vienuoliją, sielovados veiklą vystė kun. Stanislovas Pavilonis. 1894–1895 m. leistas laikraštis Nauja gadynė.
 
Po Antrojo pasaulinio karo lietuviška veikla sumenko, daug tautiečių išsikėlė į kitas vietoves, bet „Lietuvių klubas“ tebeveikia. Išlikusios lietuviškos kapinės Cemetery Road gatvėje.
 
Parengta pagal: https://lt.wikipedia.org/wiki/Maunt_Karmelis