Viliamasi, kad naujai išrinkta Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija grąžins UNESCO į Lietuvą, o Lietuvą – į UNESCO

    Pradžia
  • Naujiena
  • Viliamasi, kad naujai išrinkta Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija grąžins UNESCO į Lietuvą, o Lietuvą – į UNESCO

Š. m. kovo 27 d. įvyko Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos metinė konferencija. 2017 m. vasario 6 d. Kultūros ministrės įsakymu buvo patvirtinta naujos sudėties Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, kurią sudaro 25 visuomeniniais pagrindais dirbantys Lietuvos Respublikos Seimo, Aplinkos, Kultūros, Švietimo ir mokslo, Užsienio reikalų, Vidaus reikalų ministerijų atstovų, ministerijoms pavaldžių institucijų darbuotojai, nevyriausybinių organizacijų, veikiančių švietimo, mokslo, kultūros, aplinkos apsaugos, žiniasklaidos, ryšių ir informatikos srityse, atstovai, nepriklausomi ekspertai. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos nare paskirta ir Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė Evelina Karalevičienė.

Skaitykite daugiau: http://unesco.lt/apie/lietuvos-nacionaline-unesco-komisija/nariai

Metinėje konferencijoje savo kolegas, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos narius, iš Paryžiaus pasveikino Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovė prie UNESCO, ambasadorė Irena Vaišvilaitė. Savo kreipimesi Ambasadorė supažindino su naujai išrinktos UNESCO Generalinės direktorės Audrey Azoulay siekiu stiprinti švietimo, informacijos ir komunikacijos, taip pat naikinamo paveldo apsaugos prioritetus bei veiklos kryptis. Kalbėdama apie Lietuvos dalyvavimą UNESCO organizacijoje, Ambasadorė išreiškė rūpestį dėl nepakankamo valstybinių institucijų dėmesio valstybės ratifikuotoms konvencijoms bei aktualioms UNESCO programoms, nuogąstavo dėl neišnaudojamų Lietuvos galimybių dalyvauti UNESCO veiklos plėtroje, teikiant ekspertinę pagalbą besivystančioms valstybėms, bei akcentavo poreikį gilinti Lietuvos narystės UNESCO svarbos sampratą, UNESCO vertybines nuostatas siejant su valstybės politika. Ambasadorė išreiškė ypatingą rūpestį dėl nepakankamo vyriausybinių  švietimo institucijų įsitraukimo į UNESCO veiklą.  Pasyvi Lietuvos pozicija aktyviausioje, plačiausioje, toliausiai siekiančioje UNESCO veiklos srityje gali būti vertintina kaip probleminė, nors atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę pirmasis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas (1991 m.) buvo rengiamas konsultuojantis su UNESCO specialistais. Ambasadorė išreiškė lūkestį, kad naujai išrinkta Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, kurios nariai yra politikai, valstybės tarnautojai ir ekspertai, grąžins UNESCO į Lietuvą, o Lietuvą į UNESCO.

Konferencijos metu buvo išrinktas Vykdomasis komitetas ir Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininkas – prof. Jonas Ruškus. Jis yra Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo katedros profesorius, Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto narys, nepriklausomas ekspertas. Jo profesinės veiklos sritys siejamos su žmogaus teisėmis ir negalia, socialiniu darbu, akcentuojamas švietimas ir ugdymas. Savo prisistatymo kalboje Jonas Ruškus pabrėžė, kad ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje būtina užtikrinti įtraukų ir lygiateisį kokybišką ugdymą, skatinti mokymosi visą gyvenimą galimybes visiems – toks yra visų šalių įsipareigojimas įgyvendinant Darnaus vystymosi tikslus, o taip pat UNESCO programą „Švietimas 2030“. „UNESCO kviečia kurti švietimą be atskirties, be diskriminacijos. Kiekvienas vaikas, nepaisant savo sociokonominio statuso, gyvenamos vietos, religijos, lyties ar negalios, turi teisę gauti kokybišką ugdymą drauge su visais vaikais, nes kiekvienas turi teisę tapti aktyviu taikių, tolerantiškų, įtraukių, saugių ir tvarių bendruomenių ir visuomenių kūrėju ir taip prisidėti prie visuomenės progreso“, – akcentavo naujasis Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininkas.

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos informacija