Valstybės tarnautojų užduotys

Valstybinės kultūros paveldo komisijos administracijos valstybės tarnautojų 2021 m. užduotys:

Administracinio skyriaus vedėja Anželika Vėžienė

 1. Organizuoti Valstybinės kultūros paveldo komisijos renginį ar veiklą, skirtą kultūros paveldo aktualizavimo ir edukacijos tematikai.
 2. Organizuoti Valstybinės kultūros paveldo komisijos išvažiuojamąjį posėdį.
 3. Prisidėti įgyvendinant Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2018–2019 metų veiklos audito ataskaitos rekomendacijas.
 4. Prisidėti rengiant Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2020 metų veiklos ataskaitą.

Administracinio skyriaus vyriausioji specialistė Erika Petunovienė

 1. Parengti veiklos dokumentų nuolat saugomų elektroninių bylų apyrašą už 2017–2018 m., atliekant visas privalomas procedūras. Suderinus apyrašą perduoti elektroninių dokumentų paketus Lietuvos valstybės naujajam archyvui.
 2. Vykdyti viešojo administravimo subjekto vidaus administravimą bei prisidėti prie Paveldo komisijos struktūros pakeitimo: atlikti teisės aktų, kitų biudžetinių įstaigų struktūros analizę, Paveldo komisijos veiklos analizę personalo valdymo srityje ir parengti su tuo susijusius teisės aktų projektus.
 3. Prisidėti pagal kompetenciją rengiant bei įgyvendinant įstaigoje atlikto audito rekomendacijas (Vidaus kontrolės taisyklių projekto parengimas, kitų reikalingų teisės aktų rengimas bei koordinavimas).
 4. Peržiūrėti Paveldo komisijos naudojamas sistemas ir atnaujinti informaciją, parengti reikiamus dokumentus dėl sistemų administravimo (įgaliojimai, atsakingų asmenų paskyrimas, prieigos suteikimas ir pan.): e.pristatymas – dėl Paveldo komisijos paskyros prijungimo, eDVS – dėl elektroninio parašo naudojimo platesnių galimybių, PINREG – dėl viešųjų pirkimų organizatorių informacijos.

Administracinio skyriaus vyriausioji specialistė Justina Gasiūnienė

 1. Sudaryti ir pagal kompetenciją įgyvendinti įstaigos metinį komunikacijos planą.
 2. Sukurti komunikacijos strategiją įstaigos socialinių tinklų paskyroms, strategijos tikslus siejant su įstaigos metiniu veiklos planu.
 3. Pagal kompetenciją prisidėti rengiant Valstybinės kultūros paveldo komisijos Vidaus kontrolės politiką.

Paveldosaugos ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Viktorija Gadeikienė

 1. Būti atsakingai už Paveldo komisijos Strateginio veiklos plano 2022-2024 metams projekto parengimą.
 2. Būti atsakingai už strateginių tikslų įgyvendinimo 2020 metais ataskaitos projekto parengimą.
 3. Būti atsakingai už Paveldo komisijos 2022 metų veiklos plano projekto parengimą.
 4. Būti atsakingai už vidaus kontrolės įdiegimą

Paveldosaugos ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Gytis Oržikauskas

 1. Būti atsakingam už Paveldo komisijos posėdžio klausimą dėl nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų problematikos.
 2. Dalyvauti rengiant pasiūlymus, kaip įtvirtinti UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos nuostatas Lietuvos nacionalinėje teisėje.
 3. Vykdyti statybos ir tvarkybos darbų kultūros paveldo vietovėse ir kultūros paveldo objektų teritorijose stebėseną prieinamomis priemonėmis, sisteminti ir analizuoti surinktą informaciją, prireikus pristatyti Paveldo komisijos posėdyje.
 4. Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo užsienyje duomenų bazės pildymas.

Paveldosaugos ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Artūras Stepanovič

 1. Būti atsakingam už Paveldo komisijos posėdžio klausimą „Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2021 metų paveldotvarkos programų projektas“.
 2. Būti atsakingam už Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos metinės veiklos ataskaitos analizę.
 3. Būti atsakingam už savivaldybių veiklos kultūros paveldo apsaugos srityje analizę.

Teisinio koordinavimo skyriaus vedėjas Rimantas Bitinas

 1. Kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimo stebėsenos organizavimas.
 2. Kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos įgyvendinimo stebėsenos organizavimas.
 3. Pasiūlymų Paveldo komisijos išvadoms dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų derinimo parengimo organizavimas bei teikimas.

Teisinio koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Artūras Bundonis

 1. Valstybės bei savivaldybių institucijų parengtų priemonių ar kitų veiklos planų dėl kultūros paveldo apsaugos analizė.
 2. Savivaldybių viešai paskelbtų kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijų planavimo dokumentų vertinimas.
 3. Pasiūlymų Paveldo komisijos išvadoms dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų, reglamentuojančių kultūros vertybių apsaugą, projektų derinimo teikimas.

Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Alma Bačiulienė

 1. Peržiūrėti ir organizuoti įstaigos darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos tvarkų parengimą.
 2. Atnaujinti įstaigos apskaitos politiką.
 3. Dalyvauti ir teikti pasiūlymus, kuriant įstaigos vidaus kontrolės politiką.

Informacija atnaujinta 2021-02-22