• Glubokas
 • Lietuvos aikštė ir „Laisvės“ paminklo replika
 • Villa Lituania
 • Kunigo, Nepriklausomybės akto signataro Kazimiero Stepono Šaulio kapas
 • Rodūnia
 • Ežeronys
 • Liaudiškas kryžius
 • Vasarvietė „Lituanika“
 • Prano Domšaičio kapas
 • Lazaro Segalo paveikslų ir asmeninių daiktų kolekcija
 • Buvęs Laisvosios Europos koledžas
 • Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia
 • Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčia
 • Dievo Motinos nuolatinės pagalbos bažnyčia
 • Rūpintojėlis
 • Šv. Grigalijaus bažnyčia
 • Visų Šventųjų bažnyčia
 • Šv. Margaritos bažnyčia
 • Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
 • Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės seserų vienuolynas ir koplyčia
 • Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę
 • Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės seserų vienuolyno kapinės
 • „Anapilio“ sodyba
 • Šv. Kazimiero lietuvių kapinės
 • Aušros Vartų bažnyčia
 • Lietuvių tautinės kapinės
 • Buv. Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia
 • Lietuvių Dievo Apvaizdos bažnyčia ir kultūros centras
 • Lietuvių namai
 • Senelių prieglauda lietuvių bendruomenės nariams „Lietuvių senelių židinys“
 • Jono ir Bronės Mockūnų namas
 • Armanavičiai
 • West Lakes futbolo stadionas
 • „Nemuno draugija“
 • „Australian Mineral Foundation Centre“ pastatas
 • Adomo Mickevičiaus paminklas ir skveras
 • Lietuvių kapinės ir V. K. Jonyno paminklas
 • Koplyčia žuvusiems už Lietuvos laisvę
 • Bychavas
 • Breslauja
 • „Lietuvių sodyba“
 • Lietuvos vėliava „Vėliavų prospekte“
 • Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
 • Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Šv. Kazimiero kapinės
 • Skulptūra „Eglė žalčių karalienė“
 • Lietuvių pokario įsikūrimo Australijoje ekspozicija
 • Šv. Onos koplyčia
 • Tėvų pranciškonų vienuolyno koplyčia
 • Trakų pilies maketas
 • Lietuvių klubas
 • Tremtinių kryžius
 • Juozo Lanskoronskio kapas
 • Pranciškonų vienuolyno Lurdo grota
 • Kazimiero Truškausko kapas
 • Lietuvių „Sodyba“ Hampšyre
 • Šv. Kryžiaus lietuvių katalikų bažnyčia
 • Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
 • Makso Soloveičiko kapas
 • Antano Smetonos kapas
 • Šv. Mikalojaus cerkvė
 • Indėnų misijos koplyčia ir valgykla
 • Punsko parapijos Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčia
 • Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
 • Kristaus Atsimainymo bažnyčia
 • Atminimo lenta Alfonsui Lipniūnui Pucko Šv. Petro ir Povilo bažnyčios prieangyje
 • Šv. Juozapo moterų vienuolynas
 • Poeto Juozo Kėkšto kapas
 • Didžioji Berastavica
 • Ernesto Galvanausko kapas
 • Prisikėlimo bažnyčia
 • Druja
 • Buvusi liuteronų bažnyčia
 • Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčia
 • Švč. Marijos Taikos Karalienės bažnyčia
 • Dievo Motinos bažnyčia
 • Šv. Kryžiaus bažnyčia
 • Varšuvos karalių pilis
 • Jono Kazlausko fotografijos
 • Iškoldė
 • Ivenčius
 • Dievo Motinos nuolatinės pagalbos parapijos kompleksas
 • Kamojys
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Kleckas
 • Karaliaučius
 • Geranainys
 • Hotel Lambе́rt rūmai