Rūpintojėlis

Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas
google maps nuotrauka

Parapijos kompleksas buvo pastatytas vadovaujant lietuvių parapijos klebonui Juozapui Pranciškui Angelaičiui (g. 1904 VIII 24 Smithon, Pa., JAV). Kompleksas su Dievo Motinos nuolatinės pagalbos bažnyčia 1950—1952 m. pastatytas pagal lietuvių architekto Stasio Kudoko projektą. 2009 m. parapija buvo uždaryta ir pervadinta Šv. Kazimiero parapija.

 

Parengta pagal:

http://lituapedija.net/Puslapis:LE01.djvu/172 ;

http://www.ohiohistoryhost.org/ohiomemory/wp-content/uploads/2018/06/LithuanianChurchesCleveland2.pdf ;

Lietuvių kultūrinis paveldas Amerikoje (atsakingasis redaktorius Algis Lukas, Amerikos lietuvių bendruomenė, spausdinta JAV, 2009).

Šaltinis: “Architektas St. Kudokas pasakoja” Dirva (Cleveland, OH), August 10, 1950, Image 3, col. 3-5.