• Glubokas
 • Villa Lituania
 • Paminklas Jogailai Naujajame Sonče
 • Rodūnia
 • Brazilijos lietuvių sąjungos pastatas
 • Ežeronys
 • Liaudiškas kryžius
 • Buvę Čartoriskių rūmai
 • Pirmosios Lietuvos Respublikos ambasada „Villa Lituania“ Italijoje
 • Buvusi Vytauto Didžiojo lietuvių mokykla
 • Rasytė
 • Skaisgiriai
 • Kuchcicai
 • Olykos pilis
 • Jono Pipiro kapas
 • Lazaro Segalo muziejus
 • Šilininkai
 • Lazaro Segalo paveikslų ir asmeninių daiktų kolekcija
 • Lietuviškas paminklinis ansamblis „Tėvynei Lietuvai“
 • Krantas
 • Buvęs Laisvosios Europos koledžas
 • Aukusti Robert Niemi kapas
 • Lužkai
 • Atminimo lenta Maironiui
 • Vėluva
 • Gavaičiai
 • Girdava
 • Žiliai
 • Leono Konstantino Radvilos kapas
 • Konstantino Vincento Marijos ir Leono Konstantino Radvilų dvaras
 • Baku universitetas
 • Karaliaučiaus universitetas
 • Augustą II Stiprųjį vaizduojanti Meiseno porceliano statulėlė
 • Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės seserų vienuolynas ir koplyčia
 • Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės seserų vienuolyno kapinės
 • Šv. Kazimiero lietuvių kapinės
 • Beržkalnis
 • Lietuvių tautinės kapinės
 • Torava
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Mato Menčinsko sukurtos skulptūros
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Vilniaus, Švenčionių, Trakų apskričių žemės valdų planai (XIX a. II pusė – XX a. pr.)
 • Mato Menčinsko sukurtos skulptūros
 • Įsrutis
 • Alšėnai
 • Armanavičiai
 • Asveja
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Mato Menčinsko sukurta gipso skulptūra
 • Barūnai
 • „Nemuno draugija“
 • Mielaukiai
 • „Mindaugo draugija“
 • Tovė
 • Adomo Mickevičiaus paminklas ir skveras
 • Gediminaičių stulpai Sobieskio memorialinėje koplyčioje
 • Antano Tumėno kapas
 • Insbruko universitetas
 • Antano Baranausko kapas
 • Lietuvių kapinės ir V. K. Jonyno paminklas
 • Bychavas
 • Adomo Mickevičiaus paminklas
 • Breslauja
 • Lietuvos katalikų bažnyčios dokumentai
 • Brestas
 • Dokumentai apie Lietuvos asmenų, giminių bajorišką kilmę, herbus ir kt.
 • Šv. Kazimiero bažnyčia
 • Šv. Kazimiero kapinės
 • Lietuvių pokario įsikūrimo Australijoje ekspozicija
 • Šv. Onos koplyčia
 • Lietuvių klubas
 • Nachmano Rachmilevičiaus kapas
 • Simono Rozenbaumo kapas
 • Lietuvos diplomatinės atstovybės pastatas
 • Girėnai
 • Lietuvos diplomatinės atstovybės pastatas
 • Kaušiai
 • Karalienė
 • Lauknos
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Paminklas Tadui Kosciuškai
 • Tado Kosciuškos parkas
 • Antano Smetonos kapas
 • Gumbinė
 • Zabielų dokumentų archyvas
 • Radvilų dokumentų archyvas iš Nieborovo
 • Radvilų dokumentų archyvas iš Varšuvos
 • Sapiegų ir LDK Potockių šakos dokumentai ir korespondencija
 • Tepliava
 • „Lietuviška menė“ buvusiuose Seinų kunigų seminarijos rūmuose, atminimo lenta
 • Punsko parapijos Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčia
 • Tepliavos pilis
 • Lietuviška chrestomatija
 • Didžioji Berastavica
 • Druja
 • Lietuvių klubas
 • Stasio Digrio kapas
 • Kazbeko kalnas
 • Trakėnai
 • Organizacijos „Latvių lietuvių vienybė" archyvas
 • Kaukėnai
 • Jaunimo bendruomenės „Laisvė" archyvas
 • Bendruomenės „Latvijos lietuvių sąjunga" archyvas
 • Popiežiškoji lietuvių šv. Kazimiero kolegija
 • Šv. Zitos bendruomenės Rygoje archyvas
 • Rygos lietuvių pagalbos bendruomenės archyvas
 • Lietuvių karo pabėgėlių kryžius Augsburge
 • Bendruomenės „Šviesa“ archyvas
 • Bendruomenės „Rūta“ archyvas
 • Latvių lietuvių sąjungos vaikų darželio Rygoje archyvas
 • Rygos lietuvių švietimo bendruomenės „Žvaigždė“ archyvas
 • Lietuvių pabėgėlių komiteto Rygoje archyvas
 • Bendruomenės „Lietuvių teatras Latvijoje“ archyvas
 • Latvijos lietuvių sporto bendruomenės „Vijtis“ archyvas
 • Jungtinės Latvijos lietuvių mokytojų bendruomenės archyvas
 • Karo belaisvio Klaipėdoje pagaminta aliuminio dėžutė
 • Lietuvių draugijos susirinkimas Tbilisio rotušėje
 • Latvijos lietuvių tėvų bendruomenės archyvas
 • Enciūnai
 • Rygos lietuvių gimnazijos bendruomenės ir Rygos lietuvių gimnazijos garantų bendruomenės archyvai
 • Daugpilio lietuvių bendruomenės archyvas
 • Liepojos lietuvių kultūros skatinimo bendruomenės archyvas
 • Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Jurgio Šaulio kapas
 • Latvijos Universiteto lietuvių studentų bendruomenės „Viltis“ archyvas
 • Rygos lietuvių gimnazijos absolventų bendruomenės archyvas
 • Rygos miesto lietuvių pagrindinių mokyklų archyvai
 • Pirmosios Lietuvos Respublikos atstovybės Kaukaze pastatas
 • Riebinių Šv. Petro ir Povilo Romos katalikų bažnyčia
 • Rygos miesto 1 lietuvių gimnazijos archyvas
 • Latvių lietuvių paskolų bendrijos archyvas
 • Lietuvių pagalbos bendrijos Rygoje paskolų kasos archyvas
 • Petro Kalpoko paveikslų kolekcija
 • Povilo Puzino paveikslų kolekcija
 • Balvų katalikų bažnyčia
 • Stanisław Filibert Fleury fotografijos
 • Paminklas lietuvių ulonų pulkui
 • Iškoldė
 • Juodkrantės parapijos XVIII - XIX a. bažnyčių knygos
 • Ivenčius
 • Juodkrantės XIX a. metrikų knygos
 • Paminklinis kryžius partizanams
 • Ciskadų katalikų bažnyčia
 • Kamojys
 • Kruopynai - Prano Domšaičio gimtinė
 • Paminklas Lietuvos kariams
 • Eitkūnai
 • Kleckas
 • Karaliaučius
 • Upmalos valsčius
 • Tusainiai
 • Pilkalnis
 • Karaliaučiaus pilis
 • Vladislovo Pliaterio, jo žmonos Karolinos Bauer ir Henriko Bukauskio kapas
 • Paskalviai
 • Dūdos
 • Dunilovas
 • Šv. Elžbietos, Zakheimo bažnyčios vieta
 • Geranainys
 • Hotel Lambе́rt rūmai