Istorija

Valstybinė kultūros paveldo komisija yra LR Seimo, LR Prezidento ir LR Vyriausybės ekspertė ir patarėja valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos, jos įgyvendinimo, vertinimo ir tobulinimo klausimais. Paveldo komisija yra atskaitinga LR Seimui.

Valstybinė paminklosaugos komisija įsteigta 1995 m. sausio 24 d., LR Seimui priėmus Lietuvos Respublikos įstatymą dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo įgyvendinimo, kurio 1 straipsnyje įteisinamas pavedimas LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui parengti Valstybinės paminklosaugos komisijos narių iš visuomeninių organizacijų rinkimų tvarkos nuostatus ir pateikti LR Seimui tvirtinti.

Valstybinę paminklosaugos komisiją (nuo 2004 m. – Valstybinę kultūros paveldo komisiją) sudaro 12 narių: 2 narius skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas, 4 narius – Seimas Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto (nuo 2016 m. – Kultūros komiteto) teikimu, 4 narius – Ministras Pirmininkas kultūros ministro teikimu, 2 narius – renka ir atšaukia įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos visuomeninės organizacijos (nuo 2010 m. – asociacijos), kurių veikla susijusi su kultūros paveldo paieška, saugojimu ir propagavimu.

1995 m. pradžioje paskirti pirmosios kadencijos Valstybinės paminklosaugos komisijos nariai P. Jakučionis, A. Miškinis, A. Pocius (1997 m. pakeitė N. Puteikis), A. Tyla, A. Nasvytis, A. Pilypaitis, R. Budrys, G. Drėmaitė, K. N. Kitkauskas ir M. Michelbertas. Visuomeninėms organizacijoms atstovavo J. A. Pilipavičius ir A. Kuncevičius. Pirmosios kadencijos metu Valstybinei paminklosaugos komisijai vadovavo G. Drėmaitė

1995 m. balandžio 4 d. patvirtinti Valstybinės paminklosaugos komisijos narių iš visuomeninių organizacijų rinkimų nuostatai.

1995 m. birželio 1 d. LR Seimo nutarimu patvirtinti Valstybinės paminklosaugos komisijos nuostatai.

1996 m. sausio 23 d. priimtame Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme numatytos Valstybinės paminklosaugos komisijos funkcijos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugoje.

1999 m. veiklą pradėjo antrosios kadencijos Valstybinė paminklosaugos komisija, paskyrus P. Jakučionį (2001 m. pakeitė J. Juozaitienė), G. Drėmaitę, K. N. Kitkauską, A. Tylą, Z. Kiaupą, I. Vaišvilaitę (2001 m. pakeitė R. Pakalnis), J. Bučą, A. Bumblauską (2000 m. pakeitė A. Miškinis), B. Kulnytę ir E. Svetiką. Visuomeninėms organizacijoms atstovavo A. Kuncevičius ir J. A. Pilipavičius. 2001 m. narį A. Miškinį pakeitė A. Bėkšta. 1999–2000 m. Valstybinei paminklosaugos komisijai vadovavo P. Jakučionis.

2001 m. Valstybinės paminklosaugos komisijos pirmininke paskirta G. Drėmaitė.

2003 m. veiklą pradėjo trečiosios kadencijos Valstybinė paminklosaugos komisija, į kurią buvo paskirti Z. Kiaupa, R. Pakalnis, A. Bėkšta, E. Jovaiša, K. N. Kitkauskas, J. A. Pilipavičius, M. Michelbertas, A. Miškinis, S. Vadišis, G. Drėmaitė. Visuomeninėms organizacijoms atstovavo J. Glemža ir V. Šimėnas. 2003–2009 m. Valstybinei paminklosaugos komisijai, vėliau – Valstybinei kultūros paveldo komisijai vadovavo J. Glemža.

2004 m. rugsėjo 28 d. LR Seimas priėmė Valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymą, kuriuo Valstybinės paminklosaugos komisijos pavadinimas buvo pakeistas į Valstybinės kultūros paveldo komisijos.
2004 m. gruodžio 17 d. patvirtinti Paveldo komisijos nuostatai.

2007 m. paskirti ketvirtosios kadencijos Paveldo komisijos nariai J. Glemža, K. Mikšys, S. Vadišis, A. Bėkšta (nuo 2009 m. pakeitė J. Jurevičienė), E. Jovaiša, J. Markevičienė, O. Žalienė, G. Drėmaitė, G. Filipavičienė, D. Klajumienė. Visuomeninėms organizacijoms atstovavo Z. Baubonis ir J. A. Pilipavičius. 2009 m. Paveldo komisijos pirmininką J. Glemžą pakeitė G. Drėmaitė, pirmininkavusi iki 2015 m.

2010 m. gruodžio 22 d. patvirtinti Valstybinės kultūros paveldo komisijos narių iš asociacijų rinkimų nuostatai.

2011 m. veiklą pradėjo penktosios kadencijos Paveldo komisija, paskyrus J. Jurevičienę, G. Balčytį, J. A. Pilipavičių, G. Mickūnaitę (nuo 2014 m. pakeitė E. Karalevičienė), A. Butrimą, N. Laužikienę. Visuomeninėms organizacijoms atstovavo G. E. Miknevičienė ir V. Vaitkevičius. 2013 m. prie Paveldo komisijos prisijungė A. Kuncevičius, N. Spiridonovienė, Z. Butkus.

2015 m. paskirti šeštosios kadencijos Paveldo komisijos nariai J. A. Pilipavičius, E. Karalevičienė, J. Jurevičienė, G. Rutkauskas, A. Butrimas, N. Laužikienė. Asociacijoms atstovauja D. Rimkevičius ir A. Gučas. 2015 m. Paveldo komisijos pirmininke paskirta E. Karalevičienė.

2017 m. Paveldo komisijos pirmininkė E. Karalevičienė paskirta antrajai kadencijai.

2017 m. paskirti A. Filinaitė, J. Markevičienė, D. Brandišauskas ir S. Trilupaitytė.

2019 m. veiklą pradėjo septintosios kadencijos Paveldo komisija. Asociacijų susirinkime išrinktos R. Kačkutė ir D. Vasiliūnienė, paskirti A. Gučas ir R. Balza (pakeitė D. Brandišauską ir S. Trilupaitytę), S. Kulevičius ir D. Veličkaitė.

2020 m. paskirti V. Janušauskaitė, V. Ščiglienė, K. Zaleckis ir D. Puodžiukienė.

Nuo 2020 m. sausio mėn. Paveldo komisijos pirmininkės pareigas laikinai ėjo Paveldo komisijos pirmininko pavaduotoja A. Filinaitė.

2020 m. birželio 9 d. Seimas, atsižvelgdamas į Kultūros komiteto teikimą, Paveldo komisijos pirmininke paskyrė V. Ščiglienę.